Home » » โครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐานของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง

โครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐานของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง


โครงการอบรมวิปัสสนาของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง ครั้งที่ ๓
ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
ณ  วัดขี้เหล็ก ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ ๒๒-๒๓-๒๔-๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗


๑. ชื่อโครงการ
          โครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐานของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๗

๒. หลักการและเหตุผล
          นโยบายของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูงมุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรบุคคล และการจัดการปกครองคณะสงฆ์ให้สอดคล้องกับทิศทางของคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา โดยเน้นงานกลัก ๔ ประการ คือ ๑.งานการปกครอง ๒.งานการศึกษา ๓.งานการเผยแผ่ ๔.งานสาธารณูปการ และงานเสริม ๒ ประการ คือ ๑.งานศึกษาสงเคราะห์ ๒.งานสาธารณสงเคราะห์  ที่ผ่านมาคณะสงฆ์อำเภอโนสูงได้ให้ความสำคัญต่อบุคคลากรเป็นสำคัญ โดยการให้ได้รับการศึกษาตั้งแต่ชั้นนักธรรมตรี - โท - เอก จนถึงระดับอุดมศึกษา  เพื่อเป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพของคณะสงฆ์  มีมโนสุจริต ตลอดจนมีสมรรถนะขีดความสามารถในการบริหารจัดการวัด จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ ดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงมอบธุระให้พุทธบริษัทไว้ ๒ ประการ คือ คันธธุระ และวิปัสสนาธุระ
          ในการปฏิบัติ ซึ่งอนุมัติให้พระภิกษุในเขตอำเภอโนนสูงได้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม ถือเอาตั้งแต่พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส นอกจากนี้ยังมีพระเลขานุการของเจ้าคณะในระดับต่างๆ พร้อมด้วยอุบาสก อุบาสิกา ดังนั้นคณะสงฆ์อำเภอโนนสูงจึงได้จัดทำโครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐานของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง ครั้งที่ ๒ ขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประโยชน์สุข และความสนิทสนมกลมเกลียวในหมู่คณะมากยิ่งขึ้นไป

๓. วัตถุประสงค์
          ๑. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในด้านวิปัสสนากรรมฐานให้กับพระสังฆาธิการทุกระดับ ของอำเภอโนนสูง
          ๒. เพื่อสนองนโยบายของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง และคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา
          ๓. เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้บำเพ็ญบุญในพระพุทธศาสนา
          ๔. เพื่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนา

๔. เป้าหมาย
          ๑. พระสังฆาธิการทุกระดับในอำเภอโนนสูง
          ๒. อุบาสกอุบาสิกาอำเภอโนนสูง

๕. ระยะเวลา          ระยะเวลา ๔ วัน ๓ คืน
          ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓-๒๔-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

๖. สถานที่จัด
          วัดขี้เหล็ก ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

๗. ขั้นตอนการดำเนินงาน
          ๑. จัดทำโครงการฯ / ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
          ๒. จัดเตรียมสถานที่
          ๓. ประชาสัมพันธ์และขอความอุปถัมภ์
          ๔. ประสานงานผู้นำในระดับหมู่บ้าน ตำบลและอำเภอ
          ๕. แจ้งตาราง วัน เวลาและสถานที่แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
          ๖. ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องก่อนเริ่มงาน
          ๗. ดำเนินงานตามโครงการที่กำหนดไว้
          ๘. สรุปโครงการ และรายงาน

          ๗.๑ ตารางการดำเนินงาน

๘. งบประมาณ
          ในการนี้  ไม่มีงบประมาณการใช้จ่ายจากหน่วยงานราชการ  คณะสงฆ์และอุบาสก อุบาสิกา  ประชาชนทั่วไป ถวายความอุปถัมภ์  โดยร่วมถวายภัตตาหาร น้ำปานะ และบริจาคปัจจัยส่วนตัวตามกำลังทรัพย์และศรัทธา

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
          ๑. พระสังฆาธิการทุกระดับของอำเภอโนนสูงได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในด้านวิปัสสนากรรมฐาน
          ๒. ได้สนองนโยบายของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง และคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา
          ๓. พุทธศาสนิกชนได้บำเพ็ญบุญในพระพุทธศาสนา
          ๔. พระพุทธศาสนามีความมั่นคงถาวร

๑๐. การประเมินผล
          ๑. สังเกตความกระตือรือร้น ความสนใจ และการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติธรรม
          ๒. ใช้แบบสอบถามผู้เข้าร่วมหลังเสร็จสิ้นโครงการ

๑๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ๑. พระครูวิสารวรกิจ : เจ้าคณะอำเภอโนนสูง
          ๒. พระครูปทุมสารคุณ : ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโนนสูง
          ๓. พระครูวิจิตรคุณวัตร : รองเจ้าคณะอำเภอโนนสูง
          ๔. พระครูนันทประโชติ : รองเจ้าคณะอำเภอโนนสูง
          ๕. เจ้าคณะตำบลทุกตำบลและเจ้าอาวาสวัดทุกรูป

---------------------------

คำกล่าวรายงานโครงการอบรมวิปัสสนาของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง ครั้งที่ ๓
ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
ณ  วัดขี้เหล็ก ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ ๒๒-๒๓-๒๔-๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗


เรียน พระครูวิสารวรกิจ  ประธานในพิธีที่เคารพอย่างสูง

กระผม  พระครูสังวรประสาท ในนามตัวแทน พระสังฆาธิการอำเภอโนนสูง  ขอขอบพระคุณที่พระเดชพระคุณเป็นประธานพิธี ในพิธีเปิดโครงการอบรมวิปัสสนาของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง  ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๗  จึงใคร่ขอถวายรายงานโดยสังเขปดังต่อไปนี้
          ด้วยคณะสงฆ์ทั้ง ๑๖ ตำบล มีพระสังฆาธิการระดับวัด และตำบล ร่วมการจัดโครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ณ วัดขี้เหล็ก ตำบลดอนชมพู  อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา มีคณะสงฆ์ และอุบาสก อุบาสิกาเข้าร่วมโครงการฯ ประมาณ  ๑๔๐ รูป/คน ในระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓-๒๔-๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์หลักดังนี้
          ๑. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในด้านวิปัสสนากรรมฐานให้กับพระสังฆาธิการทุกระดับ ของอำเภอโนนสูง
          ๒. เพื่อสนองนโยบายของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง และคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา
          ๓. เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้บำเพ็ญบุญในพระพุทธศาสนา
          ๔. เพื่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนา
          ในการนี้  ไม่มีงบประมาณการใช้จ่ายจากหน่วยงานราชการ  คณะสงฆ์และอุบาสก อุบาสิกา ประชาชนทั่วไป ถวายความอุปถัมภ์  โดยร่วมถวายภัตตาหาร น้ำปานะ และบริจาคปัจจัยส่วนตัวตามกำลังทรัพย์และศรัทธา
          การดำเนินงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยสนับสนุนอุปถัมภ์อย่างดียิ่งขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

ผลที่คาดว่าจะได้รับดังนี้
          ๑. พระสังฆาธิการทุกระดับของอำเภอโนนสูงได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในด้านวิปัสสนากรรมฐาน
          ๒. ได้สนองนโยบายของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง และคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา
          ๓. พุทธศาสนิกชนได้บำเพ็ญบุญในพระพุทธศาสนา
          ๔. พระพุทธศาสนามีความมั่นคงถาวร

          บัดนี้ เป็นเวลาอันสมควร จึงใคร่ขอนิมนต์ประธานพิธี กล่าวเปิดโครงการฯ และให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการอบรมตามสมควรเพื่อเป็นแนวทางแห่งการประพฤติปฏิบัติ  ด้วยความเคารพ---------------------------
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ (เรียงตามสมุดลงรายชื่อ)

          ๑.พระครูวิสารวรกิจ
          ๒.พระปลัดสหัส  ปิติสาโร
          ๓.พระบัวลอง  วรปญฺโญ
          ๔.พระวัย  อธิวโร
          ๕.พระศักดา  โรจนธมฺโม
          ๖.พระครูเกษมวิริยากร
          ๗.พระอธิการศุภชัย  สิริธโร
          ๘.พระบัวเงิน  ขนฺติพโล
          ๙.พระอธิการวันชัย  สุสมสนโส
        ๑๐.พระมหาสาคร  จิรวฑฺฒโน
        ๑๑.พระครูปทุมขันติธรรม
        ๑๒.พระศรชัย  จกฺกวโร

        ๑๓.พระอธิการเที่ยง  รกฺขิโต
        ๑๔.พระสำราญ  ตปสมฺปนฺโน
        ๑๕.พระอำนวย  อภินนฺโท
        ๑๖.พระประเทือง  เตชธมฺโม
        ๑๗.พระครูอุทัยธรรมสถิต
        ๑๘.พระสมประสงค์  ปริชาโน
        ๑๙.พระครูสังวรประสาท
        ๒๐.พระครูสุนทรธรรมประสาท
        ๒๑.พระสมคิด  วิสุทฺธิญาโณ
        ๒๒.พระครูวิสุทฺธิมงคลธรรม
        ๒๓.พระรัด  จนฺทสาโร
        ๒๔.พระอธิการสมหวัง  โฆษคุโณ
        ๒๕.พระรุ่งอรุณ
        ๒๖.พระอธิการไมล์  อินฺทปญฺโญ
        ๒๗.พระเพลิน  สุพฺพโต
        ๒๘.พระอธิการสมสิน  วรโท
        ๒๙.พระครูปภากรพิสิฐ
        ๓๐.พระแสวง  กวิสฺสามิ
        ๓๑.พระสนั่น  คุณกโร
        ๓๒.พระไพทูน  ฐานิสฺสโร
        ๓๓.พระนพพล  อตฺตวิญฺโญ
        ๓๔.พระสมหมาย  สนฺตจิตฺโต
        ๓๕.พระพีรพันธ์  จนฺทโชโต
        ๓๖.พระธีรพงศ์  สุทฺธิปภาโส
        ๓๗.พระอธิการช่วย  ปชฺโชโต
        ๓๘.พระครูวิชิตวรธรรม
        ๓๙.พระรังสรรค์  ติกฺขวีโร
        ๔๐.พระธีรพงศ์  ธีรวโร
        ๔๑.พระปิยวัฒน์  ปิยสีโล
        ๔๒.พระครูเกษมนวกิจ
        ๔๓.พระบัญลือ  สุปญฺโญ
        ๔๔.พระสุวัฒน์  ผาสุโก
        ๔๕.พระอภิชัย  ฐานิสฺโร
        ๔๖.พระมหาประทีป  กิตฺติภทฺโท
        ๔๗.พระครูฉันทสังฆกิจ
        ๔๘.พระมนตรี  กิตฺติสาโร
        ๔๙.พระพงศกร  ชนาสโภ
        ๕๐.พระรังสรรค์  ติกฺขวีโร
        ๕๑.พระรุ่งอรุณ  โรจนคุโณ
        ๕๒.พระชัชพล  พฺรหฺมโชโต
        ๕๓.พระสุรศักดิ์  ธมฺมทีโป
        ๕๔.พระบุญช่วย  กตปุญฺโญ

        ๕๕.พระครูมนูญธรรมโสภิต
        ๕๖.พระครูสุธรรมประภากร
        ๕๗.พระครูสุคนธศีลวัฒน์
        ๕๘.พระครูปริยัติปุญญาภรณ์
        ๕๙.พระคารม  สุรปญฺโญ
        ๖๐.พระครูสุทธิธรรมประคุณ
        ๖๑.พระครูวีรบุญญาทร
        ๖๒.พระครูถาวรวุฒิธรรม
        ๖๓.พระอธิการชรินทร์  ธมฺมทินฺโน
        ๖๔.พระครูประภาตธรรมรส
        ๖๕.พระสมาน  ทีปธมฺโม
        ๖๖.พระอธิการสมปอง  ธมฺมทินฺโน
        ๖๗.พระอธิการไตรรัตน์  ผาสุโก
        ๖๘.พระครูประสิทธิโชติ
        ๖๙.พระครูนันทธรรมนิวิฐ


     อุบาสก อุบาสิกา
          ๑.นายปล้อง
          ๒.นางแสง  ชายกลาง
          ๓.นางบังอร  อยู่พิมาย
          ๔.เด็กหญิงธนิการต์  มุ่งเอื้มกลาง
          ๕.นางบุญเลี้ยง  รักสนิท
          ๖.นางสังวาลย์  ปั่นกลาง
          ๗.นางแม้น  ค้ากระบือ
          ๘.นางดอกไม้  กิ่งโพธิ์
          ๙.นางสาวศิริพร  มุ่งเอื้อมกลาง
        ๑๐.นางลำพอง  หมายใกล้กลาง
        ๑๑.นางไสว  รักการเกษตร
        ๑๒.นางเบญรัตน์  พุฒกลาง
        ๑๓.อนงค์  บัวสนิท
        ๑๔.เฉลิม  มุ่งเอื้อมกลาง
        ๑๕.สุวารี  รักสนิท
        ๑๖.สิริมา  จันทะเสน
        ๑๗.สมทรง  พุฒกลาง
        ๑๘.มาก  วัฒนากลาง
        ๑๙.นางทวี  ชุชีพ
        ๒๐.สมจิตร  ดุมกลาง
        ๒๑.สมัย  อ้อยกลาง
        ๒๒.นางผัน  โม่มกลาง
        ๒๓.นางสำลี  เยี่ยงกลาง
        ๒๔.นางล้อม  พลอยกลาง
        ๒๕.นายอำนวย  ดุมกลาง
        ๒๖.นางไสว  รักการเกษตร
        ๒๗.นางชนาภัทร  ปุ่นโพธิ์
        ๒๘.นางสาววรรนิภา  โชติกลาง
        ๒๙.นายละออง  ไทยกลาง
        ๓๐.นางบุญช่วย  ไทยกลาง
        ๓๑.ยายป้อง  ภรรคโพธิ์
        ๓๒.นายมาก มุ่งเอื้อมกลาง
        ๓๓.ยายแมลง  มุ้งกลาง
        ๓๔.ยายปราง  อวยกลาง
        ๓๕.ยายธร  ไทยกลาง
        ๓๖.ยายพิน  พลอยนิล
        ๓๗.ยายไสว  รักการเกษตร
        ๓๘.ยายลิ่ม  พุฒกลาง
        ๓๙.ยายอยู่  เจริญสุข
        ๔๐.ยายแต่ม  มุ่งเอื้อมกลาง
        ๔๑.เด็กหญิงปฐมาวดี  หมายแก้วกลาง
        ๔๒.ยายแหวด  ท้าวกลาง
        ๔๓.ยายแจ้ง  มุ่งเอื้อมกลาง
        ๔๔.นางสาวสรรยา  พุฒกลาง
        ๔๕.พ่ออ่อง  ไทยกลาง
        ๔๖.แม่จันทร์  มุ่งเอื้อมกลาง
        ๔๗.แม่หริ่ง  ไทยกลาง
        ๔๘.แม่หวอง  ชุ่มกลาง
        ๔๙.พ่อพัด  ไทยกลาง
        ๕๐.แม่ลำพึง  วัฒนากลาง
        ๕๑.แม่ปราณี  ขวัญกลาง
        ๕๒.นางรุจาภา  จงกลาง
        ๕๓.แม่เล็ก  วัฒนากลาง
        ๕๔.แม่ไร  แซ่อื้อ
        ๕๕.ปราณี  ข้าวสาลี
        ๕๖.นางอำนวย  มุ่งเอื้อมกลาง
        ๕๗.นางชิน  เปรี่ยมพิมาย
        ๕๘.นางโสภา  เกรียบกลาง
        ๕๙.นางเสน่ห์  รักสนิท
        ๖๐.นางสุอารีย์  รักสนิท
        ๖๑.นางอรทัย  ภรรคดีโพธิ์
        ๖๒.นางประจวบ  แชจอหอ
        ๖๓.นางสมพิศ  ชุ่มกลาง
        ๖๔.นางสาวเฉลียว  อ้อยกลาง
        ๖๕.นางนพมาศ  หลวงกลาง
        ๖๖.นางพรรณศิริวรรณ
        ๖๗.นางอรอุมา
        ๖๘.นายฉลอง  ทับกลาง
        ๖๙.นางเกื้อ  ทับกลาง
        ๗๐.นายสวาท  หมายใหญ่กลาง
        ๗๑.นางไพเราะ  กกกลาง


-----------------
รายงาน : S-HATCoRE
สถานที่ : วัดขี้เหล็ก


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Support : Your Link | Your Link | Your Link
Copyright © 2013. S-HaTCORe-eVENT - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger