Home » » บันทึกการประชุมประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๖ [คณะสงฆ์อำเภอโนนสูง]

บันทึกการประชุมประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๖ [คณะสงฆ์อำเภอโนนสูง]


บันทึกการประชุมประจำเดือนเมษายน
ของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง  ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๖
ณ  วัดหนองหว้า  ตำบลด่านคล้า  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๑๖๐
วันอังคาร ที่ ๓๐ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๖  เวลา  ๑๓:๐๐ น.


ประธาน  "พระครูวิสารวรกิจ"  จุดธูปเทียน นำกราบพระรัตนตรัย
ตำบลเมืองปราสาท  อ่านบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖
ตำบลด่านคล้า บันทึกการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖

วาระที่ ๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ
     ๑. ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
     พระสังฆาธิการมรณภาพ ๑.พระอธิการคำบาน สุจิตฺโต อายุ ๗๙ พรรษา ๑๙ น.ธ.ตรี วัดโพธิ์ร้าง ตำบลพระพุทธ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ฌาปนกิจเมื่อ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖
     พระสังฆาธิการพ้นจากตำแหน่ง ๑.พระอธิการเฉลิม ปิยสีโล อายุ ๖ พรรษา ๒๐ น.ธ.โท ลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบ้านคร้อ ตำบลสีสุก อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองการประชุม ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๖
     ๑. เรื่อง โครงการพระธรรมฑูตเฉลิมพระเกียรติฯ ปี ๒๕๕๖
     ๒. เรื่อง โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนักธรรมตรี-โท-เอก ปี ๒๕๕๖
     ๓. เรื่อง ประกาศผลการสอบธรรมสนามหลวงนักธรรมเอก / ธรรมศึกษาตรี


วาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
     ๑. เรื่อง นโยบายคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา
     เพื่อให้การบริหารงานของคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอมอบนโยบายของคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา ปี ๒๕๕๖ ดังนี้
          ๑) โครงการส่งเสริมให้วัดเป็นอุทยานการศึกษาเพิ่มขึ้นทุกอำเภอ อย่างน้อยอำเภอละ ๑ วัด เพื่อขับเคลื่อนเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง และขับเคลื่อนต่อไปเป็นวัดพัฒนาดีเด่น
          ๒) ให้วัดทุกวัดพัฒนาวัดตนเองตามนโยบาย ๘ ส. (สงฆ์, สังฆาธิการกิจ, เสนาสนะ, สมบัติวัด, สัตบุรุษ, สมณธรรรม, สวัสดิการ, สาธารณสงเคราะห์) โดยเฉพาะการพัฒนาวัดจากวัดพัฒนาตนเองเป็นวัดอุทยานการศึกษา จากวัดอุทยานการศึกษาสู่ความเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง และจากวัดพัฒนาตัวอย่างสู่ความเป็นวัดพัฒนาดีเด่น ตามลำดับ
          ๓) ให้จัดทำโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน สำหรับพระภิกษุ สามเณร นักธรรมตรี โท เอก ทุกอำเภอ อำเภอละ ๓ วัน กำหนดวัน และสถานที่ ให้สอดคล้องกับการเดินธุดงค์เผยแผ่ธรรมของพระธรรมฑูตจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งกำหนดตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม ถึงวันที่ ๑ พฤษภาคม ของทุกปี
          ๔) ให้จัดทำโครงการอบรมพระนวกวุฑฒบรรพชิต กรรมการวัด มัคคนายกวัด ไวยาวัจกรวัด ศาสนพิธีกรวัด ทุกอำเภอ อำเภอละ ๑ ครั้ง/ปี โครงการละ ๑ วัน

     ๒. เรื่อง โครงการรณณรงค์วัดปลอดบุหรี่และอบายมุข


วาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
          ๑. เรื่อง งานทำบุญอายุวัฒนะมงคล ครบ ๗๖ ปี “พระครูวิสารวรกิจ” วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ วัดหนองหว้า ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

          ๒. เรื่อง การสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๖ [วันที่ ๕-๖-๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖]
          การสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๒ บาลีประโยค ๑-๒ และประโยค ๓-๔ ในวันที่ ๕-๖-๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เริ่มสอบเวลา ๑๒:๓๐ น. สนามสอบวัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

          ๓. เรื่อง พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๖
          มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กำหนดพอธีประสาทปริญญาบัตรประจำปี ๒๕๕๖ แด่พุทธศาสบัณฑิต รุ่นที่ ๕๘ ในวันอาทิตย์ ที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

          ๔. เรื่อง สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา “วันวิสาขบูชา”
          อำเภอโนนสูงจัดที่วัดหนองหว้า ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ให้กลุ่ม ๑ จัดเกี่ยวกับวันประสูติ และดูแลด้านอาหาร เครื่องดื่มวันที่ ๒๒ พฤษภาคม กลุ่ม ๒ จัดเกี่ยวกับวันตรัสรู้ และดูแลด้านอาหาร เครื่องดื่มวันที่ ๒๓ พฤษภาคม กลุ่ม ๓ จัดเกี่ยวกับวันปรินิพพาน และดูแลด้านอาหาร เครื่องดื่มวันที่ ๒๔ พฤษภาคม
ในวันที่ ๒๔ นี้ เวลา ๑๓: ๐๐ น. ร่วมกันลงอุโบสถ ฟังพระปาฏิโมกข์

          ๕. เรื่อง ส่งประวัติพระสังฆาธิการเพื่อขอรับพระราชทานตั้ง-เลื่อนสมณศักดิ์ / อบรมพระวิปัสสนาจารย์
          อำเภอโนนสูงส่งประวัติเพื่อขอพระราชทานตั้งใหม่ ๓ รูป เลื่อน ๓ รูป และเข้าอบรมพระวิปัสสนาจารย์ ระหว่างวันที่ ๑๐-๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖ วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

          ๖. เรื่อง  โครงการฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี  “สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก” ให้จัดกิจกรรม ๓ กิจกรรม ประกอบด้วย
          ๑.การจัดแสดงนิทรรศการ (สำนักงานพระพุทธศาสนาทุกจังหวัด) 
          ๒.ทำบุญใส่บาตร ในวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ (ทุกจังหวัดดำเนินการ)
          ๓.จัดปฏิบัติธรรม (วัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรม)
          ดังนั้นจึงขอให้เจ้าอาวาสทุกวัดที่เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดทุกแห่งมีส่วนร่วมในโครงการ ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรมสำหรับเยาวชน และประชาชนทั่วไป ตามมติมหาเถรสมาคม ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ด้วย


วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
          ๑. เรื่อง ส่งเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง ศพที่ ๑๘ ชื่อ พระสมบัติ  สุมงฺคโล วัดใหม่สุนทร ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

          ๒. เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนทอดผ้าป่าพุทธมณฑล ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖


พระครูปัญญาวุฒิคุณ
เจ้าคณะตำบลด่านคล้า

พระสมุห์เสนาะ  อนาลโย
เลขานุการเจ้าคณะตำบลด่านคล้า
บันทึกการประชุม

----------------
สถานที่ : วัดหนองหว้า
 รายงาน : S-HaTCore

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Support : Your Link | Your Link | Your Link
Copyright © 2013. S-HaTCORe-eVENT - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger