Latest Article Get our latest posts by subscribing this site

ประชุมคณะสงฆ์เดือนพฤษภาคม-บันทึกการประชุมเดือนเมษายนวาระที่ ๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ
     ๑. ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
          ๑) เรื่อง  มอบประกาศเกียรติคุณและวุฒิบัตรแก่พระสงฆ์ ไวยาวัจกร มัคนายก และกรรมการวัด   
          ๒) เรื่อง...............................................................................................................
          ๓) เรื่อง...............................................................................................................

     ๒. แจ้งจากสำนักงานเจ้าคณะตำบล
          ๑) เจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนาถวายพระพรฯ (วัดเหล่า วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗)
          ๒) งานปฏิบัติธรรมเข้าอยู่ปริวาสกรรม วัดบ้านส้ม (วันที่ ๒๔ มิถุนายน – ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗)
          ๓) งาน...............................................................................................................

     ๓. แจ้งจากวัฒนธรรมอำเภอ
          ๑) เรื่อง...............................................................................................................

     ๔. แจ้งจากศูนย์ประสานงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
          ๑) เรื่อง...............................................................................................................
          ๒) เรื่อง...............................................................................................................


วาระที่ ๒ เรื่อง รับรองการประชุม ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๗
          ๑. เรื่อง จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วิสาขบูชา (๑๑-๑๒-๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗)
          ๒. เรื่อง โครงการอบรมมัคนายก ไวยาวัจกร กรรมการวัด และศาสนพิธี


วาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
          ๑. เรื่อง พิธีเจริญพระพุทธมนต์และจิตตภาวนาถวายพระพรฯ

          ๒. เรื่อง การออกปฏิบัติงานพระธรรมฑูต (วันที่ ๒ – ๑๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗)


วาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
          ๑. เรื่อง การส่งประวัติเพื่อขอรับพระราชทานตั้ง และเลื่อนชั้นสมณศักดิ์ ประจำปี ๒๕๕๗ (ส่งจังหวัดภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗)
          ๒. เรื่อง โครงการตรวจการคณะสงฆ์ เยี่ยมเยียนวัดและประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี ๒๕๕๗ (เริ่มวันที่ ๑๙ กรกฎาคม – วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๗)
          ๓. เรื่อง กำหนดพระราชพิธีตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค และมอบใบประกาศนียบัตร ประโยค ๑-๒ (ณ วัดพายัพ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗)
          ๔. เรื่อง ประชุมมหาสังฆสันนิบาต ของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง (ณ วัดหนองหว้า วันพุธ ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗)


วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
          ๑. เรื่อง แจ้งการลงอุโบสถ (กลุ่ม ๑ / กุล่ม ๒ / กลุ่ม ๓)
                    กลุ่ม ๑...............................................................................................
                    กลุ่ม ๒...............................................................................................
                    กลุ่ม ๓...............................................................................................
          ๒. เรื่อง เก็บเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ศพที่ ๒๖ (พระอธิการพันธ์ วราโภ วัดสำโรง)
          ๓. เรื่อง อื่นๆ......................................................................................................
-------------------------------------------------------------

วาระที่ ๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ
     ๑. ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
          ๑.เรื่อง ประชุมพระวินยาธิการ ณวัดสะแก (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ คณะสงฆ์อำเภอโนนสูงส่งเข้าร่วม ๓ รูป คือ ๑.พระปริศนา  สิริปญฺโญ วัดมะรุม (อีก ๒ รูป ขาดประชุม คือ พระมหาสังวาลย์  ปญฺญาทีโป วัดใหม่สุนทร /พระสมุห์ประทีป กิตฺติปญฺโญ วัดสะพาน)

     ๒. แจ้งจากสำนักงานเจ้าคณะตำบล
          ๑.เรื่อง งานปฏิบัติธรรมเข้าอยู่ปริวาสกรรม วัดบ้านส้ม (วันที่ ๒๔ มิถุนายน – ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗)
          ๒.เรื่อง งานทำบุญอายุวัฒนะมงคล ๗๗ ปี “พระครูวิสารวรกิจ” วัดหนองหว้า (วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗)
          ๓.เรื่อง พระอธิการถั่ว จนฺทวโร : อดีตเจ้าอาวาสวัดห้วยน้อย มรณภาพ (ฌาปนกิจเมื่อ วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗)

     ๓. แจ้งจากวัฒนธรรมอำเภอ
          ๑. เรื่อง จัดแข่งขันมัคนายกน้อย และสมัครตอบปัญหาธรรมะ เทศกาลวันวิสาขบูชา

     ๔. แจ้งจากศูนย์ประสานงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
          - ไม่มี -

วาระที่ ๒ เรื่อง รับรองการประชุม ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๗
     ๑. เรื่อง แจ้งผลสอบนักธรรมชั้นโทปีการศึกษา ๒๕๕๖
     ๒. เรื่อง โครงการพระธรรมฑูตสัญจรเฉลิมพระเกียรติฯ [๑๑-๑๓ เมษายน ๒๕๕๗ ณ วัดหนองม้า]
     ๓. เรื่อง โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐานของนักธรรมชั้นตรี โท เอก
     ๔. เรื่อง สำรวจวัดที่มีฐานข้อมูลศาสนสมบัติของวัดฯ [ส่ง ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗]


วาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
          ๑. เรื่อง พิธีเจริญพระพุทธมนต์และจิตตภาวนาถวายพระพรฯ


วาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
          ๑. เรื่อง จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วิสาขบูชา ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒-๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ คณะสงฆ์ทั้ง ๓ กลุ่ม ร่วมกันจัด ณ วัดหนองหว้า ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
          ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ คณะสงฆ์อำเภอโนนสูงร่วมงานวิสาขบูชาที่ The Mall นครราชสีมา
          ๒. เรื่อง โครงการอบรมมัคนายก ไวยาวัจกร กรรมการวัด และศาสนพิธี ณ วัดใหม่เกษม ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘:๓๐ น. – ๑๖:๐๐ น. และเข้าร่วมโครงการฯ ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา (มอบให้ พระครูนันทประโชติ และพระครูเกษมนวกิจ เป็นผู้ประสานงาน)
          ๓. เรื่อง การปฏิบัติงานพระธรรมทูตเทิดพระเกียรติฯ ประจำปี ๒๕๕๗ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒ – ๑๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นต้นไป เพื่อให้การปฏิบัติงานพระธรรมฑูตเป็นไปโดยความเรียบร้อย ให้พระธรรมทูต/พระอนุจร เข้าร่วมประชุมในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ศาลาการเปรียญวัดหนองหว้า
          ๔. เรื่อง โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง วันที่ ๒๒-๒๓-๒๔-๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ วัดขี้เหล็ก ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา


วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
          ๑. เรื่อง แจ้งการลงอุโบสถ (กลุ่ม ๑ / กุล่ม ๒ / กลุ่ม ๓) วันอังคาร ที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ (วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖) ลงอุโบสถ ณ วัดหนองหว้า
          ๒. เรื่อง อื่นๆ ไม่มี--------------------------------------
สำนักงานเจ้าคณะอำเภอโนนสูง
     วัดหนองหว้า  โทร. ๐๘-๑๙๗๗-๑๒๖๙
                       E-mail : s-hathcore@hotmail.com
                       http://s-hatcore.blogspot.com

สถานที่ : วัดใหม่กลอ
รายงาน : S-HaTCoRE

โครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐานของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง


โครงการอบรมวิปัสสนาของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง ครั้งที่ ๓
ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
ณ  วัดขี้เหล็ก ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ ๒๒-๒๓-๒๔-๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗


๑. ชื่อโครงการ
          โครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐานของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๗

๒. หลักการและเหตุผล
          นโยบายของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูงมุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรบุคคล และการจัดการปกครองคณะสงฆ์ให้สอดคล้องกับทิศทางของคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา โดยเน้นงานกลัก ๔ ประการ คือ ๑.งานการปกครอง ๒.งานการศึกษา ๓.งานการเผยแผ่ ๔.งานสาธารณูปการ และงานเสริม ๒ ประการ คือ ๑.งานศึกษาสงเคราะห์ ๒.งานสาธารณสงเคราะห์  ที่ผ่านมาคณะสงฆ์อำเภอโนสูงได้ให้ความสำคัญต่อบุคคลากรเป็นสำคัญ โดยการให้ได้รับการศึกษาตั้งแต่ชั้นนักธรรมตรี - โท - เอก จนถึงระดับอุดมศึกษา  เพื่อเป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพของคณะสงฆ์  มีมโนสุจริต ตลอดจนมีสมรรถนะขีดความสามารถในการบริหารจัดการวัด จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ ดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงมอบธุระให้พุทธบริษัทไว้ ๒ ประการ คือ คันธธุระ และวิปัสสนาธุระ
          ในการปฏิบัติ ซึ่งอนุมัติให้พระภิกษุในเขตอำเภอโนนสูงได้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม ถือเอาตั้งแต่พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส นอกจากนี้ยังมีพระเลขานุการของเจ้าคณะในระดับต่างๆ พร้อมด้วยอุบาสก อุบาสิกา ดังนั้นคณะสงฆ์อำเภอโนนสูงจึงได้จัดทำโครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐานของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง ครั้งที่ ๒ ขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประโยชน์สุข และความสนิทสนมกลมเกลียวในหมู่คณะมากยิ่งขึ้นไป

๓. วัตถุประสงค์
          ๑. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในด้านวิปัสสนากรรมฐานให้กับพระสังฆาธิการทุกระดับ ของอำเภอโนนสูง
          ๒. เพื่อสนองนโยบายของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง และคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา
          ๓. เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้บำเพ็ญบุญในพระพุทธศาสนา
          ๔. เพื่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนา

๔. เป้าหมาย
          ๑. พระสังฆาธิการทุกระดับในอำเภอโนนสูง
          ๒. อุบาสกอุบาสิกาอำเภอโนนสูง

๕. ระยะเวลา          ระยะเวลา ๔ วัน ๓ คืน
          ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓-๒๔-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

๖. สถานที่จัด
          วัดขี้เหล็ก ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

๗. ขั้นตอนการดำเนินงาน
          ๑. จัดทำโครงการฯ / ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
          ๒. จัดเตรียมสถานที่
          ๓. ประชาสัมพันธ์และขอความอุปถัมภ์
          ๔. ประสานงานผู้นำในระดับหมู่บ้าน ตำบลและอำเภอ
          ๕. แจ้งตาราง วัน เวลาและสถานที่แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
          ๖. ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องก่อนเริ่มงาน
          ๗. ดำเนินงานตามโครงการที่กำหนดไว้
          ๘. สรุปโครงการ และรายงาน

          ๗.๑ ตารางการดำเนินงาน

๘. งบประมาณ
          ในการนี้  ไม่มีงบประมาณการใช้จ่ายจากหน่วยงานราชการ  คณะสงฆ์และอุบาสก อุบาสิกา  ประชาชนทั่วไป ถวายความอุปถัมภ์  โดยร่วมถวายภัตตาหาร น้ำปานะ และบริจาคปัจจัยส่วนตัวตามกำลังทรัพย์และศรัทธา

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
          ๑. พระสังฆาธิการทุกระดับของอำเภอโนนสูงได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในด้านวิปัสสนากรรมฐาน
          ๒. ได้สนองนโยบายของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง และคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา
          ๓. พุทธศาสนิกชนได้บำเพ็ญบุญในพระพุทธศาสนา
          ๔. พระพุทธศาสนามีความมั่นคงถาวร

๑๐. การประเมินผล
          ๑. สังเกตความกระตือรือร้น ความสนใจ และการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติธรรม
          ๒. ใช้แบบสอบถามผู้เข้าร่วมหลังเสร็จสิ้นโครงการ

๑๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ๑. พระครูวิสารวรกิจ : เจ้าคณะอำเภอโนนสูง
          ๒. พระครูปทุมสารคุณ : ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโนนสูง
          ๓. พระครูวิจิตรคุณวัตร : รองเจ้าคณะอำเภอโนนสูง
          ๔. พระครูนันทประโชติ : รองเจ้าคณะอำเภอโนนสูง
          ๕. เจ้าคณะตำบลทุกตำบลและเจ้าอาวาสวัดทุกรูป

---------------------------

คำกล่าวรายงานโครงการอบรมวิปัสสนาของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง ครั้งที่ ๓
ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
ณ  วัดขี้เหล็ก ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ ๒๒-๒๓-๒๔-๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗


เรียน พระครูวิสารวรกิจ  ประธานในพิธีที่เคารพอย่างสูง

กระผม  พระครูสังวรประสาท ในนามตัวแทน พระสังฆาธิการอำเภอโนนสูง  ขอขอบพระคุณที่พระเดชพระคุณเป็นประธานพิธี ในพิธีเปิดโครงการอบรมวิปัสสนาของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง  ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๗  จึงใคร่ขอถวายรายงานโดยสังเขปดังต่อไปนี้
          ด้วยคณะสงฆ์ทั้ง ๑๖ ตำบล มีพระสังฆาธิการระดับวัด และตำบล ร่วมการจัดโครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ณ วัดขี้เหล็ก ตำบลดอนชมพู  อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา มีคณะสงฆ์ และอุบาสก อุบาสิกาเข้าร่วมโครงการฯ ประมาณ  ๑๔๐ รูป/คน ในระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓-๒๔-๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์หลักดังนี้
          ๑. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในด้านวิปัสสนากรรมฐานให้กับพระสังฆาธิการทุกระดับ ของอำเภอโนนสูง
          ๒. เพื่อสนองนโยบายของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง และคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา
          ๓. เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้บำเพ็ญบุญในพระพุทธศาสนา
          ๔. เพื่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนา
          ในการนี้  ไม่มีงบประมาณการใช้จ่ายจากหน่วยงานราชการ  คณะสงฆ์และอุบาสก อุบาสิกา ประชาชนทั่วไป ถวายความอุปถัมภ์  โดยร่วมถวายภัตตาหาร น้ำปานะ และบริจาคปัจจัยส่วนตัวตามกำลังทรัพย์และศรัทธา
          การดำเนินงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยสนับสนุนอุปถัมภ์อย่างดียิ่งขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

ผลที่คาดว่าจะได้รับดังนี้
          ๑. พระสังฆาธิการทุกระดับของอำเภอโนนสูงได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในด้านวิปัสสนากรรมฐาน
          ๒. ได้สนองนโยบายของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง และคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา
          ๓. พุทธศาสนิกชนได้บำเพ็ญบุญในพระพุทธศาสนา
          ๔. พระพุทธศาสนามีความมั่นคงถาวร

          บัดนี้ เป็นเวลาอันสมควร จึงใคร่ขอนิมนต์ประธานพิธี กล่าวเปิดโครงการฯ และให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการอบรมตามสมควรเพื่อเป็นแนวทางแห่งการประพฤติปฏิบัติ  ด้วยความเคารพ---------------------------
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ (เรียงตามสมุดลงรายชื่อ)

          ๑.พระครูวิสารวรกิจ
          ๒.พระปลัดสหัส  ปิติสาโร
          ๓.พระบัวลอง  วรปญฺโญ
          ๔.พระวัย  อธิวโร
          ๕.พระศักดา  โรจนธมฺโม
          ๖.พระครูเกษมวิริยากร
          ๗.พระอธิการศุภชัย  สิริธโร
          ๘.พระบัวเงิน  ขนฺติพโล
          ๙.พระอธิการวันชัย  สุสมสนโส
        ๑๐.พระมหาสาคร  จิรวฑฺฒโน
        ๑๑.พระครูปทุมขันติธรรม
        ๑๒.พระศรชัย  จกฺกวโร

        ๑๓.พระอธิการเที่ยง  รกฺขิโต
        ๑๔.พระสำราญ  ตปสมฺปนฺโน
        ๑๕.พระอำนวย  อภินนฺโท
        ๑๖.พระประเทือง  เตชธมฺโม
        ๑๗.พระครูอุทัยธรรมสถิต
        ๑๘.พระสมประสงค์  ปริชาโน
        ๑๙.พระครูสังวรประสาท
        ๒๐.พระครูสุนทรธรรมประสาท
        ๒๑.พระสมคิด  วิสุทฺธิญาโณ
        ๒๒.พระครูวิสุทฺธิมงคลธรรม
        ๒๓.พระรัด  จนฺทสาโร
        ๒๔.พระอธิการสมหวัง  โฆษคุโณ
        ๒๕.พระรุ่งอรุณ
        ๒๖.พระอธิการไมล์  อินฺทปญฺโญ
        ๒๗.พระเพลิน  สุพฺพโต
        ๒๘.พระอธิการสมสิน  วรโท
        ๒๙.พระครูปภากรพิสิฐ
        ๓๐.พระแสวง  กวิสฺสามิ
        ๓๑.พระสนั่น  คุณกโร
        ๓๒.พระไพทูน  ฐานิสฺสโร
        ๓๓.พระนพพล  อตฺตวิญฺโญ
        ๓๔.พระสมหมาย  สนฺตจิตฺโต
        ๓๕.พระพีรพันธ์  จนฺทโชโต
        ๓๖.พระธีรพงศ์  สุทฺธิปภาโส
        ๓๗.พระอธิการช่วย  ปชฺโชโต
        ๓๘.พระครูวิชิตวรธรรม
        ๓๙.พระรังสรรค์  ติกฺขวีโร
        ๔๐.พระธีรพงศ์  ธีรวโร
        ๔๑.พระปิยวัฒน์  ปิยสีโล
        ๔๒.พระครูเกษมนวกิจ
        ๔๓.พระบัญลือ  สุปญฺโญ
        ๔๔.พระสุวัฒน์  ผาสุโก
        ๔๕.พระอภิชัย  ฐานิสฺโร
        ๔๖.พระมหาประทีป  กิตฺติภทฺโท
        ๔๗.พระครูฉันทสังฆกิจ
        ๔๘.พระมนตรี  กิตฺติสาโร
        ๔๙.พระพงศกร  ชนาสโภ
        ๕๐.พระรังสรรค์  ติกฺขวีโร
        ๕๑.พระรุ่งอรุณ  โรจนคุโณ
        ๕๒.พระชัชพล  พฺรหฺมโชโต
        ๕๓.พระสุรศักดิ์  ธมฺมทีโป
        ๕๔.พระบุญช่วย  กตปุญฺโญ

        ๕๕.พระครูมนูญธรรมโสภิต
        ๕๖.พระครูสุธรรมประภากร
        ๕๗.พระครูสุคนธศีลวัฒน์
        ๕๘.พระครูปริยัติปุญญาภรณ์
        ๕๙.พระคารม  สุรปญฺโญ
        ๖๐.พระครูสุทธิธรรมประคุณ
        ๖๑.พระครูวีรบุญญาทร
        ๖๒.พระครูถาวรวุฒิธรรม
        ๖๓.พระอธิการชรินทร์  ธมฺมทินฺโน
        ๖๔.พระครูประภาตธรรมรส
        ๖๕.พระสมาน  ทีปธมฺโม
        ๖๖.พระอธิการสมปอง  ธมฺมทินฺโน
        ๖๗.พระอธิการไตรรัตน์  ผาสุโก
        ๖๘.พระครูประสิทธิโชติ
        ๖๙.พระครูนันทธรรมนิวิฐ


     อุบาสก อุบาสิกา
          ๑.นายปล้อง
          ๒.นางแสง  ชายกลาง
          ๓.นางบังอร  อยู่พิมาย
          ๔.เด็กหญิงธนิการต์  มุ่งเอื้มกลาง
          ๕.นางบุญเลี้ยง  รักสนิท
          ๖.นางสังวาลย์  ปั่นกลาง
          ๗.นางแม้น  ค้ากระบือ
          ๘.นางดอกไม้  กิ่งโพธิ์
          ๙.นางสาวศิริพร  มุ่งเอื้อมกลาง
        ๑๐.นางลำพอง  หมายใกล้กลาง
        ๑๑.นางไสว  รักการเกษตร
        ๑๒.นางเบญรัตน์  พุฒกลาง
        ๑๓.อนงค์  บัวสนิท
        ๑๔.เฉลิม  มุ่งเอื้อมกลาง
        ๑๕.สุวารี  รักสนิท
        ๑๖.สิริมา  จันทะเสน
        ๑๗.สมทรง  พุฒกลาง
        ๑๘.มาก  วัฒนากลาง
        ๑๙.นางทวี  ชุชีพ
        ๒๐.สมจิตร  ดุมกลาง
        ๒๑.สมัย  อ้อยกลาง
        ๒๒.นางผัน  โม่มกลาง
        ๒๓.นางสำลี  เยี่ยงกลาง
        ๒๔.นางล้อม  พลอยกลาง
        ๒๕.นายอำนวย  ดุมกลาง
        ๒๖.นางไสว  รักการเกษตร
        ๒๗.นางชนาภัทร  ปุ่นโพธิ์
        ๒๘.นางสาววรรนิภา  โชติกลาง
        ๒๙.นายละออง  ไทยกลาง
        ๓๐.นางบุญช่วย  ไทยกลาง
        ๓๑.ยายป้อง  ภรรคโพธิ์
        ๓๒.นายมาก มุ่งเอื้อมกลาง
        ๓๓.ยายแมลง  มุ้งกลาง
        ๓๔.ยายปราง  อวยกลาง
        ๓๕.ยายธร  ไทยกลาง
        ๓๖.ยายพิน  พลอยนิล
        ๓๗.ยายไสว  รักการเกษตร
        ๓๘.ยายลิ่ม  พุฒกลาง
        ๓๙.ยายอยู่  เจริญสุข
        ๔๐.ยายแต่ม  มุ่งเอื้อมกลาง
        ๔๑.เด็กหญิงปฐมาวดี  หมายแก้วกลาง
        ๔๒.ยายแหวด  ท้าวกลาง
        ๔๓.ยายแจ้ง  มุ่งเอื้อมกลาง
        ๔๔.นางสาวสรรยา  พุฒกลาง
        ๔๕.พ่ออ่อง  ไทยกลาง
        ๔๖.แม่จันทร์  มุ่งเอื้อมกลาง
        ๔๗.แม่หริ่ง  ไทยกลาง
        ๔๘.แม่หวอง  ชุ่มกลาง
        ๔๙.พ่อพัด  ไทยกลาง
        ๕๐.แม่ลำพึง  วัฒนากลาง
        ๕๑.แม่ปราณี  ขวัญกลาง
        ๕๒.นางรุจาภา  จงกลาง
        ๕๓.แม่เล็ก  วัฒนากลาง
        ๕๔.แม่ไร  แซ่อื้อ
        ๕๕.ปราณี  ข้าวสาลี
        ๕๖.นางอำนวย  มุ่งเอื้อมกลาง
        ๕๗.นางชิน  เปรี่ยมพิมาย
        ๕๘.นางโสภา  เกรียบกลาง
        ๕๙.นางเสน่ห์  รักสนิท
        ๖๐.นางสุอารีย์  รักสนิท
        ๖๑.นางอรทัย  ภรรคดีโพธิ์
        ๖๒.นางประจวบ  แชจอหอ
        ๖๓.นางสมพิศ  ชุ่มกลาง
        ๖๔.นางสาวเฉลียว  อ้อยกลาง
        ๖๕.นางนพมาศ  หลวงกลาง
        ๖๖.นางพรรณศิริวรรณ
        ๖๗.นางอรอุมา
        ๖๘.นายฉลอง  ทับกลาง
        ๖๙.นางเกื้อ  ทับกลาง
        ๗๐.นายสวาท  หมายใหญ่กลาง
        ๗๑.นางไพเราะ  กกกลาง


-----------------
รายงาน : S-HATCoRE
สถานที่ : วัดขี้เหล็ก


งานฉลองกุฎิกลางน้ำและทำบุญอายุวัฒนะมงคล ครบ ๗๗ ปี ฯ


กำหนดงานฉลองกุฎิกลางน้ำและทำบุญอายุวัฒนะมงคล ครบ ๗๗ ปี
พระครูวิสารวรกิจ (บุญส่ง  วิสารโท)
เจ้าคณะอำเภอโนนสูง | เจ้าอาวาสวัดหนองหว้า
วันจันทร์ ที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗
ณ วัดหนองหว้า ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
จัดเตรียมงาน
          ขอบคุณขอบใจทุกฝ่าย ผู้นำหมู่บ้านทุกหมู่ นายกเทศมนตรี คณะครู นักเรียน และชาววัดหนองหว้า
          ขอบพระคุณ "พระครูปภากรพิสิฐ" จต.บิง : หัวหน้าฝ่ายเตรียมสถานที่ (เตรียมเองทุกอย่าง 555+++)
เช้าวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗


พระราชวิมลโมลี : รักษาการเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา
     เดินทางถึงสถานที่พระราชวิมลโมลี : แสดงธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์

รายนามพระสงฆ์สมณศักดิ์ ๒๑ รูป รับทักษิณานุปทาน
รายนามพระสงฆ์สมณศักดิ์ ๒๑ รูป เจริญพระพุทธมนต์
          ๑.พระครูปทุมสารคุณ  :  ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโนนสูง
          ๒.พระครูวิจิตรคุณวัตร  :  รองเจ้าคณะอำเภอโนนสูง
          ๓.พระครูนันทประโชติ  :  รองเจ้าคณะอำเภอโนนสูง
          ๔.พระครูสังวรประสาท  :  เจ้าคณะตำบลหลุมข้าว เขต ๒
          ๕.พระครูถาวรวุฒิธรรม  :  เจ้าคณะตำบลลำคอหงษ์
          ๖.พระครูสุธรรมประสิทธิ์  :  เจ้าคณะตำบลเมืองปราสาท
          ๗.พระครูปัญญาวุฒิคุณ  :  เจ้าคณะตำบลด่านคล้า
          ๘.พระครูสถิตธัญญารักษ์  :  เจ้าคณะตำบลหลุมข้าว เขต ๑
          ๙.พระครูมนุญธรรมโสภิต  :  เจ้าคณะตำบลขามเฒ่า
        ๑๐.พระครูสุตวีรากร  :  เจ้าคณะตำบลพลสงคราม
        ๑๑.พระครูวิวัฒน์ชัยคุณ  :  เจ้าคณะตำบลโตนด
        ๑๒.พระครูนันทธรรมโกวิท  :  เจ้าคณะตำบลจันอัด
        ๑๓.พระครูอุดมอรุโณทัย  :  เจ้าคณะตำบลใหม่
        ๑๔.พระครูปทุมขันติธรรม  :  เจ้าคณะตำบลโนนสูง
        ๑๕.พระครูสุนทรธรรมประสาท  :  เจ้าคณะตำบลดอนชมพู
        ๑๖.พระครูปภากรพิสิฐ  :  เจ้าคณะตำบลบิง
        ๑๗.พระครูเกษมนวกิจ  :  เจ้าคณะตำบลธารปราสาท
        ๑๘.พระครูประภาตธรรมรส  :  เจ้าคณะตำบลมะค่า เขต ๑
        ๑๙.พระครูนันทธรรมนิวิฐ  :  เจ้าคณะตำบลมะค่า เขต ๒
        ๒๐.พระครูสิริสีมาภรณ์  :  เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา
        ๒๑.พระมหาพงษ์เชษฐ์  ธีรวํโส  :  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพายัพ

รายชื่อเจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรม 
          นายเสมอ-นางสมัย  เลากลาง
          ผอ.สุขสันต์-ครูกรวิการ์ พรมภา
          ผญ.พนม-นางประภา  เพชรนอก
          นายกสมพันธ์- นางเฉลา ซึมกลาง
          นายบรรยง  ไม้กลาง
          นายสมทรง-นางทิวารัตน์  รัตน์กลาง
          ผอ.ศิลปากรณ์-ครูนงนุช  ใจคุณ
          นายประทวน-นางฉลวย  โขดสันเทียะ
          นายชุ่ม-นางจุล เชื่อมจอหอ
          ครูสุนทรกิจ-นางพรทิพย์  มั่นกลาง
          นายโสภณ  ซึมกลาง
          พระครูเกษมนวกิจ
          นายประจวบ-นางจารุวรรณ เลากลาง
          นางช่วย  ขอมีกลาง
          อาจารย์ผล  มั่นกลาง
          นายเฉลียว-นางรุ่น  ไม้กลาง
          นายเม็ง-นางน้อย  สำราญกลาง
          นายพวง-นางบุญเลี้ยง  ใกล้กลาง
          นายสาหัส-นางเฉลัยว ประเสริฐชนะชัย
          นางสุข  ญาติด่านกลาง
         
     เพิ่มเติม
          ส.ท.สุภารักษ์  มัวร์
          นายเสมอ นางสมัย  เลากลาง
          นายสุทิพย์ ครูรัชนี  วุฒิสม
          ครูไพบูลย์ นางปราณีต  จำปาโพธิ์
          ผู้ใหญ่เย็น  เกยด่านกลาง
          แม่ลำใย  สุภัทโรบล


รายชื่อเจ้าภาพโรงทาน (เฉพาะที่ลงชื่อไว้)
         
          นายนิง ราชสีห์ และครอบครัว : ขนมจีน (๑๐๐ กก.) น้ำยาไก่
          ครูจรูญ-นางนุศรา สวัสดิ์กลาง : น้ำอัดลม
          พ่อชุ่ม-แม่จุล พร้อมลูกหลาน
          พระมหาสุรัตน์ อคฺครตโน และญาติธรรม
          บ้านโนนน้อย หมู่ ๑๒ : กวยจั๊บ
          ปู่สุข-ย่าผัน บ้านดอนไร่ หมู่ ๑๑ : น้ำส้มเกร็ดหิมะ
          ชาววัดดอนชมพู : ก๋วยเตี๋ยว / ขนมจีน-น้ำยา
          พระครูสุธรรมประสิทธิ์
          พระครูเกษมนวกิจ
          พระครูสุตวีรากร
          วัดดอนผวา
          วัดบัว
          พระครูเกษมวิริยากร วัดเหล่า
          นายสุนันท์ นางบุญชู  กล้าหาญ
          วัดโนนมะกอก
          ชาววัดบิง
          คุณธนากร-คุณสุภิญญา เปลี่ยมงูเหลือม
          วัดถนนถั่ว
          วัดคอหงส์
          พระอธิการช่วย  ปชฺโชโต
          วัดบ้านไพล
          เทศบาลตำบลด่านคล้า : ขนมจีนน้ำยา
          บ้านหนองหว้า หมู่ ๖ : ขนมจีนน้ำยา
          คุณสมจิตร ไม้กลาง (จร) : ขนมจีนน้ำยา
          นายถวัลย์ ไม้กลาง : น้ำส้ม
          ยายเอี่ยม พร้อมลูกหลาน : กระเพาะปลา
          คุณประสงค์-ประสงค์ทรัพย์ : ก๋วยจั๊บ
          คุณเกสร ไขโพธิ์
          คุณสาย  ปลั่งกลาง : ข้าวราดแกง
          คุณหวัง – คุณวินัย : ไอศกรีม
          คุณพัชรี ศรีสุวอ : น้ำดื่ม
     ขอบคุณขอบใจหลายๆ ที่ช่วยเหลือกันมามิได้ขาด ทั้งที่มีชื่อ ไม่มีชื่อก็อีกหลายราย
         
         

เจ้าภาพร่วมทอดผ้าป่า
          บ้านบุ หมู่ ๒ จำนวน ๘,๕๐๐ บาท
          บ้านบุหมู่ ๓ จำนวน ๙,๖๖๐ บาท
          บ้านหนองสะแก หมู่ ๕ จำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท
          บ้านหนองหว้า หมู่ ๖ จำนวน ๙,๐๔๐ บาท
          บ้านหนองหลักร้อย หมู่ ๘ จำนวน ๖,๗๓๐ บาท
          บ้านดอนไร่ หมู่ ๑๑ จำนวน ๖,๗๔๐ บาท
          บ้านโนนน้อย หมู่ ๑๒ จำนวน ๑๒,๖๕๐ บาท
          บ้านโคกเกริ่นร่มเย็น หมู่ ๑๓ จำนวน ๖,๕๖๐ บาท
          บ้านหนองแมว หมู่ ๑๔ จำนวน ๑๐,๕๗๐ บาท
          วัดด่านคนคบ จำนวน ๒,๕๙๐ บาท
          สำนักสงฆ์ริมมูล จำนวน ๑,๐๓๐ บาท
          ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลด่านคล้า จำนวน ๒,๐๐๐ บาท
          บ้านบิง จำนวน ๓,๔๘๐ บาท
          บ้านหนองกระชาย จำนวน ๒๖,๖๙๐ บาท
          บ้านขามสันติ จำนวน ๑๐,๑๖๙ บาท
          ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่ ๕ จำนวน ๒,๕๐๐ บาท
          อื่นๆ (ไม่ระบุชื่อ)
                    รวมยอดเงิน ๒๐๗,๑๓๗ บาท
                    รายจ่าย           ๕๓,๓๐๐ บาท
                    คงเหลือ       ๑๕๓,๘๓๗ บาท
สรงน้ำหลวงพ่อ


เสร็จงาน ก็เก็บๆๆๆ (ขอบคุณทุกคนที่ช่วยกัน ....สละเหงื่อ 555+++ )-------------------
รายงาน : S-HATCoRE
สถานที่ : วัดหนองหว้า
 
Support : Your Link | Your Link | Your Link
Copyright © 2013. S-HaTCORe-eVENT - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger