Home » » แต่งตั้งสมณศักดิ์ ปี ๒๕๕๖ [อำเภอโนสูง]

แต่งตั้งสมณศักดิ์ ปี ๒๕๕๖ [อำเภอโนสูง]


กำหนดการ

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
เป็นประธานในพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตร แก่พระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ภาค ๑๐-๑๑-๑๒
วันเสาร์ ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗
เวลา ๑๓:๓๐ น.
ณ วักพระธาตุพนม อำเภอพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม

*********


เวลา ๐๘:๓๐ น.
          - พระสงฆ์ที่เข้ารับสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตร ลงทะเบียนพร้อมรับบัตรเลขที่
             จากเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เวลา ๑๐:๓๐ น.
          - พระสงฆ์ที่เข้ารับสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตร ฉันภัตตาหารเพล

เวลา ๑๑:๔๐ น.
          - พระสงฆ์ที่เข้ารับสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตร เข้านั่งตามลำดับเลขที่

เวลา ๑๒:๐๐ น.
          - ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแหางชาติ ถวายผ้าไตรแด่พระครูสัญญาบัตรตั้งใหม่
             เสร็จแล้ว
          - เจ้าหน้าที่ีสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ถวายคำแนะนำในการเข้ารับสัญญาบัตร พัดยศฯ

เวลา ๑๓:๓๐ น.
          - สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เข้าสู่สถานที่ประกอบพิธี
          - จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
          - นั่ง ณ อาสนะ
          - ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม กราบอาราธนาพระเถระ และเรียนเชิญ
             ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เข้าถวายสักการะ
          - ผู้อำนวยกาสรสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กราบนมัสการถวายรายบงาน จบแล้ว
          - พระสงฆ์เข้ารับสัญญาบัตร พัดยศ ตามลำดับ
          - พระสงฆ์สมณศักดิ์ ๑๐ รูป เจริญชัยมงคลคาถา จบแล้ว ถวายเครื่องไทยธรรม
          - พระสงฆ์ทั้งนั้นอนุโมทนา
          - พระสงฆ์ที่เข้ารับสัญญาบัตร พัดยศฯ รูปแรก ขึ้น ยถา....
          - ประธานสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา รับสัพพี (สัพพี ๓ ครั้ง) แล้วขึ้นบท โส อตฺถลทฺโธ... จบแล้ว
          - สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ให้โอวาท จบแล้ว
          - พระสงฆ์ที่เข้ารับสัญญาบัตร พัดยศฯ รูปแรก เข้าถวายสักการะ
             เป็นเสร็จพิธี


หมายเหตุ     ๑. นิมนต์ฉันภัตตาหารเพลที่วัดพระธาตุพนม
                      ๒. พระสงฆ์ืที่เข้ารับสัญญาชบัตร พัดยศฯ ทุกรูป ครองผ้าสีพระราชนิยมพาดสงฆาฏิ รัดอก

ข้าราชการ   แต่งกายเครื่องแบบชุดปกติขาว
ประชาชน     แต่งการสุภาพ

ส่วนกิจการคณะสงฆ์ สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม โทร. ๑ ๒๔๔๑ ๔๕๔๖
โทรสาร ๐ ๔๔๑ ๔๕๐๐ เบอร์ประสานงาน ๐๘ ๙๐๐๗ ๓๐๓๒, ๐๘ ๑๖๒๘ ๕๗๖๙, ๐๘ ๙๖๖๒ ๖๔๔๓ 

------------------
รายนามพระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร (อำเภอโนนสูง)

     แต่งตั้งใหม่ ๓ รูป
     ๑. พระอธิการสมส่วน อธิปุญฺโญ  เจ้าอาวาสวัดมะเกลือ ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
          เป็น "พระครูอธิปุญญาภิรักษ์" (เจ้าอาวาสชั้นโท)

     ๒. พระอธิการประกอบ ชิตมาโร เจ้าอาวาสวัดดอนหวาย ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
          เป็น "พระครูพิชิตวรธรรม" (เจ้าอาวาสชั้นโท)

     ๓. พระอธิการส้มเช้า ปภสฺสโร เจ้าอาวาสวัดกอก ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
          เป็น "พระครูอุทัยธรรมสถิต" (เจ้าอาวาสาสชั้นโท)

     เลื่อนชั้นพระสังฆาธิการ ๓ รูป
     ๑. พระครูประสิทธิโชติ เจ้าอาวาสวัดหนองม้า ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
          เลื่อนชั้นเป็น "เจ้าอาวาสชั้นเอก"
     ๒. พระครูประโชติชัยคุณ เจ้าอาวาสวัดมะรุม ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
          เลื่อนชั้นเป็น "เจ้าอาวาสชั้นเอก"
     ๓. พระครูวาปีธรรมคุณ เจ้าอาวาสวัดหนองโจด ตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
          เลื่อนชั้นเป็น "เจ้าอาวาสชั้นเอก"

-------------------------
ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่ม
-------------------------
---------------
รายงาน : S-HaTCoRE

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Support : Your Link | Your Link | Your Link
Copyright © 2013. S-HaTCORe-eVENT - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger