Home » » บันทึกการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ [คณะสงฆ์อำเภอโนนสูง]

บันทึกการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ [คณะสงฆ์อำเภอโนนสูง]บันทึกการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม
ของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง  ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๖
ณ  วัดบัว  ตำบลโนนสูง  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๑๖๐
วันศุกร์ ที่ ๓๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖  เวลา  ๑๓:๐๐ น.


ประธาน     พระครูวิสารวรกิจ : จุดธูปเทียน นำกราบพระรัตนตรัย
               ตำบลด่านคล้า : อ่านบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖
               ตำบลจันอัด : บันทึกการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖


วาระที่ ๑  เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ
          ๑. ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
          พระสังฆาธิการมรณภาพ ๑.พระอธิการวิชัย  สีลคุโณ อายุ ๕๒ พรรษา ๒๗ น.ธ.โท วัดโพธิ์ไรงาม ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ฌาปนกิจเมื่อ วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖
          พระสังฆาธิการพ้นจากตำแหน่ง ๑.พระครูโอภาสวรวัฒน์ ฉายา โอภาโส อายุ ๕๐ พรรษา ๒๘ น.ธ.เอก ลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดกลางอุ่มจาน ตำบลวังไม้แดง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
          พระเลขานุการ ลาสิกขา ๑.พระปลัดวิชัย  ปริชาโน อายุ ๒๙ พรรษา ๘ เลขานุการเจ้าคณะอำเภอโชคชัย วัดใหม่สระปทุม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา อนุมัติเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖


วาระที่ ๒ เรื่องรับรองการประชุม ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๖
          ๑. เรื่อง งานทำบุญอายุวัฒนะมงคล ครบ ๗๖ ปี “พระครูวิสารวรกิจ” [วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖]
          ๒. เรื่อง การสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๖ [วันที่ ๕-๖-๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖]
          ๓. เรื่อง สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา “วันวิสาขบูชา” [วันที่ ๒๒-๒๓-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖]


วาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
          ๑. เรื่อง นโยบายคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา
          เพื่อให้การบริหารงานของคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอมอบนโยบายของคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา ปี ๒๕๕๖ ดังนี้
          ๑) โครงการส่งเสริมให้วัดเป็นอุทยานการศึกษาเพิ่มขึ้นทุกอำเภอ อย่างน้อยอำเภอละ ๑ วัด เพื่อขับเคลื่อนเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง และขับเคลื่อนต่อไปเป็นวัดพัฒนาดีเด่น
          ๒) ให้วัดทุกวัดพัฒนาวัดตนเองตามนโยบาย ๘ ส. (สงฆ์, สังฆาธิการกิจ, เสนาสนะ, สมบัติวัด, สัตบุรุษ, สมณธรรรม, สวัสดิการ, สาธารณสงเคราะห์) โดยเฉพาะการพัฒนาวัดจากวัดพัฒนาตนเองเป็นวัดอุทยานการศึกษา จากวัดอุทยานการศึกษาสู่ความเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง และจากวัดพัฒนาตัวอย่างสู่ความเป็นวัดพัฒนาดีเด่น ตามลำดับ
          ๓) ให้จัดทำโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน สำหรับพระภิกษุ สามเณร นักธรรมตรี โท เอก ทุกอำเภอ อำเภอละ ๓ วัน กำหนดวัน และสถานที่ ให้สอดคล้องกับการเดินธุดงค์เผยแผ่ธรรมของพระธรรมฑูตจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งกำหนดตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม ถึงวันที่ ๑ พฤษภาคม ของทุกปี
          ๔) ให้จัดทำโครงการอบรมพระนวกวุฑฒบรรพชิต กรรมการวัด มัคคนายกวัด ไวยาวัจกรวัด ศาสนพิธีกรวัด ทุกอำเภอ อำเภอละ ๑ ครั้ง/ปี โครงการละ ๑ วัน

          ๒. เรื่อง โครงการรณณรงค์วัดปลอดบุหรี่และอบายมุข


วาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
          ๑. เรื่อง โครงการอบรมพระวิปัสสนาจารย์ของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๖ ให้พระสังฆาธิการทุกระดับเข้าร่วมอบรม กำหนดจัดอบรม ๔ วัน ๓ คืน ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖-๑๗-๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ วัดโนนหมัน ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
          ๒. เรื่อง งานทำบุญอายุวัฒนมงคล “พระครูวิจิตรคุณวัตร” [วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖]
          ๓. เรื่อง อบรมพระวิปัสสนาจารย์ อำเภอโนนสูงเข้ารับการอบรมจำนวน ๖ รูป ณ วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่๑๐-๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖
          ๔. เรื่อง เงินอุดหนุนนิตยภัตพระสังฆาธิการ บัดนี้ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดได้โอนเข้าบัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว


วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
          ๑. เรื่อง  ส่งเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง ศพที่ ๑๙ ชื่อ พระเขียน  กนฺตสาโร วัดหนองหว้า ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
          ๒. พิธีเจริญพระพุทธมนต์และจิตตภาวนาฯ [วัดบ้านไพล วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖]


พระครูนันทธรรมโกวิท
เจ้าคณะตำบลจันอัด

พระสมจิตร  สมจิตฺโต
เลขานุการเจ้าคณะตำบลจันอัด
บันทึกการประชุมสถานที่ : วัดบัว ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
รายงาน : S-HaTCoRE

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Support : Your Link | Your Link | Your Link
Copyright © 2013. S-HaTCORe-eVENT - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger