Home » » บันทึกการประชุมประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ [อำเภอโนนสูง]

บันทึกการประชุมประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ [อำเภอโนนสูง]
ประธาน พระครูวิสารวรกิจ  จุดธูปเทียน นำกราบพระรัตนตรัย
เลขานุการเจ้าคณะตำบลโตนด  อ่านบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖
ตำบลลำคอหงษ์  บันทึกการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖


วาระที่ ๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ
     ๑. ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
          - เรื่อง ประกาศผลสอบธรรมสนามหลวง ชั้นตรี ปี ๒๕๕๖
          - เรื่อง เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการเป็นพระอุปัชฌาย์ ปี ๒๕๕๗
          - เรื่อง สรุปงานปีที่แล้ว เตรียมงานปีต่อไป

     ๒. แจ้งจากสำนักงานเจ้าคณะตำบล
          - แจ้งจากเจ้าคณะตำบลดอนชมพู งานผูกสีมาฝังลูกนิมิตวัดดอนชมพู
          - แจ้งจากเจ้าคณะตำบลบิง งานเข้าอยู่ปริวาสกรรมวัดดอนชมพู วันที่ ๙-๑๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘

     ๓. แจ้งจากวัฒนธรรมอำเภอ
          - วัดที่จัดปฏิบัติธรรม/ปริวาสกรรม เดือนธันวาคม ส่งรูปภาพ ส่งวัฒนธรรมเพื่อทำรายงาน
          - วัดที่จัดสวดมนต์ข้ามปี นำภาพส่งวัฒนธรรมอำเภอด้วย

     ๔. แจ้งจากศูนย์ประสานงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
          (ไม่มี)


วาระที่ ๒ เรื่องรับรองการประชุม ครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๕๖
          ๑. เรื่อง ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว [ที่ประชุมรับทราบ]
          ๒. เรื่อง โครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๗ [ที่ประชุมรับทราบ]
          ๓. เรื่อง วันเชิดชูเกียรติพ่อดีเด่น [๕ ธันวาคม] [ที่ประชุมรับทราบ]


วาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
     ๑. เรื่อง งานทำบุญอายุวัฒนะมงคล ๘๐ ปี ๖๐ พรรษา “พระธรรมวรนายก”
          - ส่งพระเข้าร่วมปฏิบัติธรรม ณ วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา วันที่ ๓-๔-๕ มกราคม พุทธศักราช  ๒๕๕๗ จำนวน ๕ รูป ดังนี้
          ๑.พระถนัด  ภทฺทโก
          ๒.พระสมจิตร  สมจิตฺโต
          ๓.พระชม  จิตฺตปญฺโญ
          ๔.พระประทีป ปญญาปโชโต
          ๕.พระสุวัฒน์  ผาสุโก

     ๒. เรื่อง จัดทำรายงานสรุปโครงการส่งเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา
          - ให้วัดต่างๆ ในเขตอำเภอโนนสูงที่จัดโครงการ ทำรายงานส่งที่สำนักงานเจ้าคณะอำเภอโนนสูง

     ๓. เรื่อง พิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตร (วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗)
          แต่งตั้งใหม่ ๓ รูป
          ๑. พระอธิการสมส่วน อธิปุญฺโญ  เจ้าอาวาสวัดมะเกลือ ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมาเป็น "พระครูอธิปุญญาภิรักษ์" (เจ้าอาวาสชั้นโท)
          ๒. พระอธิการประกอบ ชิตมาโร เจ้าอาวาสวัดดอนหวาย ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เป็น "พระครูพิชิตวรธรรม" (เจ้าอาวาสชั้นโท)
          ๓. พระอธิการส้มเช้า ปภสฺสโร เจ้าอาวาสวัดกอก ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เป็น "พระครูอุทัยธรรมสถิต" (เจ้าอาวาสาสชั้นโท)

          เลื่อนชั้นพระสังฆาธิการ ๓ รูป
          ๑. พระครูประสิทธิโชติ เจ้าอาวาสวัดหนองม้า ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมาเลื่อนชั้นเป็น "เจ้าอาวาสชั้นเอก"
          ๒. พระครูประโชติชัยคุณ เจ้าอาวาสวัดมะรุม ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมาเลื่อนชั้นเป็น "เจ้าอาวาสชั้นเอก"
          ๓. พระครูวาปีธรรมคุณ เจ้าอาวาสวัดหนองโจด ตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมาเลื่อนชั้นเป็น "เจ้าอาวาสชั้นเอก"
          [รายละเอียดเพิ่มเติม]


วาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
     ๑. เรื่อง โครงการวันพระธรรมะ ๙ นาที

     ๒. เรื่อง พิธีเจริญพระพุทธมนต์และจิตตภาวนาถวายพระพรฯ (ทุกวันที่ ๕ ของเดือน)

     วัน/เดือน/ปี                   เวลา             สถานที่                               
     ๕ มกราคม ๒๕๕๗        ๑๖:๐๐ น.      วัดดอนท้าว
     ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗    ๑๖:๐๐ น.      วัดดอนชมพู
     ๕ มีนาคม ๒๕๕๗         ๑๖:๐๐ น.      วัดถนนถั่ว
     ๕ เมษายน ๒๕๕๗       ๑๖:๐๐ น.      วัดใหม่เกษม
   ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗   ๑๖:๐๐ น.      วัดดอนม่วง
     ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗       ๑๖:๐๐ น.      วัดเหล่า
     ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗     ๑๖:๐๐ น.      วัดบิง
     ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗       ๑๖:๐๐ น.      วัดพลจลก
     ๕ กันยายน ๒๕๕๗       ๑๖:๐๐ น.      วัดบ้านไพล
     ๕ ตุลาคม ๒๕๕๗         ๑๖:๐๐ น.      วัดโนนหมัน
     ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  ๑๖:๐๐ น.      วัดโนนมะกอก
     ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗       ๑๖:๐๐ น.      วัดบัว


วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
          ๑. เรื่อง งานผูกสีมาฝังลูกนิมิตวัดหนองโจด (วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ – วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๗)
          ๒. เรื่อง งานปฏิบัติธรรมเข้าอยู่ปริวาสกรรม วัดดอนชมพู (วันที่ ๕ – ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖)
          ๓. เรื่อง งานปฏิบัติธรรมเข้าอยู่ปริวาสกรรม วัดด่านเกวียน (วันที่ ๑๙ – ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖)
          ๔. เรื่อง วางศิลาฤกษ์มณฑปหลวงปู่แจ้ง วัดใหม่สุนทร (วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖)
-----------------------
สถานที่ : วัดโนนหมัน
รายงาน : S-HaTCoRE

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Support : Your Link | Your Link | Your Link
Copyright © 2013. S-HaTCORe-eVENT - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger