Home » » โครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐานของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง [ครั้งที่ ๒] ประจำปี ๒๕๕๖

โครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐานของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง [ครั้งที่ ๒] ประจำปี ๒๕๕๖


๑. ชื่อโครงการ "โครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐานของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๖"


๒. หลักการและเหตุผล
          นโยบายของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูงมุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรบุคคล และการจัดการปกครองคณะสงฆ์ให้สอดคล้องกับทิศทางของคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา โดยเน้นงานกลัก ๔ ประการ คือ ๑.งานการปกครอง ๒.งานการศึกษา ๓.งานการเผยแผ่ ๔.งานสาธารณูปการ และงานเสริม ๒ ประการ คือ ๑.งานศึกษาสงเคราะห์ ๒.งานสาธารณสงเคราะห์  ที่ผ่านมาคณะสงฆ์อำเภอโนสูงได้ให้ความสำคัญต่อบุคคลากรเป็นสำคัญ โดยการให้ได้รับการศึกษาตั้งแต่ชั้นนักธรรมตรี - โท - เอก จนถึงระดับอุดมศึกษา  เพื่อเป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพของคณะสงฆ์  มีมโนสุจริต ตลอดจนมีสมรรถนะขีดความสามารถในการบริหารจัดการวัด จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ ดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงมอบธุระให้พุทธบริษัทไว้ ๒ ประการ คือ คันธธุระ และวิปัสสนาธุระ
          ในการปฏิบัติ ซึ่งอนุมัติให้พระภิกษุในเขตอำเภอโนนสูงได้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม ถือเอาตั้งแต่พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส นอกจากนี้ยังมีพระเลขานุการของเจ้าคณะในระดับต่างๆ พร้อมด้วยอุบาสก อุบาสิกา ดังนั้นคณะสงฆ์อำเภอโนนสูงจึงได้จัดทำโครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐานของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง ครั้งที่ ๒ ขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประโยชน์สุข และความสนิทสนมกลมเกลียวในหมู่คณะมากยิ่งขึ้นไป


๓. วัตถุประสงค์
          ๑. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในด้านวิปัสสนากรรมฐานให้กับพระสังฆาธิการทุกระดับ ของอำเภอโนนสูง
          ๒. เพื่อสนองนโยบายของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง และคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา
          ๓. เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้บำเพ็ญบุญในพระพุทธศาสนา
          ๔. เพื่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนา


๔. เป้าหมาย
          ๑. พระสังฆาธิการทุกระดับในอำเภอโนนสูง
          ๒. อุบาสกอุบาสิกาอำเภอโนนสูง


๕. ระยะเวลา
          ระยะเวลา ๔ วัน ๓ คืน
               - ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖-๑๗-๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖


๖. สถานที่จัด
          วัดโนนหมัน ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา


๗. ขั้นตอนการดำเนินงาน
          ๑. จัดทำโครงการฯ / ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
          ๒. จัดเตรียมสถานที่
          ๓. ประชาสัมพันธ์และขอความอุปถัมภ์
          ๔. ประสานงานผู้นำในระดับหมู่บ้าน ตำบลและอำเภอ
          ๕. แจ้งตาราง วัน เวลาและสถานที่แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
          ๖. ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องก่อนเริ่มงาน
          ๗. ดำเนินงานตามโครงการที่กำหนดไว้
          ๘. สรุปโครงการ และรายงาน๘. งบประมาณ
          ในการนี้  ไม่มีงบประมาณการใช้จ่ายจากหน่วยงานราชการ  คณะสงฆ์และอุบาสก อุบาสิกา  ประชาชนทั่วไป ถวายความอุปถัมภ์  โดยร่วมถวายภัตตาหาร น้ำปานะ และบริจาคปัจจัยส่วนตัวตามกำลังทรัพย์และศรัทธา


๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
          ๑. พระสังฆาธิการทุกระดับของอำเภอโนนสูงได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในด้านวิปัสสนากรรมฐาน
          ๒. ได้สนองนโยบายของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง และคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา
          ๓. พุทธศาสนิกชนได้บำเพ็ญบุญในพระพุทธศาสนา
          ๔. พระพุทธศาสนามีความมั่นคงถาวร


๑๐. การประเมินผล
          ๑. สังเกตความกระตือรือร้น ความสนใจ และการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติธรรม
          ๒. ใช้แบบสอบถามผู้เข้าร่วมหลังเสร็จสิ้นโครงการ


๑๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ๑. พระครูวิสารวรกิจ    เจ้าคณะอำเภอโนนสูง
          ๒. พระครูปทุมสารคุณ    ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโนนสูง
          ๓. พระครูวิจิตรคุณวัตร    รองเจ้าคณะอำเภอโนนสูง
          ๔. พระครูนันทประโชติ    รองเจ้าคณะอำเภอโนนสูง
          ๕. เจ้าคณะตำบลทุกตำบลและเจ้าอาวาสวัดทุกรูป
กำหนดการอบรมวิปัสสนากรรมฐานของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง ครั้งที่ ๒
ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖
ณ  วัดโนนหมัน  ตำบลโนนสูง  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ ๑๕-๑๖-๑๗-๑๘  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๖

คำกล่าวรายงานโครงการอบรมวิปัสสนาของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง ครั้งที่ ๒
ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖
ณ  วัดโนนหมัน  ตำบลโนนสูง  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ ๑๕-๑๖-๑๗-๑๘  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๖


เรียน พระครูวิจิตรคุณวัตร : รองเจ้าคณะอำเภอโนนสูง  ประธานในพิธีที่เคารพอย่างสูง

กระผม  พระครูสุธรรมประสิทธิ์  ในนามตัวแทน พระสังฆาธิการอำเภอโนนสูง  ขอขอบพระคุณที่พระเดชพระคุณเป็นประธานพิธี ในพิธีเปิดโครงการอบรมวิปัสสนาของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง  ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๖  จึงใคร่ขอถวายรายงานโดยสังเขปดังต่อไปนี้

          ด้วยคณะสงฆ์ทั้ง ๑๖ ตำบล มีพระสังฆาธิการระดับวัด และตำบล ร่วมการจัดโครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ณ วัดโนนหมัน ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ประมาณ   ๑๑๔ รูป/คน ในระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖-๑๗-๑๘  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๖ โดยมีวัตถุประสงค์หลักดังนี้
          ๑. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในด้านวิปัสสนากรรมฐานให้กับพระสังฆาธิการทุกระดับ ของอำเภอโนนสูง
          ๒. เพื่อสนองนโยบายของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง และคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา
          ๓. เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้บำเพ็ญบุญในพระพุทธศาสนา
          ๔. เพื่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนา
          ในการนี้  ไม่มีงบประมาณการใช้จ่ายจากหน่วยงานราชการ  คณะสงฆ์และอุบาสก อุบาสิกา  ประชาชนทั่วไป ถวายความอุปถัมภ์  โดยร่วมถวายภัตตาหาร น้ำปานะ และบริจาคปัจจัยส่วนตัวตามกำลังทรัพย์และศรัทธา
          การดำเนินงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยสนับสนุนอุปถัมภ์อย่างดียิ่งขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

ผลที่คาดว่าจะได้รับดังนี้
          ๑. พระสังฆาธิการทุกระดับของอำเภอโนนสูงได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในด้านวิปัสสนากรรมฐาน
          ๒. ได้สนองนโยบายของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง และคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา
          ๓. พุทธศาสนิกชนได้บำเพ็ญบุญในพระพุทธศาสนา
          ๔. พระพุทธศาสนามีความมั่นคงถาวร

          บัดนี้ เป็นเวลาอันสมควร จึงใคร่ขอนิมนต์ประธานพิธี กล่าวเปิดโครงการฯ และให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการอบรมตามสมควรเพื่อเป็นแนวทางแห่งการประพฤติปฏิบัติ  ด้วยความเคารพ
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
โครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐานของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง ครั้งที่ ๒
ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖

ณ  วัดโนนหมัน  ตำบลโนนสูง  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ ๑๕-๑๖-๑๗-๑๘  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๖

รายชื่อพระภิกษุ
๑.    พระครูพิพิธขันติธรรม
๒.    พระครูปัญญาวุฒิคุณ
๓.    พระทวน  สมาจาโร
๔.    พระครูนันทธรรมโกวิท
๕.    พระครูเกษมวิริยากร
๖.    พระปิยะพงษ์  ปิยธมมฺโม
๗.    พระถนัด  ภทฺทโก
๘.    พระสมจิตร  สมจิตฺโต
๙.    พระอธิการศุภชัย  สิริธโร
๑๐.    พระอธิการสมร  ฐิตคุโณ
๑๑.    พระมุด  มงฺคโล
๑๒.    พระลวด  ปญญาพโล
๑๓.    พระรุ่งณลิน  โอภาโส
๑๔.    พระชลอ  สิริธมฺโม
๑๕.    พระครูสุธรรมประสิทธิ์
๑๖.    พระครูอุดมอรุโณทัย
๑๗.    พระอธิการวันชัย  สุสมานโส
๑๘.    พระอธิการสมเกียรติ  ฐานสมฺปนฺโน
๑๙.    พระเสาร์  ธีรปญฺโญ
๒๐.    พระมหาสาคร  จิรวฑฺฒโน
๒๑.    พระสมชาย  สมฺปนฺโน
๒๒.    พระอธิการสำราญ  อชฺฌาจาโร
๒๓.    พระเบญจพล  สุทฺธสีโล
๒๔.    พระชัยมงคล  อภิวํโส
๒๕.    พระดาว  ฐานธมฺโม
๒๖.    พระกิตติ  กิตฺติธมฺโม
๒๗.    พระพิพัฒน์พงษ์  จารุวณฺโณ
๒๘.    พระอนุสรณ์  อธิฏฺฐาโน
๒๙.    พระประเยาว์  ถิรปญฺโญ
๓๐.    พระสวรรค์  สุภทฺโท
๓๑.    พระปลัดสหัส  ปิติสาโร
๓๒.    พระสำราญ  ตปสมฺปนฺโน
๓๓.    พระใบฎีกาถนอม  จนฺทวณฺโณ
๓๔.    พระอนุรักษ์  สีลเตโช
๓๕.    พระอธิการเที่ยง  รกขิโต
๓๖.    พระครูอรุณธรรมวิภัช
๓๗.    พระวีรศักดิ์ ญาณวีโร
๓๘.    พระชาติชาย  ปคุณธมฺโม
๓๙.    พระครูสังวรประสาท
๔๐.    พระชุติมันต์  อริโย
๔๑.    พระครูสุนทรธรรมประสาท
๔๒.    พระอธิการไมล์  อินฺทปญฺโญ
๔๓.    พระอธิการสมหวัง  โฆสคุโณ
๔๔.    พระครุวิสุทธิมงคลธรรม
๔๕.    พระอธิการสมสิน  วรโท
๔๖.    พระธีรพงษ์  กมฺมสทฺโท
๔๗.    พระสำราญ  ชุติปญฺโญ
๔๘.    พระอธิการพน  จนฺทโสภโณ
๔๙.    พระอธิการพันธ์  วราโภ
๕๐.    พระอธิการหล่ำ  กนฺตสีโล
๕๑.    พระครูปภากรพิสิฐ
๕๒.    พระหมาย  สนฺตจิตฺโต
๕๓.    พระณัฐกานต์  สนฺตมโน
๕๔.    พระประสาน เสียดกลาง
๕๕.    พระแสวง  กวิสฺสามิ
๕๖.    พระนพพล  อตฺตวิญฺญู
๕๗.    พระธีรพงษ์  ธีรวํโส
๕๘.    พระธีรพงษ์  ชาคโร
๕๙.    พระโสภณ  เตชธมฺโม
๖๐.    พระสุวัฒน์  ผาสุโก
๖๑.    พระครูเกษมนวกิจ
๖๒.    พระภาคภูมิ  โอภาโส
๕๓.    พระครูฉันทสังฆกิจ
๖๔.    พระคนึง  นฺททโก
๖๕.    พระสมรัก  กนฺตวณฺโณ
๖๖.    พระปิยวัฒน์  ปิยสีโล
๖๗.    พระหัสดี  หตฺถจิตฺโต
๖๘.    พระจันทร์  อาจาโร
๖๙.    พระครูสุธรรมประภากร
๗๐.    พระครูมนูญธรรมโสภิต
๗๑.    พระครูนันทสีลคุณ
๗๒.    พระเสก  โชติปญฺโญ
๗๓.    พระครูสุตวีรากร
๗๔.    พระครุปริยัติปุญญาภรณ์
๗๕.    พระครูสุคนธศีลวัฒน์
๗๖.    พระอธิการวิโรจน์ จิตฺตกาโร
๗๗.    พระอธิการชรินทร์  ธมฺมทินฺโน
๗๘.    พระครูสิริวัฒนรังษี
๗๙.    พระครูวีรบุญญาทร
๘๐.    พระครูถาวรวุฒิธรรม
๘๑.    พระครูประภาตธรรมรส
๘๒.    พระธนิท  สีลเตโช
๘๓.    พระอธิการบุญสม  อหึสโก
๘๔.    พระอธิการไตรรัตน์  ผาสุโก
๘๕.    พระอธิการจำปา  กิตฺติปญฺโญ


อุบาสก อุบาสิกา
๑.    นางเล  สุวรรณนอก
๒.    ชีละมัย  คงกลาง
๓.    นางชา  ยวนจิตร์
๔.    นางประไพ  ทองกลาง
๕.    นางเบ้า  จงอ่อนกลาง
๖.    นางประยงค์  กลิ่นกลาง
๗.    นางดำ  บุญทา
๘.    นางสำรวม  นามใคร่นุ่น
๙.    นางสำรวย  แนวกลาง
๑๐.    นายอุดม  เป้ากลาง
๑๑.    นางบัวผัน  สุดกลาง
๑๒.    นางสำราญ  เจริญสุข
๑๓.    นางสมนึก  ชมจอหอ
๑๔.    นางบึง  หงส์สำโรง
๑๕.    นางถวิล  ถ้ำกลาง
๑๖.    นางพรมมา  ประเสริฐ
๑๗.    นางทองคำ  เฮมกลาง
๑๘.    นางสาวอวยพร  กางร่มกลาง
๑๙.    นางธัญญารัตน์  เชาว์ทวีลักษณ์
๒๐.    นางบุญเชื้อ  รวงกลาง
๒๑.    นางละมุด  เงินดี
๒๒.    นางถม  ดอนนอก
๒๓.    นางสอาด  เนียมกลาง
๒๔.    นายบัว  ศรีสุขกลาง
๒๕.    นางไข่มุก  ศรีสุขกลาง
๒๖.    นายบุญมี  โชคกลาง
๒๗.    นางสาวสุภาพ  เดือนกลาง
๒๘.    นางสมทรัพย์  พ่วงต่าย
๒๙.    นางริน  เดือนกลาง

          พระภิกษุ   ๘๕ รูป
          อุบาสก       ๓ คน
          อุบาสิกา    ๒๖ คน
          รวม        ๑๑๔ รูป/คนรายรับ – รายจ่าย
โครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐานของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง ครั้งที่ ๒
ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖

ณ  วัดโนนหมัน  ตำบลโนนสูง  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ ๑๕-๑๖-๑๗-๑๘  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๖
----------------------------
สถานที่ : วัดโนนหมัน ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
รายงาน : S-HaTCoRE

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Support : Your Link | Your Link | Your Link
Copyright © 2013. S-HaTCORe-eVENT - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger