Home » » แต่งตั้งคณะกรรมการสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก [อำเภอโนนสูง]

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก [อำเภอโนนสูง]


คำสั่งคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง
ที่  ๑๐๐/๒๕๕๖
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก 
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๖


          ด้วยการสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ กำหนดสอบวันอังคาร ที่  ๒๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๕   (ตรงกับวันแรม ๙ ค่ำ เดือน  ๑๒) สอบ ๑ วัน  รวม ๔ วิชา  ดังนี้
          เวลา ๐๘:๓๐ น. - ๑๑:๓๐ น. สอบวิชา เรียงความแก้กระทู้ธรรม [๓ ชั่วโมง]
          เวลา ๑๓:๐๐ น. - ๑๓:๕๐ น. สอบวิชา ธรรม [๕๐ นาที]
          เวลา ๑๔:๐๐ น. - ๑๔:๕๐ น. สอบวิชา พุทธ [๕๐ นาที]
          เวลา ๑๕:๐๐ น. - ๑๕:๕๐ น. สอบวิชา วินัย [๕๐ นาที]
          ในการสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก ของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง กำหนดสอบ  ณ  วัดหนองหว้า  ตำบลด่านคล้า  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อให้การสอบดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของแม่กองธรรมสนามหลวง จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ ดังนี้
          ๑. พระครูวิสารวรกิจ : เจ้าคณะอำเภอโนนสูง  ประธานกรรมการ
          ๒. พระครูปทุมสารคุณ : ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโนนสูง  รองประธานกรรมการ
          ๓. พระครูวิจิตรคุณวัตร  : รองเจ้าคณะอำเภอโนนสูง  รองประธานกรรมการ
          ๔. พระครูนันทประโชติ : รองเจ้าคณะอำเภอโนนสูง  รองประธานกรรมการ


๑. กรรมการกลาง – กรรมการอุปถัมภ์
          ให้กรรมการกลาง และกรรมการอุปถัมภ์ มีหน้าที่แนะนำช่วยเหลือดูแล สนับสนุน การสอบธรรมสนามหลวงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของแม่กองธรรมทุกประการ มีรายชื่อดังนี้
          ๑.  พระครูถาวรวุฒิธรรม  เจ้าคณะตำบลลำคอหงส์
          ๒.  พระครูสุธรรมประสิทธิ์ เจ้าคณะตำบลเมืองปราสาท
          ๓.  พระครูปัญญาวุฒิคุณ เจ้าคณะตำบลด่านคล้า
          ๔.  พระครูสังวรประสาท  เจ้าคณะตำบลหลุมข้าว เขต ๒
          ๕.  พระครูนันทธรรมโกวิท เจ้าคณะตำบลจันอัด
          ๖.  พระครูสถิตธัญญารักษ์  เจ้าคณะตำบลหลุมข้าว เขต ๑
          ๗.  พระครูวิวัฒน์ชัยคุณ   เจ้าคณะตำบลโตนด
          ๘.  พระครูมนูญธรรมโสภิต  เจ้าคณะตำบลขามเฒ่า
          ๙.  พระครูสุตวีรากร  เจ้าคณะตำบลพลสงคราม
        ๑๐. พระครูปทุมขันติธรรม  เจ้าคณะตำบลโนนสูง
        ๑๑. พระครูปภากรพิสิฐ  เจ้าคณะตำบลบิง
        ๑๒. พระครูนันทธรรมนิวิฐ  เจ้าคณะตำบลมะค่า เขต ๒
        ๑๓. พระครูอุดมอรุโณทัย  เจ้าคณะตำบลใหม่
        ๑๔. พระครูเกษมนวกิจ  เจ้าคณะตำบลธารปราสาท
        ๑๕. พระครูประภาตธรรมรส  เจ้าคณะตำบลมะค่า เขต ๑
        ๑๖. พระครูสุนทรธรรมประสาท  เจ้าคณะตำบลดอนชมพู
        ๑๗. พระครูปริยัติปุญญาภรณ์  รองเจ้าคณะตำบลพลสงคราม
        ๑๘. พระมหาประทีป กิตฺติภทฺโท รองเจ้าคณะตำบลธารปราสาท
        ๑๙. พระครูฉันทสังฆกิจ เจ้าอาวาสวัดท่ากระสัง
        ๒๐. พระครูวิจิตรธรรมประยุต  เจ้าอาวาสวัดด่านเกวียน
        ๒๑. พระครูปริยัติประภากร  เจ้าอาวาสวัดด่านติง
        ๒๒. พระครูสุนทรวรวิทย์ เจ้าอาวาสวัดดอนหวาย
        ๒๓. พระครูสุธรรมประภากร  เจ้าอาวาสวัดไพ
        ๒๔. พระครูสุคนธศีลวัฒน์  เจ้าอาวาสวัดโคกเปราะหอม
        ๒๕. พระครูโฆษิตธรรมภาณ เจ้าอาวาสวัดซาด
        ๒๖. พระครูศีลสังวรารักษ์  เจ้าอาวาสวัดเสลา
        ๒๗. พระครูเกษมวิริยากร เจ้าอาวาสวัดเหล่า
        ๒๘. พระครูฉันทกิจจาภิบาล เจ้าอาวาสวัดกลึง
        ๒๙. พระครูประโชติชัยคุณ เจ้าอาวาสวัดมะรุม
        ๓๐. พระครูประสิทธิโชติ เจ้าอาวาสวัดหนองม้า
        ๓๑. พระครูวาปีธรรมคุณ เจ้าอาวาสวัดหนองโจด
        ๓๒. พระครูวีรบุญญาทร เจ้าอาวาสวัดสะพาน
        ๓๓. พระครูวิสุทธิมงคลธรรม เจ้าอาวาสวัดสีสุก
        ๓๔. พระครูสิริวัฒนรังสี เจ้าอาวาสวัดคอหงส์
        ๓๕. พระครูนันทศีลคุณ เจ้าอาวาสวัดเกรียม
        ๓๖. พระครูอรุณธรรมวิภัช  เจ้าอาวาสวัดเพิก
        ๓๗. เจ้าอาวาสทุกวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง


๒. กรรมการกองงานเลขานุการ
          ให้กรรมการกองงานเลขานุการ มีหน้าที่จัดเตรียมสถานที่ ข้อสอบ ใบรับ-ใบตอบ เอกสาร ป้าย และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้พร้อม  และเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน มีรายชื่อดังนี้
          ๑. พระครูปัญญาวุฒิคุณ เจ้าคณะตำบลด่านคล้า
          ๒. พระครูปภากรพิสิฐ เจ้าคณะตำบลบิง
          ๓. พระปลัดสหัส  ปิติสาโร เลขานุการเจ้าคณะอำเภอโนนสูง
          ๔. พระเสก  โชติปญฺโญ เลขานุการเจ้าคณะตำบลขามเฒ่า
          ๕. พระประทีป  ปญฺญาปโชโต วัดดอนมะเหลื่อม
          ๖. สามเณรวัดดอนหวาย
          ๗. นายประเสริฐ  เลากลาง

                    ฝ่ายจัดเตรียมข้อสอบ (ธ.ศ.ตรี)
                              ๑.พระปลัดสหัส  ปิติสาโร
                              ๒.พระมหาสาคร จิรวฑฺฒโน
                              ๓.พระสมจิตร์  สมจิตฺโต
                    ฝ่ายจัดเตรียมข้อสอบ (ธ.ศ.โท)
                              ๑.พระศรชัย  จกฺกวโร
                    ฝ่ายจัดเตรียมข้อสอบ (ธ.ศ.เอก)
                              ๑.พระสมชาย  สมฺปนฺโน
                    พนักงานขับรถรับ-ส่งข้อสอบ
                              ๑.นายอุทิศ  อุตฉิมพาลี
                              ๒.นายกฤษณะ  ขอเหนี่ยวกลาง
                              ๓.นายสุเมธ  เลากลาง

          ๒.๑ กองงานธรรมศึกษาชั้นตรี (ประจำสนามสอบ)
                    ๑.พระสมุห์เสนาะ  อนาลโย  เลขานุการเจ้าคณะตำบลด่านคล้า
                    ๒.พระเอกศักดิ์  อริยวํโส  เลขานุการเจ้าคณะตำบลโตนด

                              แจกข้อสอบ-รับข้อสอบ (ประจำห้อง)
                                        ๑.พระกิตติศักดิ์  กิตฺติสกฺโก  ประจำห้อง ๑-๑๐
                                        ๒.พระมหาบุญช่วย  ปภสฺสโร  ประจำห้อง ๑๑-๒๐
                                        ๓.พระบัญลือ  สุปญฺโญ  ประจำห้อง ๒๑-๓๐
                                        ๔.พระแสวง  กวิสฺสามิ  ประจำห้อง ๓๑-๔๐
                                        ๕.พระมหาวัฒนา  รกฺขิโต  ประจำห้อง ๔๑-๕๐
                                        ๖.พระมหานพสิทธิ์  อิทฺธิเมธี  ประจำห้อง ๕๑-๕๗

          ๒.๒ กองงานธรรมศึกษาชั้นโท
                    ๑.พระชัยมงคล  อภิวํโส  เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอโนนสูง
                    ๒.พระประกอบ  ฐิตเปโม  เลขานุการเจ้าคณะตำบลหลุมข้าว เขต ๒
                              แจกข้อสอบ-รับข้อสอบ (ประจำห้อง ๑-๖)
                                        ๑.พระประเสริฐ  อภิปุญฺโญ
                                        ๓.พระอนุสรณ์  อธิฏฺฐาโร

          ๒.๓ กองงานธรรมศึกษาชั้นเอก
                    ๑.พระสนอง  อหึสโก  เลขานุการเจ้าคณะตำบลโนนสูง
                    ๒.พระใบฎีกาถนอม  จนฺทวณฺโณ  เลขานุการเจ้าคณะตำบลหลุมข้าว เขต ๑
                              แจกข้อสอบ-รับข้อสอบ (ประจำห้อง ๑-๖)
                                        ๑.พระชุติมันต์  อริโย
                                        ๒.พระธนิท สีลเตโช


๓. กรรมการประชาสัมพันธ์
          ให้คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ในการบอกกล่าว แนะนำสถานที่ แจ้งข่าวสาร กำหนดการ กิจกรรมในการสอบธรรมสนามหลวง อำนวยความสะดวกด้านการติดต่อสื่อสารให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของแม่กองธรรมทุกประการ มีรายชื่อดังนี้
          ๑. พระครูสุตวีรากร  เจ้าคณะตำบลพลสงคราม
          ๒. พระครูอุดมอรุโณทัย  เจ้าคณะตำบลใหม่


๔. กรรมการอาหารและเครื่องดื่ม
          ให้คณะกรรมการอาหารและเครื่องดื่ม มีหน้าที่อำนวยความสะดวกในการจัดความพร้อมด้านอาหาร เครื่องดื่ม และจัดสรรอาหาร เครื่องดื่มเป็นการสำรองให้เพียงพอ มีรายชื่อดังนี้
          ๑. พระครูประภาตธรรมรส  เจ้าคณะตำบลมะค่า เขต ๑
          ๒. พระครูนันทธรรมนิวิฐ  เจ้าคณะตำบลมะค่า เขต ๒
          ๓. พระชม  จิตฺตปญฺโญ  วัดหนองหว้า
          ๔. คณะกรรมการวัดหนองหว้า


๕. กรรมการกระแสไฟฟ้า
          ให้คณะกรรมการกระแสไฟ มีหน้าที่เดินสายไฟฟ้า ติดหลอดไฟฟ้า บลั๊กไฟฟ้า ตามจุดต่างๆ ทั่วบริเวณของการจัดสอบธรรมสนามหลวง ติดตามตรวจสอบให้ใช้งานเป็นไปด้วยดี มีรายชื่อดังนี้
          ๑. พระสมเทียม  สจฺจวโร
          ๒. นายสุเมธ  เลากลาง
          ๓. วัดเหล่า  เครื่องปั่นกระแสไฟฟ้า
          ๔. วัดใหม่เกษม  เครื่องปั่นกระแสไฟฟ้า


๖. กรรมการควบคุมเสียง
          ให้คณะกรรมการควบคุมเครื่องเสียง มีหน้าที่ในการดูแลติดตั้งเครื่องขยายเสียง ในจุดต่างๆ ภายในบริเวณของการสอบธรรมสนามหลวง และควบคุมดูแลการใช้ รวมถึงการบันทึกเสียงของแต่ละกิจกรรม มีรายชื่อดังนี้
          ๑. พระครูสุนทรธรรมประสาท เจ้าคณะตำบลดอนชมพู
          ๒. พระบัวลอง  วรปญฺโญ วัดหนองหว้า


๗. ฝ่ายบันทึกภาพกิจกรรม
          ให้ฝ่ายบันทึกกิจกรรม มีหน้าที่เก็บรวมรวมภาพ เสียง ในทุกๆ กิจกรรม เพื่อเก็บรวบรวมเป็นข้อมูลเป็นรูปเล่มนำเสนอในสื่อออนไลน์-ออฟไลน์ และประกอบการทำรายงานโครงการต่อไป มีรายชื่อดังนี้
          ๑. พระมหาสังวาลย์  ปญฺญาทีโป  วัดใหม่สุนทร
          ๒. พระมหานพสิทธิ์  อิทฺธิเมธี  วัดเหล่า
          ๓. พระบัวลอง  วรปญฺโญ  วัดหนองหว้า
          ๔. พระกิตติ  สนฺตจิตฺโต  วัดด่านคนคบ


๘. กรรมการประเมินผลการสอบ
          ให้กรรมการประเมินผลการสอบ มีหน้าที่จัดทำแบบประเมินการสอบ ผู้ขอเข้าสอบ ผู้เข้าสอบจริง ขาดสอบ คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ สถานที่จัดสอบ อาหารเครื่องดื่ม รวบรวมจุดดี-จุดบกพร่อง เพื่อดำเนินการแก้ไขในครั้งต่อไป มีรายชื่อดังนี้
          ๑. พระครูปภากรพิสิฐ เจ้าคณะตำบลบิง
          ๒. พระครูอุดมอรุโณทัย เจ้าคณะตำบลใหม่
          ๓. พระครูเกษมนวกิจ เจ้าคณะตำบลธารปราสาท
          ๔. พระปลัดสหัส  ปิติสาโร
          ๕. พระชัยมงคล  อภิวํโส
          ๖. พระสมชาย  สมฺปนฺโน


๙. กรรมการเหรัญญิก
          ให้กรรมการเหรัญญิก มีหน้าที่ รับบริจาค จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายที่คณะสงฆ์และประชาชนให้ความอุปถัมภ์ตลอดงาน พร้อมทั้งสรุปเป็นรูปเล่มต่อไป มีรายชื่อดังนี้
          ๑. พระครูสุธรรมประสิทธิ์ เจ้าคณะตำบลเมืองปราสาท
          ๒. พระครูปภากรพิสิฐ เจ้าคณะตำบลบิง
          ๓. พระครูปริยัติปุญญาภรณ์ รองเจ้าคณะตำบลพลสงคราม

๑๐. กรรมการประจำห้องสอบ
  ให้กรรมการประจำห้องสอบ มีหน้าที่รับ-แจก-เก็บรวบรวมข้อสอบ ใบรับ-ใบตอบ ควบคุมดูแลกำกับห้องสอบที่รับผิดชอบนั้นๆ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของแม่กองธรรมทุกประการ มีรายชื่อดังนี้

          ธรรมศึกษาชั้นตรี จำนวน ๕๗ ห้อง

          กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี  ห้องที่ ๑
                    ๑. พระมาใหม่  จนฺทธมฺโม วัดด่านคนคบ
                    ๒. พระศิริชัย  ครุธมฺโม วัดสระวารี
          กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี  ห้องที่ ๒
                    ๑. พระทวน  สมาจาโร วัดเมืองที
                    ๒. พระนฤชา  ปสนฺโน วัดสระวารี
          กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี  ห้องที่ ๓
                    ๑. พระรุ่งณริน  โอภาโส วัดดอนท้าว
                    ๒. พระประกอบ  กมฺมสุโภ วัดดอนม่วง ตำบลมะค่า
          กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี  ห้องที่ ๔
                    ๑. พระเสรี  จิตฺตสุโภ วัดกระเพรา
                    ๒. พระเดือน  ธมฺมทินฺโน วัดสะพาน
          กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี  ห้องที่ ๕
                    ๑. พระอธิการศุภชัย  สิริธโร เจ้าอาวาสวัดโค้งกระชาย
                    ๒. พระศตวรรษ  กิตฺติปญฺโญ วัดสะพาน
          กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี  ห้องที่ ๖
                    ๑. พระอธิการสมร  ฐิตคุโณ เจ้าอาวาสวัดสำโรง
                    ๒. พระดาวรุ่ง  กิตฺติวณฺโณ วัดหนองสรวง
          กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี  ห้องที่ ๗
                    ๑. พระอธิการวันชัย  สุสมานโส เจ้าอาวาสวัดใหม่กลอ
                    ๒. พระสิทธิศักดิ์  วณฺณธโร วัดหนองสรวง
          กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี  ห้องที่ ๘
                    ๑. พระอธิการสมเกียรติ  ฐานสมฺปนฺโน เจ้าอาวาสวัดจันดุม
                    ๒. พระอุทัย  อาภสฺสโร วัดโนนกระถิน
          กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี  ห้องที่ ๙
                    ๑. พระอธิการสำราญ  อชฺฌาจาโร เจ้าอาวาสวัดโนนแต้ว
                    ๒. พระนิกร  กนฺตสีโล วัดโนนกระถิน
          กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี  ห้องที่ ๑๐
                    ๑. พระนิพนธ์  ปิยวณฺโณ รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดอุดมธัญญาวาส
                    ๒. พระนิพนธ์  ปิยธมฺโม วัดโนนกระถิน
          กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี  ห้องที่ ๑๑
                    ๑. พระอธิการส้มเช้า  ปภสฺสโร เจ้าอาวาสวัดกอก
                    ๒. พระชลิต  สุตธโน วัดหนองพลอง
          กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี  ห้องที่ ๑๒
                    ๑. พระอธิการเที่ยง  รกฺขิโต เจ้าอาวาสวัดใหม่หนองบัว
                    ๒. พระกรกฎ  อกิญฺจโน วัดพลจลก
          กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี  ห้องที่ ๑๓
                    ๑. พระอธิการสมหวัง  โฆสคุโณ เจ้าอาวาสวัดขี้เหล็ก
                    ๒. พระสัญญา  อกิญฺจโน วัดพลจลก
          กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี  ห้องที่ ๑๔
                    ๑. พระอธิการสมศักดิ์  กิตฺตสทฺโท เจ้าอาวาสวัดบ้านส้ม
                    ๒. พระม้วน  สิริวณฺโณ วัดดอนท้าว
          กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี  ห้องที่ ๑๕
                    ๑. พระอธิการสมศักดิ์  กิตฺติสาโร เจ้าอาวาสวัดขนายดี
                    ๒. พระนิรันดร์  กนฺตสีโล วัดโค้งกระชาย
          กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี  ห้องที่ ๑๖
                    ๑. พระอธิการมงคล  คนธสาโร เจ้าอาวาสวัดเพชร
                    ๒. พระบรรณวิชญ์  อินทวีโร วัดสำโรง
          กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี  ห้องที่ ๑๗
                    ๑. พระครูนันทศีลคุณ เจ้าอาวาสวัดเกรียม
                    ๒. พระสมพงษ์  ปิยธมฺโม วัดจันอัด
          กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี  ห้องที่ ๑๘
                    ๑. พระครูสุคนธศีลวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดโคกเปราะหอม
                    ๒. พระประเสริฐศักดิ์  สุชาโต วัดเหล่า
          กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี  ห้องที่  ๑๙
                    ๑. พระอธิการวิโรจน์  จิตฺตกาโร เจ้าอาวาสวัดหนองสรวง
                    ๒. พระยอด  ญาณวีโร วัดโค้งกระชาย
          กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี  ห้องที่ ๒๐
                    ๑. พระอธิการอุดร  เมตฺตจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดดอนมันกระซาก
                    ๒. พระถนัด  ภทฺทโก วัดจันอัด
          กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี  ห้องที่ ๒๑
                    ๑. พระอธิการสุพจน์  สิริภทฺโท เจ้าอาวาสวัดพลสงคราม
                    ๒. พระชัยนันท์  ฐานกโร วัดใหม่กลอ
          กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี  ห้องที่ ๒๒
                    ๑. พระครูวีรบุญญาทร เจ้าอาวาสวัดสะพาน
                    ๒. พระเอกพล  ธมฺมธีโร วัดใหม่กลอ
          กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี  ห้องที่ ๒๓
                    ๑. พระอธิการสมปอง  ธมฺมทินฺโน เจ้าอาวาสวัดสระวารี
                    ๒. พระไพบูลย์  เตชธโร วัดดอนม่วง ตำบลใหม่
          กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี  ห้องที่ ๒๔
                    ๑. พระอธิการไตรรัตน์  ผาสุโก เจ้าอาวาสวัดหนอตะไก้
                    ๒. พระวิชัย  อุตฺตโม วัดใหม่รุ่งอรุณ
          กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี  ห้องที่ ๒๕
                    ๑. พระภัทรพล  โชติวโร วัดคอนน้อย
                    ๒. พระไพรัช  ฐานุตฺตโม วัดใหม่รุ่งอรุณ
          กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี  ห้องที่ ๒๖
                    ๑.  พระสายมัด  ฉนฺทชาโต วัดปราสาท
                    ๒. พระอารี  อภิปุญฺโญ วัดอุดมธัญญาวาส
          กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี  ห้องที่ ๒๗
                    ๑. พระชาญชัย  ปทุมวณฺโณ วัดดอนท้าว
                    ๒. พระหลอด  ชิตมาโร วัดอุดมธัญญาวาส
          กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี  ห้องที่ ๒๘
                    ๑. พระศรชัย  อหึสโก วัดใหม่กลอ
                    ๒. พระประสิทธิ์  อคฺคธมฺโม วัดเพชร
          กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี  ห้องที่  ๒๙
                    ๑. พระอุดม  วิโรจโน วัดใหม่กลอ
                    ๒. พระวิชัย  อุตฺตโม วัดใหม่รุ่งอรุณ
          กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี  ห้องที่ ๓๐
                    ๑. พระกำชัย  กนฺตธมฺโม วัดหนองโสน
                    ๒. พระณัฐพงษ์  หิริสมฺปนฺโน วัดใหม่รุ่งอรุณ
          กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี  ห้องที่ ๓๑
                    ๑. พระฉัตรชัย  กนฺตสีโล วัดใหม่สุนทร
                    ๒. พระสิริชัย  ญาณธีโร วัดเพชร
          กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี  ห้องที่ ๓๒
                    ๑. พระเบญจพล  สุทฺธสีโล วัดใหม่สุนทร
                    ๒. พระสาธิต  กิตฺติโสภโณ วัดเพชร
          กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี  ห้องที่  ๓๓
                    ๑. พระกิตฺติ  อกญฺจโน วัดใหม่สุนทร
                    ๒. พระดวน  สิริจนฺโท วัดป่ารัง
          กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี  ห้องที่ ๓๔
                    ๑. พระวิรัตน์  สุธีโร วัดโนนหมัน
                    ๒. พระเวช  กตสาโร วัดป่ารัง
          กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี  ห้องที่ ๓๕
                    ๑. พระยุทธนา  อกฺโกธโน วัดโนนแต้ว
                    ๒. พระชนาธิป  อธิปญฺโญ วัดหญ้าคาใต้
          กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี  ห้องที่ ๓๖
                    ๑. พระจำรัส  เตชวโร วัดโนนแต้ว
                    ๒. พระวณิช  วรธมฺโม วัดดอนหวาย ตำบลธารปราสาท
          กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี  ห้องที่ ๓๗
                    ๑.  พระเฉลียว  จนฺทสาโร วัดหลุมข้าว
                    ๒.  พระสามารถ  สิริภทฺโท วัดดอนหวาย ตำบลธารปราสาท
          กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี  ห้องที่ ๓๘
                    ๑. พระอนุรักษ์  สีลเตโช วัดอุดมธัญญาวาส
                    ๒. พระประนม  อภิวโร วัดตลาดแค
          กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี  ห้องที่ ๓๙
                    ๑. พระสมประสงค์  ปริชาโน วัดเพิก
                    ๒. พระธีรพงษ์ ชาคโร วัดตลาดแค
          กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี  ห้องที่ ๔๐
                    ๑. พระทองซุน  สุเมธโส วัดเพิก
                    ๒. พระมนตรี  กิตฺติสาโร วัดตลาดแค
          กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี  ห้องที่ ๔๑
                    ๑. พระสัญญา  ปิยสีโล วัดเพิก
                    ๒. พระพงศกร  ชนาสโภ วัดตลาดแค
          กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี  ห้องที่ ๔๒
                    ๑. พระอนันต์  อนุตฺตโร วัดสระจันทร์
                    ๒. พระสุวัฒน์  ผาสุโก วัดใหม่เกษม
          กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี  ห้องที่ ๔๓
                    ๑. พระมหาชัยรัตน์  สุมงฺคโล วัดดอนหวาย
                    ๒. พระบุญยัง  ปญฺญาวโร วัดป่าบุ่งตะขบ
          กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี  ห้องที่ ๔๔
                    ๑. พระอธิการจำปา  กิตฺติปญฺโญ วัดใหม่สามัคคีธรรม
                    ๒. พระดำรัส  เทวธมฺโม วัดดอนหวาย
          กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี  ห้องที่ ๔๕
                    ๑. พระครูสิทธิธรรมประคุณ เจ้าอาวาสวัดโนนลาว
                    ๒. พระภูดิศ  จารุวณโณ วัดดอนชมพู
          กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี  ห้องที่ ๔๖
                    ๑. พระครูสิริวัฒนรังสี เจ้าอาวาสวัดวัดคอหงษ์
                    ๒. พระอนุศาสน์  จินฺณธมฺโม วัดดอนชมพู
          กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี  ห้องที่ ๔๗
                    ๑. พระครูประโชติชัยคุณ เจ้าอาวาสวัดมะรุม
                    ๒. พระประเสริฐ  อาสโภ วัดดอนชมพู
          กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี  ห้องที่ ๔๘
                    ๑. พระมหาชุมพร  อธิปุญฺโญ วัดใหม่สุนทร
                    ๒. พระนุช  นนฺทสาโร วัดดอนชมพู
          กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี  ห้องที่ ๔๙
                    ๑. พระมหาพงษ์พัฒน์  วฑฺฒนเมธี วัดใหม่สุนทร
                    ๒. พระณัฐพล  กิตฺติสาโร วัดดอนชมพู
          กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี  ห้องที่ ๕๐
                    ๑. พระออมสิน  เตชวโร หัวหน้าที่พักสงฆ์ริมมูล
                    ๒. พระสนั่น  คุณกโร วัดบิง
          กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี  ห้องที่ ๕๑
                    ๑. พระธีรพงศ์  ธีรวโร หัวหน้าที่พักสงฆ์หนองแหน
                    ๒. พระนพพล  อตฺตวิญฺญู วัดบิง
          กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี  ห้องที่ ๕๒
                    ๑. พระมหาอาทิศ  อภิญาโณ หัวหน้าที่พักสงฆ์โนนตูม
                    ๒. พระหมาย  เขมจิตฺโต วัดบิง
          กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี  ห้องที่ ๕๓
                    ๑. พระอธิการพน  จนฺทโสภโณ เจ้าอาวาสวัดขามชั่งโค
                    ๒. พระชัชพล  พฺรหมฺโชโต วัดตลาดแค
          กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี  ห้องที่ ๕๔
                    ๑. พระยุทธนา  ปิยธมฺโม วัดใหม่เกษม
                    ๒. พระกวีกานต์ วัดหนองสรวง
          กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี  ห้องที่ ๕๕
                    ๑. พระครูเกษมวิริยากร วัดเหล่า
                    ๒. พระสราวุธ  สมาจาโร วัดใหม่เกษม
          กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี  ห้องที่ ๕๖
                    ๑. พระธีรพงษ์  ธีรวํโส วัดป่าบุ่งตะขบ
                    ๒. สามเณรวัชรพงษ์  อุปมา วัดป่าบุ่งตะขบ
          กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาตรี  ห้องที่ ๕๗
                    ๑. พระพันธ์ศักดิ์  ปญฺญาวฑฺฒโน วัดใหม่เกษม
                    ๒. สามเณรขวัญชัย  ราโช วัดใหม่เกษม


          ธรรมศึกษาชั้นโท จำนวน ๖ ห้อง
          กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาโท  ห้องที่ ๑
                    ๑. พระครูประสิทธิโชติ เจ้าอาวาสวัดหนองม้า
                    ๒. พระสุวิทย์  สุทสฺสี วัดหัวทำนบ
          กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาโท  ห้องที่ ๒
                    ๑. พระอธิการสมส่วน อธิปุญฺโญ เจ้าอาวาสวัดมะเกลือ
                    ๒. พระคะนึง  ฉนฺทโก วัดหญ้าคาเหนือ
          กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาโท  ห้องที่ ๓
                    ๑. พระอธิการชรินทร์  ธมฺมทินฺโน เจ้าอาวาสวัดดอนผวา
                    ๒. พระชอบ  เตชวโร วัดใหม่กลอ
          กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาโท  ห้องที่ ๔
                    ๑. พระครูสีลสังวรารักษ์ เจ้าอาวาสวัดเสลา
                    ๒. พระชลิต  ปิยสีโล วัดโค้งกระชาย
          กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาโท  ห้องที่ ๕
                    ๑. พระครูวิสุทธิมงคลธรรม เจ้าอาวาสวัดสีสุก
                    ๒. พระบุญธรรม  ปุณฺณธมฺโม วัดดอนท้าว
          กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาโท  ห้องที่ ๖
                    ๑. พระครูอรุณธรรมวิภัช เจ้าอาวาสวัดเพิก
                    ๒. พระสำราญ  ตปสมฺปนฺโน วัดดงพลอง

          ธรรมศึกษาชั้นเอก จำนวน ๖ ห้อง
          กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาเอก  ห้องที่ ๑
                    ๑. พระใบฎีกาอยู่ดี  เขมสรโณ เจ้าอาวาสวัดด่านคนคบ
                    ๒. พระอำนาจ  กนฺตสาโร วัดเพชร
          กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาเอก  ห้องที่ ๒
                    ๑. พระประสบ  โฆสคุโณ วัดคอนน้อย
                    ๒. พระภาคภูมิ  โอภาโส วัดหญ้าคาใต้
          กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาเอก  ห้องที่ ๓
                    ๑. พระอธิการสำราญ  ชนุตฺตโม เจ้าอาวาสวัดหนองอ้อ
                    ๒. พระสุรชัย  ธมฺมจาโร วัดหนองพลอง
          กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาเอก  ห้องที่ ๔
                    ๑. พระอธิการละม่อม  ผลญาโณ เจ้าอาวาสวัดดอนท้าว
                    ๒. พระเกื้อ  อคฺคธมฺโม วัดโคกเปราะหอม
          กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาเอก  ห้องที่ ๕
                    ๑. พระลวด  ปญฺญาพโล หัวหน้าที่พักสงฆ์โนนพัฒนา
                    ๒. พระวิทัส  จนฺทสโร วัดคอหงษ์
          กรรมการประจำห้องสอบธรรมศึกษาเอก  ห้องที่ ๖
                    ๑. พระครูสุธรรมประภากร เจ้าอาวาสวัดไพ
                    ๒  พระธุวพัฒน์ จิรสุโภ วัดพลจลก

          ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๖  มีอำนาจ หน้าที่ ควบคุม กำกับการสอบธรรมสนามหลวง ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปโดยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบของแม่กองธรรมสนามหลวงทุกประการ

สั่ง  ณ  วันที่  ๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๖

                                                  (ลงนาม)
(พระครูวิสารวรกิจ)
เจ้าคณะอำเภอโนนสูง
ฝ่ายงานการศึกษา
     โทร. ๐๘-๑๙๗๗-๑๒๖๙
     s-hathcore@hotmail.com
     http://s-hatcore.blogspot.com
     Facebook : สหัส  เกยด่านกลาง


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Support : Your Link | Your Link | Your Link
Copyright © 2013. S-HaTCORe-eVENT - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger