Home » » บันทึกการประชุมประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ [คณะสงฆ์อำเภอโนนสูง]

บันทึกการประชุมประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ [คณะสงฆ์อำเภอโนนสูง]


บันทึกการประชุมประจำเดือนมิถุนายน
ของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง
ณ  วัดบัว  ตำบลโนนสูง  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๑๖๐
วันศุกร์ ที่ ๒๘ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๖  เวลา  ๑๓:๐๐ น.


ประธาน พระครูวิสาวรกิจ  จุดธูปเทียน นำกราบพระรัตนตรัย
           ตำบลจันอัด  อ่านบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖
           ตำบลหลุมข้าว เขต ๒  บันทึกการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖


วาระที่ ๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ
          ๑. ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
          เรื่อง พระสังฆาธิการมรณภาพ
          ๑.พระอธิการเสวก ฉายา ถาวโร อายุ ๖๒ พรรษา ๑๓ อดีตเจ้าอาวาสวัดค้างพลูเหนือ ตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา มรณภาพด้วยโรคปอดติดเชื้อ (วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖) และฌาปนกิจศพ ณ เมรุวัดบุณยประดิษฐ์ เขตบางแค แขวงบางไผ่ กรุงเทพมหานคร (วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖)
          ๒.พระครูรัตนสราธิการ (สุวัฒน์  สุจิณฺโณ) อายุ ๖๒ พรรษา ๔๐ น.ธ.เอก อดีตเจ้าคณะตำบลพลับพลา และเจ้าอาวาสวัดสระแก้ว ตำบลพลับพลา อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา มรณภาพด้วยโรคหัวใจล้มเหลว (๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖) อยู่ระหว่างตั้งศพบำเพ็ญกุศล เพื่อขอรับพระราชทาเพลงศพต่อไป

          เรื่อง อนุมัติให้พระสังฆาธิการพ้นจากตำแหน่ง
          ๑.พระครูไพโรจน์ธรรมกิจ (บุญธรรม  โชติปญฺโญ) อายุ ๖๒ พรรษา ๒๔ น.ธ.เอก ลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสระสี่เหลี่ยม และเจ้าคณะตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา จึงอนุมัติให้พ้นจากทั้ง ๒ ตำแหน่งเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖

          เรื่อง การแต่งตั้งพระสังฆาธิการระดับวัด
          ๑.แต่งตั้งให้ พระครูไพโรจน์ธรรมกิจ (บุญธรรม  โชติปญฺโญ) อายุ ๖๒ พรรษา ๒๔ น.ธ.เอก เป็นเจ้าอาวาสวัดห้วยทราย ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖

          เรื่อง พระสังฆาธิการลาสิกขา
          ๑.พระมหากุศล  ธมฺมธีโร อายุ ๔๙ พรรษ ๑๙ ป.ธ.๕, น.ธ.เอก, พธ.บ. เจ้าอาวาสวัดหนองบอน ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ลาสิกขาเมื่อ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖

          ๒. แจ้งจากสำนักงานเจ้าคณะตำบล

          ๓. แจ้งจากวัฒนธรรมอำเภอ

          ๔. แจ้งจากสำนักงานพุทธศาสนา
          ๑. เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนการดำเนินงานพระธรรมฑูตภายในประเทศ
          ๒. เรื่อง โครงการรวมใจภักดิ์ปลูกมเหสักข์-สักสยามมินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ตามมติมหาเถรสมาคม (ไม่ระบุมติที่เท่าไร........) ให้วัดทั่วประเทศร่วมใจกันปลูกมเหสักข์-สักสยามมินทร์ จังหวัดนครราชสีมากำหนดให้ปลูกวัดละ ๒ ต้น ซื้อต้นกล้า ๓๖๘ บาท (ราคาต้นละ ๑๘๔ บาท)
          ให้แต่ละอำเภอเก็บเงินเพื่อซื้อต้นกล้า และส่งภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖ (ที่สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา)
          (มติของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูงจะทำการซื้อต้นกล้าเอง)

          ๕. แจ้งจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
          ๑.เรื่อง ให้เจ้าคณะอำเภอ หรือรองเจ้าคณะอำเภอ รูปใดรูปหนึ่งเข้าร่วมประชุม เพื่อขอคำปรึกษาในการบริหารจัดการเงินที่มอบให้กับ มจร.วข.นครราชสีมา ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖ ห้อง ๒๐๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา เวลา ๑๓:๐๐ น. (แจ้งโดย พระเมธีสุตาภรณ์)


วาระที่ ๒ เรื่องรับรองการประชุม ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๖
          ๑. เรื่อง อบรมพระวิปัสสนาจารย์ [วัดโนนหมัน วันที่ ๑๕-๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖]
          ๒. เรื่อง งานทำบุญอายุวัฒนมงคล “พระครูวิจิตรคุณวัตร” [วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖]


วาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
          ๑. เรื่อง นโยบายคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา
          เพื่อให้การบริหารงานของคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอมอบนโยบายของคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา ปี ๒๕๕๖ ดังนี้
          ๑) โครงการส่งเสริมให้วัดเป็นอุทยานการศึกษาเพิ่มขึ้นทุกอำเภอ อย่างน้อยอำเภอละ ๑ วัด เพื่อขับเคลื่อนเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง และขับเคลื่อนต่อไปเป็นวัดพัฒนาดีเด่น
          ๒) ให้วัดทุกวัดพัฒนาวัดตนเองตามนโยบาย ๘ ส. (สงฆ์, สังฆาธิการกิจ, เสนาสนะ, สมบัติวัด, สัตบุรุษ, สมณธรรรม, สวัสดิการ, สาธารณสงเคราะห์) โดยเฉพาะการพัฒนาวัดจากวัดพัฒนาตนเองเป็นวัดอุทยานการศึกษา จากวัดอุทยานการศึกษาสู่ความเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง และจากวัดพัฒนาตัวอย่างสู่ความเป็นวัดพัฒนาดีเด่น ตามลำดับ
          ๓) ให้จัดทำโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน สำหรับพระภิกษุ สามเณร นักธรรมตรี โท เอก ทุกอำเภอ อำเภอละ ๓ วัน กำหนดวัน และสถานที่ ให้สอดคล้องกับการเดินธุดงค์เผยแผ่ธรรมของพระธรรมฑูตจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งกำหนดตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม ถึงวันที่ ๑ พฤษภาคม ของทุกปี
          ๔) ให้จัดทำโครงการอบรมพระนวกวุฑฒบรรพชิต กรรมการวัด มัคคนายกวัด ไวยาวัจกรวัด ศาสนพิธีกรวัด ทุกอำเภอ อำเภอละ ๑ ครั้ง/ปี โครงการละ ๑ วัน

          ๒. เรื่อง โครงการรณณรงค์วัดปลอดบุหรี่และอบายมุข


วาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
          ๑. เรื่อง ตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค และมอบประกาศนียบัตรบาลีประโยค ๑-๒
          กำหนดวันประกอบพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค และมอบประกาศนียบัตรบาลีประโยค ๑-๒ หนตะวันออก     ในวันศุกร์ ที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖
          สถานที่ : วัดโสธรวราราม อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
                       ลงทะเบียนเวลา ๐๘:๓๐ น. – ๑๑:๓๐ น.
                       พระภิกษุ-สามเณรที่เข้ารับการแต่งตั้งฯ ครองผ้าห่มดองรัดอก (สีผ้าไม่ระบุ)
                       ข้าราชการ ให้แต่งเครื่องแบบชุดปกติขาว
                       ประชาชนทั่วไป ให้แต่งกายสุภาพ
          เปรียญธรรม ๓ ประโยค อำเภอโนนสูง ๑ รูป
               ๑.พระชุมพร  อธิปุญฺโญ วัดใหม่สุนทร ตำบลโนนสูง
          ประกาศนียบัตรบาลีประโยค ๑-๒ อำเภอโนนสูง ๕ รูป
               ๑.พระอธิการวิโรจน์  จิตฺตกาโร วัดหนองสรวง ตำบลพลสงคราม
               ๒.พระเกื้อ  อคฺคธมฺโม วัดโคกเปราะหอม ตำบลพลสงคราม
               ๓.พระกวีกานต์  กนโก  วัดหนองสรวง ตำบลพลสงคราม
               ๔.พระวรุณ  ฐิตปญฺโญ  วัดหนองสรวง ตำบลพงสงคราม
               ๕.พระสิทธิศักดิ์ วณฺณธโร  วัดหนองสรวง ตำบลพลสงคราม

          ๒. เรื่อง ประชุมพระสังฆาธิการระดับวัด และพระเลขานุการเจ้าคณะตำบล ประจำปี ๒๕๕๖
          เจ้าคณะภาค ๑๑ ร่วมกับเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา ได้กำหนดจัดประชุมเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส รักษาการแทนเจ้าอาวาส หัวหน้าที่พักสงฆ์ และเลขานุการเจ้าคณะตำบล เพื่อทบทวนนโยบายการคณะสงฆ์ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ณ วัดพระธรรมวรนายก (โนนแต้ว) บ้านสวนหมาก-กุดวิวาท ตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนคราชสีมา เริ่มเวลา ๐๘:๓๐ น. เป็นต้นไป
          (ให้เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ ทำบัญชีส่งภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖)

          ๓. เรื่อง โครงการตรวจการคณะสงฆ์เยี่ยมเยียนวัดและประชาชนจังหวัดนครราชสีมา ปี ๒๕๕๖
ที่     วัน/เดือน/ปี ๒๕๕๖                   วัด                      ตำบล                    อำเภอ               
๑.    วันเสาร์ ที่ ๒๗ กรกฎาคม              อุทัยมคาราม        หินดาด                 ห้วยแถลง
๒.    วันอาทิตย์ ที่ ๒๘ กรกฎาคม          โนนหมัน             หนองงูเหลือม         เฉลิมพระเกียรติ
๓.    วันจันทร์ ที่ ๓๐ กรกฎาคม             หนองบัว             ลาดบัวขาว             สีคิ้ว
๔.    วันเสาร์ ที่ ๓ สิงหาคม                  พระธรรมวรนายก  วังน้ำเขียว              วังน้ำเขียว
๕.    วันอาทิตย์ ที่ ๔ สิงหาคม              หนองขามนาดี      แก้งสนามนาง         แก้งสนามนาง
๖.    วันอังคาร ที่ ๖ สิงหาคม                นาลาด               อรพิมพ์                 ครบุรี
๗.    วันเสาร์ ที่ ๑๐ สิงหาคม                คึมม่วง               โนนเมือง               ขามสะแกแสง
๘.    วันอาทิตย์ ที่ ๑๑ สิงหาคม             ปอบิด                คูขาด                   คง
๙.    วันพุธ ที่ ๑๔ สิงหาคม                  ตะคองเก่า          หัวทะเล                 เมืองนครราชสีมา
๑๐.    วันเสาร์ ที่ ๑๗ สิงหาคม               ป่าบ้านขาม        ในเมือง                  พิมาย
๑๑.    วันอาทิตย์ ที่ ๑๘ สิงหาคม           จังหรีด               ดอน                     ปักธงชัย
๑๒.    วันพุธ ที่ ๒๑ สิงหาคม                หนองหอย           หนองหอย             พระทองคำ
๑๓.    วันเสาร์ ที่ ๒๔ สิงหาคม              มะรุม                 พลสงคราม            โนนสูง
๑๔.    วันอาทิตย์ ที่ ๒๕ สิงหาคม          อรัญญาวาส         ช่องแมว                ลำทะเมนชัย
๑๕.    วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ สิงหาคม        ขี้ตุ่น                  ท่าจะหลุง              โชคชัย
๑๖.    วันเสาร์ ที่ ๓๑ สิงหาคม               บึงอ้อ                 บึงอ้อ                  ขามทะเลสอ
๑๗.    วันอาทิตย์ ที่ ๑ กันยายน             สว่างศรีสุขาราม    เมืองยาง               เมืองยาง
๑๘.    วันพุธ ที่ ๔ กันยายน                  ด่านใน                ด่านใน                 ด่านขุนทด
๑๙.    วันเสาร์ ที่ ๗ กันยายน                บัวใหญ่               บัวใหญ่                บัวใหญ่
๒๐.    วันอาทิตย์ ที่ ๘ กันยายน             หนองเข้             สุขไพบูลย์             เสิงสาง
๒๑.    วันพฤหัสบดี ๑๒ กันยายน            แหลมทอง          แหลมทอง             หนองบุญมาก
๒๒.    วันเสาร์ ที่ ๑๔ กันยายน              นางรำ                นางรำ                   ประทาย
๒๓.    วันอาทิตย์ ที่ ๑๕ กันยายน           หนองบง             โนนแดง               โนนแดง
๒๔.    วันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ กันยายน        มะรุม                  โค้งยาง                สูงเนิน
๒๕.    วันเสาร์ ที่ ๒๑ กันยายน              โคกกระเบื้อง        โคกกระเบื้อง          บ้านเหลื่อม
๒๖.    วันอาทิตย์ ที่ ๒๒ กันยายน           บึงปรือ               บึงปรือ                  เทพารักษ์
๒๗.    วันศุกร์ ที่ ๒๗ กันยายน              ป่าไตรสิกขา        ชุมพวง                  ชุมพวง
๒๘.    วันเสาร์ ที่ ๒๘ กันยายน             ตาเงิน                ศรีละกอ                 จักราช
๒๙.    วันอาทิตย์ ที่ ๒๙ กันยายน          กลางดง             กลางดง                  ปากช่อง
๓๐.    วันจันทร์ ที่ ๓๐ กันยายน             บัลลังก์              บัลลังก์                   โนนไทย
๓๑.    วันอังคาร ที่ ๑ ตุลาคม                ถนนหัก             สีดา                       สีดา
๓๒    วันพุธ ที่ ๒ ตุลาคม                     โนนเสี่ยว           โนนจาน                  บัวลาย

          ๔. เรื่อง ประชุมสังฆสันติบาต อำเภอโนนสูง / ผ้าป่าคณะสงฆ์
          คณะสงฆ์อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดโครงการมหาสังฆสันนิบาต ปีนี้เป็นปีที่ ๓๕/๒๕๕๖ และการจัดทอดผ้าป่าเพื่อสมทบกองทุนพัฒนางานคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง ปีที่ ๒๔/๒๕๕๖ ในวันเสาร์ ที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ตรงกับแรม ๕ ค่ำ เดือน ๘ เวลา ๐๙:๐๐-๑๕:๓๐ น. ณ วัดหนองหว้า ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
          จึงขอแจ้งให้ท่านเจ้าอาวาสทุวัดทราบและได้ดำเนินการดังต่อไปนี้
          ๑. บริจาคเงินส่วนตัวตามมติของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง เจ้าคณะอำเภอ ๒,๐๐๐ บาท รองเจ้าคณะอำเภอ ๑,๕๐๐ บาท เจ้าคณะตำบลรูปละ ๑,๐๐๐ บาท รองเจ้าคณะตำบลและพระครูสัญญาบัตรรูปละ ๗๐๐ บาท และเจ้าอาวาส-รักษาการแทนเจ้าอาวาส-หัวหน้าที่พักสงฆ์ รูปละ ๕๐๐ บาท
          ๒. นำพระภิกษุสามเณรที่อยู่ในการปกครองเข้าร่วมประชุมมหาสังฆสันนิบาตและนำคณะอุบาสกอุบาสิการ่วมถวายภัตตาหารเพลในครั้งนี้
          ๓. จัดผ้าป่าสามัคคีร่วมทอดเพื่อสมทบกองทุนพัฒนาคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง วัดละ ๑ กอง

วาระที่ ๕     เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
          ๑. เรื่อง พิธีเจริญพระพุทธมนต์และจิตตภาวนาฯ [วัดบิง วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖]
          ๒. เรื่อง อื่นๆ (ไม่มี)---------------------------------
สถานที่ : วัดบัว ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
รายงาน : S-HaTCoRE

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Support : Your Link | Your Link | Your Link
Copyright © 2013. S-HaTCORe-eVENT - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger