Home » » โครงการตรวจการคณะสงฆ์เยี่ยมเยียนวัดและประชาชนฯ [อำเภอโนนสูง] ๒๕๕๖

โครงการตรวจการคณะสงฆ์เยี่ยมเยียนวัดและประชาชนฯ [อำเภอโนนสูง] ๒๕๕๖


กำหนดการ
โครงการตรวจการคณะสงฆ์ เยี่ยมเยียนวัดและประชาชน ของคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา
ณ  วัดมะรุม  ตำบลพลสงคราม  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
วันเสาร์ ที่ ๒๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖    เวลา                     รายการ                                                                                    
   ภาคเช้า
   ๐๘:๐๐ น.     - พระสังฆาธิการทุกระดับ พระภิกษุสามเณร อุบาสกอุบาสิกา : ลงทะเบียน
                        เตรียมความเรียบร้อย ต้อนรับเจ้าคณะอำเภอ   
   ๐๙:๐๐ น.     พระครูวิสารวรกิจ : เจ้าคณะอำเภอโนนสูง
                          - นำทำวัตรสวดมนต์ บำเพ็ญจิตภาวนา กล่าวธรรมีกถา
                          - ตรวจเยี่ยมวัด และตำบล / พบปะพระสงฆ์และประชาชน
   ๑๐.๐๐ น.     พระธรรมวรนายก : เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา
                          - จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  นำสวดมนต์ไหว้พระ
                     นายอำเภอโนนสูง : ประธานฝ่ายฆราวาส
                          - เปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ
                          - พระสงฆ์ทั้งนั้นเจริญชัยมงคลคาถา
   ๑๐.๑๐ น.     นายอำเภอโนนสูง / ข้าราชการ / ประชาชน
                          - ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  เพลงสดุดีมหาราชา   
                     นายอำเภอโนนสูง : ประธานฝ่ายฆราวาส  กล่าวต้อนรับ   
                     เจ้าคณะอำเภอโนนสูง : กล่าวถวายรายงานการคณะสงฆ์โดยสรุป
                     เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา : ประธานกล่าวเปิดโครงการ และบรรยายพิเศษ
   ๑๑:๓๐ น.     ถวายภัตตาหารเพล / รับประทานอาหาร

   ภาคบ่าย
   ๑๒:๕๐ น.     พระสังฆาธิการทุกระดับ พระภิกษุสามเณร และประชาชนพร้อมกันในที่ประชุม   
   ๑๓:๐๐ น.     พระราชวิมลโมลี / ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา /
                     พระครูวรนายกธรรมาวุธ / เจ้าคณะอำเภอโนนสูง
                          - อภิปรายแลกเปลี่ยนปัญหาข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ
                          - ถามตอบเกี่ยวกับการคณะสงฆ์ ๖ การ โดยให้เจ้าคณะอำเภอประธานกลุ่ม
                            หรือตัวแทน เป็นผู้ตอบปัญหาให้เป็นวิชาการและปฏิบัติการ
   ๑๕:๐๐ น.     ประธานในพิธี : กล่าวสรุปและปิดโครงการ   

หมายเหตุ    เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

คำกล่าวรายงาน
โครงการตรวจการคณะสงฆ์ เยี่ยมเยียนวัดและประชาชนจังหวัดนครราชสีมา
ณ วัดมะรุม ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
วันเสาร์ ที่ ๒๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖

เรียน พระธรรมวรนายก : เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา ประธานที่เคารพ

          กระผม พระครูวิสารวรกิจ : เจ้าคณะอำเภอโนนสูง ในนามของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนชาวอำเภอโนนสูง ขอกราบขอบพระคุณ ที่พระเดชพระคุณได้เมตตามาเป็นประธานตรวจการคณะสงฆ์และเยี่ยมเยียนวัดและประชาชนที่อำเภอโนนสูงครั้งนี้ ขอถวายรายงานเพื่อโปรดทราบดังนี้
          คณะสงฆ์อำเภอโนนสูง มีวัดทั้งหมด ๑๑๗ วัด แบ่งการปกครองออกเป็น ๑๖ ตำบล แบ่งเป็นพัทธสีมา ๗๕ วัด  สำนักสงฆ์ ๒๘ วัด ที่พักสงฆ์ ๑๔ แห่ง  และขอถวายการแนะนำพระสังฆาธิการระดับอำเภอ  ตำบลและวัดของอำเภอโนนสูง  ดังนี้

พระสังฆาธิการระดับอำเภอ ๔ รูป
          ๑. พระครูวิสารวรกิจ เจ้าคณะอำเภอโนนสูง วัดหนองหว้า ตำบลด่านคล้า
          ๒. พระครูปทุมสารคุณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโนนสูง วัดบัว ตำบลโนนสูง
          ๓. พระครูวิจิตรคุณวัตร รองเจ้าคณะอำเภอโนนสูง วัดโนนหมัน ตำบลโนนสูง
          ๔. พระครูนันทประโชติ รองเจ้าคณะอำเภอโนนสูง วัดบัว ตำบลโนนสูง

พระสังฆาธิการระดับตำบล ๑๘ รูป 
          ๑.พระครูสังวรประสาท  เจ้าคณะตำบลหลุมข้าว เขต๒ วัดบ้านไพล ตำบลหลุมข้าว เขต ๒
          ๒.พระครูถาวรวุฒิธรรม  เจ้าคณะตำบลลำคอหงษ์  วัดหนองเครือชุด ตำบลลำคอหงษ์
          ๓.พระครูสุธรรมประสิทธิ์ เจ้าคณะตำบลเมืองปราสาท วัดกระเพรา ตำบลเมืองปราสาท
          ๔.พระครูปัญญาวุฒิคุณ เจ้าคณะตำบลด่านคล้า วัดเมืองที ตำบลด่านคล้า
          ๕.พระครูสถิตธัญญารักษ์ เจ้าคณะตำบลหลุมข้าว เขต ๑ วัดหลุมข้าว ตำบลหลุมข้าว เขต ๑
          ๖.พระครูมนูญธรรมโสภิต เจ้าคณะตำบลขามเฒ่า วัดหนองพลอง ตำบลขามเฒ่า
          ๗.พระครูวิวัฒน์ชัยคุณ  เจ้าคณะตำบลโตนด วัดโนนมะกอก ตำบลโตนด
          ๘. พระครูนันทธรรมโกวิท เจ้าคณะตำบลจันอัด วัดจันอัด ตำบลจันอัด
          ๙. พระครูสุตวีรากร เจ้าคณะตำบลพลสงคราม วัดหญ้าคา ตำบลพลสงคราม
        ๑๐.พระครูปทุมขันติธรรม เจ้าคณะตำบลโนนสูง  วัดบัว ตำบลโนนสูง
        ๑๑.พระครูนันทธรรมนิวิฐ เจ้าคณะตำบลมะค่า เขต ๒ วัดพลจลก ตำบลมะค่า เขต ๒
        ๑๒.พระครูประภากรพิสิฐ เจ้าคณะตำบลบิง วัดบิง ตำบลบิง
        ๑๓.พระครูอุดมอรุโณทัย เจ้าคณะตำบลใหม่ วัดถนนถั่ว ตำบลใหม่
        ๑๔.พระครูเกษมนวกิจ เจ้าคณะตำบลธารปราสาท วัดใหม่เกษม ตำบลธารปราสาท
        ๑๕. พระครูประภาตธรรมรส เจ้าคณะตำบลมะค่า เขต ๑  วัดดอนม่วง ตำบลมะค่า เขต ๑
        ๑๖. พระครูสุนทรธรรมประสาท เจ้าคณะตำบลดอนชมพู วัดดอนชมพู ตำบลดอนชมพู
        ๑๗.พระครูปริยัติปุญญาภรณ์ รองเจ้าคณะตำบลพลสงคราม วัดดอนมะเหลื่อม ตำบลพลสงคราม
        ๑๘.พระมหาประทีป  กิตฺติภทฺโท รองเจ้าคณะตำบลธารปราสาท วัดป่าบุ่งตะขบ ตำบลธารปราสาท

พระครูสัญญาบัตรระดับวัด  ๒๐ รูป
          ๑.พระครูสุนทรวรวิทย์  เจ้าอาวาสวัดดอนหวาย ตำบลโตนด
          ๒.พระครูสิทธิธรรมประคุณ เจ้าอาวาสวัดโนนลาว ตำบลลำคอหงษ์
          ๓.พระครูสุธรรมประภากร เจ้าอาวาสวัดไพ ตำบลขามเฒ่า
          ๔.พระครูประสิทธิโชติ  เจ้าอาวาสวัดหนองม้า ตำบลมะค่า เขต ๒
          ๕.พระครูโฆษิตธรรมภาณ  เจ้าอาวาสวัดซาด  ตำบลโนนสูง
          ๖.พระครูวิจิตรธรรมประยุต  เจ้าอาวาสวัดด่านเกวียน  ตำบลโตนด
          ๗.พระครูปริยัติประภากร เจ้าอาวาสวัดด่านติง ตำบลจันอัด
          ๘.พระครูฉันทสังฆกิจ เจ้าอาวาสวัดท่ากระสัง ตำบลธารปราสาท
          ๙.พระครูศีลสังวรารักษ์ เจ้าอาวาสวัดเสลา  ตำบลพลสงคราม
        ๑๐.พระครูฉันทกิจจาภิบาล  เจ้าอาวาสวัดกลึง  ตำบลขามเฒ่า
        ๑๑.พระครูเกษมวิริยากร  เจ้าอาวาสวัดเหล่า ตำบลจันอัด
        ๑๒.พระครูประโชติชัยคุณ เจ้าอาวาสวัดมะรุม  ตำบลพลสงคราม
        ๑๓.พระครูวีรบุญญาทร  เจ้าอาวาสวัดสะพาน ตำบลลำคอหงษ์
        ๑๔.พระครูวาปีธรรมคุณ เจ้าอาวาสวัดหนองโจด ตำบลโตนด
        ๑๕.พระครูสุคนธสีลวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดโคกเปราะหอม ตำบลพลสงคราม
        ๑๖. พระครูพิพิธขันติธรรรม เจ้าอาวาสวัดคอนน้อย  ตำบลด่านคล้า
        ๑๗. พระครูวิสุทธิมงคลธรรม เจ้าอาวาสวัดสีสุก  ตำบลดอนชมพู
        ๑๘. พระครูสิริวัฒนรังษี เจ้าอาวาสวัดคอหงษ์  ตำบลลำคอหงษ์
        ๑๙. พระครูนันทศีลคุณ  เจ้าอาวาสวัดเกรียม ตำบลขามเฒ่า
        ๒๐. พระครูอรุณธรรมวิภัช  เจ้าอาวาสวัดเพิก ตำบลหลุมข้าว เขต ๒

          การต้อนรับคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมาครั้งนี้  ได้รับความร่วมมือจากพระสังฆาธิการทุกระดับและประชาชนทั่วไป ร่วมถวายภัตตาหารเพล  น้ำปานะ และอื่นๆ  ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง
          การตรวจเยี่ยมคณะสงฆ์วันนี้  มีพระสังฆาธิการทุกระดับ กรรมการวัด มรรคนายก ไวยาวัจกร  กรรมการหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ข้าราชการ และพ่อค้าประชาชนชาวอำเภอโนนสูงมาร่วมถวายการต้อนรับและรับฟังนโยบาย  ด้วยความยินดียิ่ง
          บัดนี้  เป็นอุดมมงคล จึงขอกราบนิมนต์ประธานพิธี ดำเนินการตามโครงการตรวจการคณะสงฆ์เยี่ยมเยียนวัดและประชาชน ประจำปี ๒๕๕๖  ตามแต่เห็นสมควร  ครับผม

ด้วยความเคารพอย่างสูง
๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๖


ทำเนียบคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง

งานของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง

โครงการของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง ๓๕ โครงการ


บัญชีสรุปงานคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง  ประจำปี ๒๕๕๖

๑. บัญชีสรุปงานปกครอง

          พระสังฆาธิการระดับอำเภอ ๔ รูป

          พระสังฆาธิการระดับตำบล  ๑๘ รูป

          พระครูสัญญาบัตรและพระฐานานุกรม  ๕๐  รูป

          เลขานุการ  ๑๘ รูป

          พระอุปัชฌาย์  ๑๗  รูป

          วัดในเขตปกครอง  ๑๑๗  วัด

          กลุ่มตำบล  ๓  กลุ่ม

ปัญหาในการดำเนินการด้านการปกครอง
          จากการสำรวจ  ติดตาม  การสังเกต  รับฟังจากญาติโยมและพระสงฆ์ภายในปกครองสรุปปัญหาด้านการปกครองของคณะสงฆ์ของอำเภอโนนสูงเป็นข้อได้ดังนี้
          ๑. ขาดพระอุปัชฌาย์  ที่จะให้การอุปสมบทกุลบุตรในพื้นที่ตำบล  อีก  ๕  ตำบล คือ  ตำบลใหม่  ตำบลธารปราสาท  ตำบลโนนสูง  ตำบลมะค่า เขต ๑  และตำบลดอนชมพู
          ๒. ขาดบุคลากรพระภิกษุ  ที่มีความรู้ตามกฎเกณฑ์เพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส
          ๓. มีกุลบุตรที่จะเข้ามาอุปสมบทเพื่ออยู่จำพรรษามีจำนวนน้อย
          ๔. หลักฐานการครอบครองที่ดิน บางวัดยังไมเรียบร้อย กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการ
          ๕. บ้านกับวัด ยังไม่เข้าใจซึ่งกันและกันเป็นบางแห่ง เป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้ง

๒. งานการศึกษา

          บัญชีสรุปงานการศึกษา

          สำนักศาสนศึกษา  ๒๑  สำนัก

          โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ

          จำนวนนักธรรมและนักธรรมศึกษาชั้นตรี  โท  เอก

ปัญหาด้านงานการศึกษา
          คณะสงฆ์อำเภอโนนสูงได้จัดการศึกษาให้แก่บรรพชิตและคฤหัสถ์  ทั้งหญิงทั้งชายครบทุกฝ่าย  มีกิจกรรมการเรียนการสอน  ทั้งแผนกบาลี  ทั้งแผนกนักธรรม แผนกสามัญ นักธรรมศึกษา และศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ทำให้ทราบปัญหาที่เกิดขึ้นกับการศึกษา ดังต่อไปนี้
          ๑. ครูผู้สอนขาดทักษะในการอบรมสั่งสอน
          ๒. ผู้เรียนมองไม่เห็นประโยชน์จากการเรียนการศึกษา
          ๓. ขาดการประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณะชน
๓. งานการเผยแผ่

          บัญชีสรุปงานการเผยแผ่

          สำนักปฏิบัติธรรม ๔๘ สำนัก

          หน่วยอบรมประชาชน   ๑๗  หน่วย

          พระธรรมฑูต  ๑๒  รูป

          พระอนุจรธรรมฑูต ๓๑  รูป

          พระวิปัสสนาจารย์กรมการศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ๑๓ รูป

          พระวิปัสสนาจารย์จังหวัดนครราชสีมา ๒๙ รูป

          พระธรรมกถึก ๑๖ รูป

          พระธรรมทายาท ๓ รูป

          พระอบรมจิตตภาวันวิทยาลัย ๕ รูป

          ชมรมและสมาคมของอำเภอโนนสูง ๑๑ ชมรม
๔. งานสาธารณูปการ

          บัญชีสรุปงานสาธารณูปการ

          วัดก่อสร้างเสนาสนะ ๒๓ วัด

          วัดบูรณปฏิสังขรณ์ ๒๔ วัด

สรุปปัญหางานสาธารณูปการ
          เนื่องจากสิ่งก่อสร้างต่างๆที่กล่าวมานี้ มีปัญหาเกี่ยวกับไม่มีสถานที่ให้สาธุชนที่มาทำบุญและการปฏิบัติธรรม จึงได้มีการก่อสร้างเกิดขึ้น ในการก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จเนื่องมาจากยังขาดปัจจัย ในการหาปัจจัยแต่ละปีนั้น ต้องอาศัยญาติโยมจึงค่อยเป็นไปตามเหตุผล ปัญหามีดังนี้
          ๑. ด้านการก่อสร้างที่ยังไม่เสร็จเรียบร้อยเพราะยังขาดปัจจัย
          ๒. ด้านการบูรณะปฏิสังขรณ์ยังขาดปัจจัยอีกจำนวนมาก
          ๓. ขาดแบบแปลนจากช่างผู้ชำนาญการ

๕. งานศึกษาสงเคราะห์

          บัญชีสรุปงานศึกษาสงเคราะห์


          ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ๓๕ ศูนย์

          จำนวนนักธรรมและนักธรรมศึกษาชั้นตรี  โท  เอก

          ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์  ๒ แห่ง

          แหล่งโบราณคดี ๒ แห่ง

          อุทยานการศึกษา ๘ แห่ง

          พระสอนศีลธรรม (มจร.)

          พระสอนศีลธรรม (มมร.)

          ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

ปัญหาด้านงานการศึกษาสงเคราะห์
          คณะสงฆ์อำเภอโนนสูงได้จัดการศึกษาให้แก่บรรพชิตและคฤหัสถ์  ทั้งหญิงทั้งชาย มีกิจกรรมการเรียนการสอน  ในโรงเรียนและศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ทำให้ทราบปัญหาที่เกิดขึ้นกับการศึกษา ดังต่อไปนี้
          ๑. ธรรมศึกษาชั้นตรีลดลงเป็นจำนวนมาก เนื่องจากจำกัดอายุผู้สอบ
          ๒. ชั่วโมงการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาบางโรงเรียนลดลง เนื่องจากกิจกรรมในโรงเรียนมีมากขึ้น


๖. งานสาธารณะสงเคราะห์

          บัญชีสรุปงานสาธารณสงเคราะห์

          มูลนิธิ ๒ กองทุน

          กองทุนของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง ๔ กองทุน

ประวัติวัดมะรุม

สถานที่               เลขที่ ๑๔๘  หมู่ที่ ๗  ตำบลสงคราม  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
สังกัดคณะสงฆ์    มหานิกาย
เนื้อที่                  จำนวน ๔๕ ไร่ ๒ งาน  ๑๓  ตารางวา

          วัดมะรุม สร้างเป็นวัดเมื่อประมาณปี พ.ศ.๒๑๖๙  (สมัยพระเจ้าทรงธรรม กษัตริย์องค์ที่  ๒๑ แห่งกรุงศรีอยุธยา) อุโบสถหลังเก่าสร้างขึ้น พ.ศ.๒๒๒๔ ทำการผูกสีมา เมื่อ พ.ศ.๒๒๓๐  แต่ปัจจุบัน อุโบสถหลังนี้ได้บูรณะซ่อมแซมเป็นวิหารเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๘ และได้ก่อสร้างอุโบสถหลังใหม่ขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๒  ได้ทำการผูกสีมา  ในวันที่   ๒๙  มกราคม  พ.ศ.๒๕๓๘ -  วันที่ ๖ กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๓๙   โดยการนำของ พระครูธีรธรรมพิทักษ์ (อ้าย  ธมฺมธีโร) เจ้าอาวาส และเจ้าคณะตำบลพลสงคราม
          ต่อจากนั้นก็ได้ก่อสร้างเจดีย์มัชวิรัตขึ้นอีก ๑ หลัง ได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศอินเดีย คุณปู่มาก  ศรีรัตน์  นำมาถวาย ได้จัดงานปฏิบัติธรรมไหว้พระธาตุ วันเพ็ญเดือน ๓ มาฆบูชาทุกปี

     อาณาเขต   
             ทิศเหนือ       ติดที่นาชาวบ้าน
             ทิศใต้           ติดถนนดอนผวา-มะค่า
             ทิศตะวันออก  ติดถนนมะรุม-หญ้าคา
             ทิศตะวันตก    ติดโรงเรียนบ้านมะรุม

     มีรายนามเจ้าอาวาสจากอดีตจนถึงปัจจุบันดังนี้

          ประวัติหลวงพ่อหริ่ง
          ตามคำบอกเล่าของปู่ ย่า ตา ยาย หลายต่อหลายคน โดยจะขอเอ่ยนามเฉพาะบุคคลที่มีอายุมากที่สุดช่วงนั้น คือ ปู่เที่ยง จงเพ็งกลาง อดีตผู้ใหญ่บ้านมะรุม  ๒ สมัย ซึ่งช่วงนั้นท่านมีอายุ ๙๕ ปี สัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๗  สุขภาพแข็งแรงดี (ท่านได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๔๙ อายุได้ ๙๗ ปี)
          ท่านเกิดปี พ.ศ.๒๔๕๒ โดยได้เล่าว่า เมื่อประมาณอายุได้ ๑๖-๑๗ ปี  ได้มีชาวเผ่ากุลากลุ่มหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ทางภาคอีสานตอนบน ได้ลงมาค้าขายเครื่องเงิน และมาขอพักอาศัยที่ศาลาวัดมะรุมหลายวัน  เพื่อขายสินค้าด้วยการหาบ หลังจากค้าขายอยู่พอประมาณแล้วก็ออกเดินทางต่อไปโดยมิได้สั่งลา  วันนั้นหลวงพ่ออ้น พร้อมด้วยพระลูกวัดออกบิณฑบาตตามปกติ เมื่อมาถึงวัดก็ทำภัตกิจพิจารณาภัตตาหาร แต่ไม่รู้ด้วยเหตุผลกลใด  วันนั้นหลวงพ่ออ้น และพระภิกษุสามเณร ไม่สามารถเปิดฝาบาตรได้เลยประจวบกับพวกกุลาก็ได้ออกจากวัดไปแล้ว กรรมใดใครก่อ กรรมนั้นย่อมสนอง วันๆ นั้น พวกกุลาก็ขายของไม่ได้สักบาทเลย แม้หาบคอนที่อยู่บนบ่า ก็วางไม่ลงเช่นกัน  เมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนั้น พวกกุลาจึงได้กลับมาหาหลวงพ่ออีกครั้ง และทำการขอขมา หลวงพ่อก็ให้อภัยทุกประการ จากนั้นทั้งสองฝ่ายก็ได้แลกเปลี่ยนคาถาอาคมซึ่งกันและกัน และหนึ่งในนั้น ที่ชาวกุลายินดียอมพร้อมใจ ก็ได้ถวายพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ที่นำติดตัวไปด้วยทุกครั้ง  นามว่า “หลวงพ่อกริ่ง” ราวปี พ.ศ. ๒๔๖๗ ที่ได้นามว่าหลวงพ่อกริ่ง  เพราะเวลาเขย่าจะมีเสียงดังกริ่งๆ แต่ปัจจุบัน  คนมักจะเรียกท่านว่า “หลวงพ่อหริ่ง”

คณะผู้จัดทำ
     ที่ปรึกษา
          พระครูวิสารวรกิจ : เจ้าคณะอำเภอโนนสูง

     กำกับดูแล / ข้อมูล
          พระครูนันทประโชติ : รองเจ้าคณะอำเภอโนนสูง

     ข้อมูล / พิมพ์ต้นฉบับ / ออกแบบ
          พระครูเกษมนวกิจ : เจ้าคณะตำบลธารปราสาท
          พระปลัดสหัส  ปิติสาโร : เลขานุการเจ้าคณะอำเภอโนนสูง
          พระชัยมงคล  อภิวํโส : เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอโนนสูง
          พระประเสริฐ  อภิปุญฺโญ : เลขานุการเจ้าคณะตำบลใหม่
          พระชุติมันต์  อริโย : เลขานุการเจ้าคณะตำบลดอนชมพูสำนักงานเจ้าคณะอำเภอโนนสูง
     วัดหนองหว้า
     โทร. ๐๘–๑๙๗๗–๑๒๖๙
     E-mail : s-hathcore@hotmail.com
     Weblog : http http://s-hatcore.blogspot.com------------------------------------------
สถานที่ : วัดมะรุม ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
รายงาน : S-HaTCoRE

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Support : Your Link | Your Link | Your Link
Copyright © 2013. S-HaTCORe-eVENT - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger