Home » » งานฉลองกุฎิกลางน้ำและทำบุญอายุวัฒนะมงคล ครบ ๗๗ ปี ฯ

งานฉลองกุฎิกลางน้ำและทำบุญอายุวัฒนะมงคล ครบ ๗๗ ปี ฯ


กำหนดงานฉลองกุฎิกลางน้ำและทำบุญอายุวัฒนะมงคล ครบ ๗๗ ปี
พระครูวิสารวรกิจ (บุญส่ง  วิสารโท)
เจ้าคณะอำเภอโนนสูง | เจ้าอาวาสวัดหนองหว้า
วันจันทร์ ที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗
ณ วัดหนองหว้า ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
จัดเตรียมงาน
          ขอบคุณขอบใจทุกฝ่าย ผู้นำหมู่บ้านทุกหมู่ นายกเทศมนตรี คณะครู นักเรียน และชาววัดหนองหว้า
          ขอบพระคุณ "พระครูปภากรพิสิฐ" จต.บิง : หัวหน้าฝ่ายเตรียมสถานที่ (เตรียมเองทุกอย่าง 555+++)
เช้าวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗


พระราชวิมลโมลี : รักษาการเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา
     เดินทางถึงสถานที่พระราชวิมลโมลี : แสดงธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์

รายนามพระสงฆ์สมณศักดิ์ ๒๑ รูป รับทักษิณานุปทาน
รายนามพระสงฆ์สมณศักดิ์ ๒๑ รูป เจริญพระพุทธมนต์
          ๑.พระครูปทุมสารคุณ  :  ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโนนสูง
          ๒.พระครูวิจิตรคุณวัตร  :  รองเจ้าคณะอำเภอโนนสูง
          ๓.พระครูนันทประโชติ  :  รองเจ้าคณะอำเภอโนนสูง
          ๔.พระครูสังวรประสาท  :  เจ้าคณะตำบลหลุมข้าว เขต ๒
          ๕.พระครูถาวรวุฒิธรรม  :  เจ้าคณะตำบลลำคอหงษ์
          ๖.พระครูสุธรรมประสิทธิ์  :  เจ้าคณะตำบลเมืองปราสาท
          ๗.พระครูปัญญาวุฒิคุณ  :  เจ้าคณะตำบลด่านคล้า
          ๘.พระครูสถิตธัญญารักษ์  :  เจ้าคณะตำบลหลุมข้าว เขต ๑
          ๙.พระครูมนุญธรรมโสภิต  :  เจ้าคณะตำบลขามเฒ่า
        ๑๐.พระครูสุตวีรากร  :  เจ้าคณะตำบลพลสงคราม
        ๑๑.พระครูวิวัฒน์ชัยคุณ  :  เจ้าคณะตำบลโตนด
        ๑๒.พระครูนันทธรรมโกวิท  :  เจ้าคณะตำบลจันอัด
        ๑๓.พระครูอุดมอรุโณทัย  :  เจ้าคณะตำบลใหม่
        ๑๔.พระครูปทุมขันติธรรม  :  เจ้าคณะตำบลโนนสูง
        ๑๕.พระครูสุนทรธรรมประสาท  :  เจ้าคณะตำบลดอนชมพู
        ๑๖.พระครูปภากรพิสิฐ  :  เจ้าคณะตำบลบิง
        ๑๗.พระครูเกษมนวกิจ  :  เจ้าคณะตำบลธารปราสาท
        ๑๘.พระครูประภาตธรรมรส  :  เจ้าคณะตำบลมะค่า เขต ๑
        ๑๙.พระครูนันทธรรมนิวิฐ  :  เจ้าคณะตำบลมะค่า เขต ๒
        ๒๐.พระครูสิริสีมาภรณ์  :  เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา
        ๒๑.พระมหาพงษ์เชษฐ์  ธีรวํโส  :  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพายัพ

รายชื่อเจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรม 
          นายเสมอ-นางสมัย  เลากลาง
          ผอ.สุขสันต์-ครูกรวิการ์ พรมภา
          ผญ.พนม-นางประภา  เพชรนอก
          นายกสมพันธ์- นางเฉลา ซึมกลาง
          นายบรรยง  ไม้กลาง
          นายสมทรง-นางทิวารัตน์  รัตน์กลาง
          ผอ.ศิลปากรณ์-ครูนงนุช  ใจคุณ
          นายประทวน-นางฉลวย  โขดสันเทียะ
          นายชุ่ม-นางจุล เชื่อมจอหอ
          ครูสุนทรกิจ-นางพรทิพย์  มั่นกลาง
          นายโสภณ  ซึมกลาง
          พระครูเกษมนวกิจ
          นายประจวบ-นางจารุวรรณ เลากลาง
          นางช่วย  ขอมีกลาง
          อาจารย์ผล  มั่นกลาง
          นายเฉลียว-นางรุ่น  ไม้กลาง
          นายเม็ง-นางน้อย  สำราญกลาง
          นายพวง-นางบุญเลี้ยง  ใกล้กลาง
          นายสาหัส-นางเฉลัยว ประเสริฐชนะชัย
          นางสุข  ญาติด่านกลาง
         
     เพิ่มเติม
          ส.ท.สุภารักษ์  มัวร์
          นายเสมอ นางสมัย  เลากลาง
          นายสุทิพย์ ครูรัชนี  วุฒิสม
          ครูไพบูลย์ นางปราณีต  จำปาโพธิ์
          ผู้ใหญ่เย็น  เกยด่านกลาง
          แม่ลำใย  สุภัทโรบล


รายชื่อเจ้าภาพโรงทาน (เฉพาะที่ลงชื่อไว้)
         
          นายนิง ราชสีห์ และครอบครัว : ขนมจีน (๑๐๐ กก.) น้ำยาไก่
          ครูจรูญ-นางนุศรา สวัสดิ์กลาง : น้ำอัดลม
          พ่อชุ่ม-แม่จุล พร้อมลูกหลาน
          พระมหาสุรัตน์ อคฺครตโน และญาติธรรม
          บ้านโนนน้อย หมู่ ๑๒ : กวยจั๊บ
          ปู่สุข-ย่าผัน บ้านดอนไร่ หมู่ ๑๑ : น้ำส้มเกร็ดหิมะ
          ชาววัดดอนชมพู : ก๋วยเตี๋ยว / ขนมจีน-น้ำยา
          พระครูสุธรรมประสิทธิ์
          พระครูเกษมนวกิจ
          พระครูสุตวีรากร
          วัดดอนผวา
          วัดบัว
          พระครูเกษมวิริยากร วัดเหล่า
          นายสุนันท์ นางบุญชู  กล้าหาญ
          วัดโนนมะกอก
          ชาววัดบิง
          คุณธนากร-คุณสุภิญญา เปลี่ยมงูเหลือม
          วัดถนนถั่ว
          วัดคอหงส์
          พระอธิการช่วย  ปชฺโชโต
          วัดบ้านไพล
          เทศบาลตำบลด่านคล้า : ขนมจีนน้ำยา
          บ้านหนองหว้า หมู่ ๖ : ขนมจีนน้ำยา
          คุณสมจิตร ไม้กลาง (จร) : ขนมจีนน้ำยา
          นายถวัลย์ ไม้กลาง : น้ำส้ม
          ยายเอี่ยม พร้อมลูกหลาน : กระเพาะปลา
          คุณประสงค์-ประสงค์ทรัพย์ : ก๋วยจั๊บ
          คุณเกสร ไขโพธิ์
          คุณสาย  ปลั่งกลาง : ข้าวราดแกง
          คุณหวัง – คุณวินัย : ไอศกรีม
          คุณพัชรี ศรีสุวอ : น้ำดื่ม
     ขอบคุณขอบใจหลายๆ ที่ช่วยเหลือกันมามิได้ขาด ทั้งที่มีชื่อ ไม่มีชื่อก็อีกหลายราย
         
         

เจ้าภาพร่วมทอดผ้าป่า
          บ้านบุ หมู่ ๒ จำนวน ๘,๕๐๐ บาท
          บ้านบุหมู่ ๓ จำนวน ๙,๖๖๐ บาท
          บ้านหนองสะแก หมู่ ๕ จำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท
          บ้านหนองหว้า หมู่ ๖ จำนวน ๙,๐๔๐ บาท
          บ้านหนองหลักร้อย หมู่ ๘ จำนวน ๖,๗๓๐ บาท
          บ้านดอนไร่ หมู่ ๑๑ จำนวน ๖,๗๔๐ บาท
          บ้านโนนน้อย หมู่ ๑๒ จำนวน ๑๒,๖๕๐ บาท
          บ้านโคกเกริ่นร่มเย็น หมู่ ๑๓ จำนวน ๖,๕๖๐ บาท
          บ้านหนองแมว หมู่ ๑๔ จำนวน ๑๐,๕๗๐ บาท
          วัดด่านคนคบ จำนวน ๒,๕๙๐ บาท
          สำนักสงฆ์ริมมูล จำนวน ๑,๐๓๐ บาท
          ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลด่านคล้า จำนวน ๒,๐๐๐ บาท
          บ้านบิง จำนวน ๓,๔๘๐ บาท
          บ้านหนองกระชาย จำนวน ๒๖,๖๙๐ บาท
          บ้านขามสันติ จำนวน ๑๐,๑๖๙ บาท
          ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่ ๕ จำนวน ๒,๕๐๐ บาท
          อื่นๆ (ไม่ระบุชื่อ)
                    รวมยอดเงิน ๒๐๗,๑๓๗ บาท
                    รายจ่าย           ๕๓,๓๐๐ บาท
                    คงเหลือ       ๑๕๓,๘๓๗ บาท
สรงน้ำหลวงพ่อ


เสร็จงาน ก็เก็บๆๆๆ (ขอบคุณทุกคนที่ช่วยกัน ....สละเหงื่อ 555+++ )-------------------
รายงาน : S-HATCoRE
สถานที่ : วัดหนองหว้า

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Support : Your Link | Your Link | Your Link
Copyright © 2013. S-HaTCORe-eVENT - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger