Home » » โครงการปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชาเฉลิมพระเกียรติ ๘๖ พรรษา

โครงการปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชาเฉลิมพระเกียรติ ๘๖ พรรษา


๑. ชื่อโครงการ “โครงการปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชาเฉลิมพระเกียรติ ๘๖ พรรษา”


๒. หลักการและเหตุผล
          วันวิสาขบูชาเป็นวันที่ระลึกถึงวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งตรงกับวันเพ็ญ เดือนวิสาขมาส (เดือน ๖) ตรงกันทั้ง ๓ คราว คือ  ๑) เช้าวันศุกร์ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ปีจอ ก่อนพุทธศักราช ๘๐ ปี เจ้าชายสิทธัตถะ ประสูติ ที่พระราชอุทยานลุมพินีวันระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์กับเทวทหะ  ๒) เช้าขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ปีระกา ก่อนพุทธศักราช ๔๕ ปี เจ้าชายสิทธัตถะ ตรัสรู้ เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อพระชนมายุ ๓๕ พรรษา ณ ใต้ร่มไม้ศรีมหาโพธิ์ ฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม หลังจากออกผนวชได้ ๖ ปี ปัจจุบัน สถานที่แห่งนี้เรียกว่า พุทธคยา เป็นตำบลหนึ่งของเมืองคยา แห่งรัฐพิหาร ประเทศอินเดีย  ๓) หลังจากตรัสรู้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงออกประกาศพระธรรมวินัยและโปรดเวไนยสัตว์เป็นเวลา ๔๕ ปี เมื่อพระชนมายุได้ ๘๐ พรรษา ก็ เสด็จดับขันธปรินิพพาน เมื่อวันอังคาร ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ปีมะเส็ง ณ สาลวโนทยาน ของมัลลกษัตริย์ เมืองกุสินารา แคว้นมัลละ  เนื่องจากเหตุการณ์สำคัญทั้ง ๓ เหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น เกิดขึ้นตรงกันในวันเพ็ญ เดือน ๖ ชาวพุทธจึงเรียกการบูชาในวันนี้ว่า "วันวิสาขบูชา" ซึ่งแปลว่า การบูชาในวันเพ็ญเดือนหก
          องค์การสหประชาชาติ  กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลก ดังมีคำแถลงสรุปความได้ว่า “วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก เพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ทรงตรัสรู้ เสด็จดับขันธปรินิพพาน พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้มวลมนุษย์มีเมตตาธรรมและขันติธรรมต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เพื่อให้เกิดสันติสุขในสังคม อันเป็นแนวทางของสหประชาชาติ จึงขอให้ที่ประชุมรับรองข้อมตินี้ ซึ่งเท่ากับเป็นการรับรองความสำคัญของพุทธศาสนาในองค์การสหประชาชาติ โดยถือว่าวันดังกล่าวเป็นที่สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติและที่ทำการสมัชชาจะจัดให้มีการระลึกถึง (observance) ตามความเหมาะสม”
          คณะสงฆ์อำเภอโนนสูงมองเห็นความสำคัญ และคุณประโยชน์ที่จะพึงเกิดขึ้น อีกทั้งยังเป็นการตอบสนองนโยบายของคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา จึงได้จัดโครงการขึ้น เพื่อสร้างความสามัคคีของพุทธบริษัท เป็นการเปิดโอกาสให้พุทธบริษัทได้ทำกิจกรรมร่วมกัน  รักษาส่งเสริมความมั่นคงทางพระพุทธศาสนา และยังเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ ๘๖ พรรษา ประกอบกับในปี พ.ศ.๒๕๕๖ เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เจริญพระชนมพรรษาครบ ๘๖ พรรษา
          โครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา(วันวิสาขบูชา) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ ๘๖ พรรษา จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ในการพัฒนาจิตใจพุทธบริษัท ด้วยการปฏิบัติธรรมและรักษาศีล อันจะนำไปสู่การเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ ทรงคุณค่า ต่อไป


๓. วัตถุประสงค์
          ๑. เพื่อสร้างความสามัคคีของพุทธบริษัท
          ๒. เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธบริษัทได้ทำกิจกรรมร่วมกัน
          ๓. เพื่อรักษาส่งเสริมความมั่นคงทางพระพุทธศาสนา
          ๔. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ ๘๖ พรรษา


๔. เป้าหมาย
          ๑. พระภิกษุ-สามเณรในเขตอำเภอโนนสูง
          ๒. อุบาสก – อุบาสิกา ข้าราชการ ประชาชนในเขตอำเภอโนนสูง
          ๓. เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษาในเขตอำเภอโนนสูง


๕. สถานที่ดำเนินการ
          วัดหนองหว้า เลขที่ ๑๓๓ หมู่ ๕ ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา


๖. ระยะเวลาดำเนินการ
     ระยะเวลา ๓ วัน
          - วันที่ ๒๒-๒๓-๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖


๗. กิจกรรม
          ๑. ถวายทานตักบาตรทำบุญ
          ๒. รักษาศีล
          ๓. ฟังพระธรรมเทศนา
          ๔. เจริญสมาธิกรรมฐาน  เจริญวิปัสสนากรรมฐาน
          ๕. แผ่เมตตาบารมี
          ๖. ตอบปัญหาธรรมะ
          ๗. เวียนเทียน
          ๘. ชมนิทรรศการ
          ๙. ลงอุโบสถ


๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
          ๑. พุทธบริษัทเกิดความรักความสามัคคี
          ๒. พุทธบริษัทมีโอกาสได้ทำกิจกรรมร่วมกัน
          ๓. เกิดความมั่นคงทางพระพุทธศาสนา
          ๔. พุทธบริษัทได้ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ ๘๖ พรรษา


๑๐. งบประมาณ
          ค่าจัดเตรียมสถานที่              ๒๑,๐๐๐ บาท
          ค่าเอกสาร / ประชาสัมพันธ์    ๑๕,๕๐๐ บาท
          ค่าอาหาร / น้ำปานะ / อื่นๆ    ๕๕,๐๐๐ บาท
                          รวมเป็นเงิน        ๙๑,๕๐๐ บาท


๑๑. การประเมินผล
          ๑. ทำแบบสอบถาม
          ๒. ด้วยการสังเกตการณ์แสดงออกของตัวบุคคลในชุมชน
          ๓. ความร่วมมือของกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม


๑๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ๑. เจ้าคณะอำเภอโนนสูง
          ๒. พระสังฆาธิการทุกระดับในเขตอำเภอโนนสูง
          ๓. นายอำเภอโนนสูง
          ๔. หน่วยงานราชการ โรงเรียน ผู้นำหมู่บ้านและชุมชนในเขตอำเภอโนนสูง
คำสั่งคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง
ที่  ๐๔๓ / ๒๕๕๖

 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๖

          ด้วยคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๖ ขึ้น เริ่มโครงการฯ ระหว่างวันที่  ๒๒-๒๓-๒๔ พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๖  เป็นเวลา ๓ วัน ณ วัดหนองหว้า  ตำบลด่านคล้า  อำเภอโนสูง  จังหวัดนครราชสีมา โดยมีคณะสงฆ์ ข้าราชการ พุทธศาสนิกชน และนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ
          การจัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๖ ที่จะจัดขึ้น ณ วัดหนองหว้า ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแต่ละฝ่าย ดังนี้

๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา
          ๑. พระครูวิสารวรกิจ : เจ้าคณะอำเภอโนนสูง   ประธาน
          ๒. พระครูปทุมสารคุณ : ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโนนสูง    รองประธาน
          ๓. พระครูวิจิตรคุณวัตร : รองเจ้าคณะอำเภอโนนสูง    รองประธาน
          ๔. พระครูนันทประโชติ  : รองเจ้าคณะอำเภอโนนสูง    รองประธาน
          ให้คณะกรรมการที่ปรึกษา มีหน้าที่ให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา โดยเน้นการปฏิบัติบูชาให้เกิดประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่พุทธศาสนิกชน เพื่อสร้างความรักความเมตตา อันจะนำมาซึ่งสันติภาพและสันติสุขของมนุษย์

๒. คณะกรรมการอุปถัมภ์
          ๑. พระครูถาวรวุฒิธรรม   เจ้าคณะตำบลลำคอหงส์
          ๒. พระครูสังวรประสาท    เจ้าคณะตำบลหลุมข้าว เขต ๒
          ๓. พระครูสุธรรมประสิทธิ์  เจ้าคณะตำบลเมืองปราสาท
          ๔. พระครูปัญญาวุฒิคุณ   เจ้าคณะตำบลด่านคล้า
          ๕. พระครูนันทธรรมโกวิท   เจ้าคณะตำบลจันอัด
          ๖. พระครูมนูญธรรมโสภิต   เจ้าคณะตำบลขามเฒ่า
          ๗. พระครูสถิตธัญญารักษ์  เจ้าคณะตำบลหลุมข้าว เขต ๑
          ๘. พระครูวิวัฒน์ชัยคุณ  เจ้าคณะตำบลโตนด
          ๙. พระครูสุตวีรากร  เจ้าคณะตำบลพลสงคราม
         ๑๐. พระครูปทุมขันติธรรม  เจ้าคณะตำบลโนนสูง
         ๑๑. พระครูปภากรพิสิฐ  เจ้าคณะตำบลบิง
         ๑๒. พระครูนันทธรรมนิวิฐ   เจ้าคณะตำบลมะค่า เขต ๒
         ๑๓. พระครูอุดมอรุโณทัย  เจ้าคณะตำบลใหม่
         ๑๔. พระครูเกษมนวกิจ  เจ้าคณะตำบลธารปราสาท
         ๑๕. พระครูประภาตธรรมรส  เจ้าคณะตำบลมะค่า เขต ๑
         ๑๖. พระครูสุนทรธรรมประสาท  เจ้าคระตำบลดอนชมพู
         ๑๗. พระครูปริยัติบุญญาภรณ์   รองเจ้าคณะตำบลพลสงคราม
         ๑๘. พระมหาประทีป  กิตฺติภทฺโท  รองเจ้าคณะตำบลธารปราสาท
         ๑๙. พระครูปริยัติประภากร    เจ้าอาวาสวัดด่านติง
         ๒๐. พระครูวิจิตรธรรมประยุต    เจ้าอาวาสวัดด่านเกวียน
         ๒๑. พระครูสุนทรวรวิทย์   เจ้าอาวาสวัดดอนหวาย
         ๒๒. พระครูฉันทสังฆกิจ   เจ้าอาวาสวัดท่ากระสัง
         ๒๓. พระครูประสิทธิโชติ  เจ้าอาวาสวัดหนองม้า
         ๒๔. พระครูศีลสังวรารักษ์   เจ้าอาวาสวัดเสลา
         ๒๕. พระครูประโชติชัยคุณ   เจ้าอาวาสวัดมะรุม
         ๒๖. พระครูสุธรรมประภากร   เจ้าอาวาสวัดบ้านไพ
         ๒๗. พระครูเกษมวิริยากร   เจ้าอาวาสวัดเหล่า
         ๒๘. พระครูฉันทกิจจาภิบาล  เจ้าอาวาสวัดกลึง
         ๒๙. พระครูโฆษิตธรรมภาณ   เจ้าอาวาสวัดซาด
         ๓๐. พระครูสิทธิธรรมประคุณ   เจ้าอาวาสวัดโนนลาว
         ๓๑. พระครูวีรบุญญาทร   เจ้าอาวาสวัดสะพาน
         ๓๒. พระครูสุคนธศีลวัตร  เจ้าอาวาสวัดโคกเปราะหอม
         ๓๓. พระครูวาปีธรรมคุณ  เจ้าอาวาสวัดหนองโจด
         ๓๔. พระครูวิสุทธิมงคลธรรม  เจ้าอาวาสวัดสีสุก
         ๓๕. พระครูพิพิธขันติธรรม เจ้าอาวาสวัดคอนน้อย
         ๓๖.พระครูสิริวัฒนรังษี  เจ้าอาวาสวัดคอหงษ์
         ๓๗. พระครูอรุณธรรมวิภัช  เจ้าอาวาสวัดเพิก
         ๓๘. พระครูนันทศีลคุณ  เจ้าอาวาสวัดเกรียม
          ให้คณะกรรมการอุปถัมภ์ มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือแนะนำให้ความเห็นในการจัดงาน กิจกรรมแก่ฝ่ายจัดงาน เพื่อให้งานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีคุณภาพ แนะนำแก้ไขส่วนที่ยังบกพร่อง ให้ปรับปรุงแล้วเสร็จโดยเร็ว

๓. กรรมการอำนวยการ
          ๑. พระครูถาวรวุฒิธรรม    เจ้าคณะตำบลลำคอหงส์   ประธาน
          ๒. พระครูสังวรประสาท    เจ้าคณะตำบลหลุมข้าว เขต ๒    รองประธาน
          ๓. พระครูสุธรรมประสิทธิ์    เจ้าคณะตำบลเมืองปราสาท   รองประธาน
          ๔. พระครูปัญญาวุฒิคุณ     เจ้าคณะตำบลด่านคล้า    รองประธาน
          ๕. พระครูนันทธรรมนิวิฐ    เจ้าคณะตำบลมะค่า เขต ๒
          ๖. พระครูอุดมอรุโณทัย    เจ้าคณะตำบลใหม่
          ๗. พระครูปภากรพิสิฐ    เจ้าคณะตำบลบิง
          ๘. พระครูเกษมนวกิจ    เจ้าคณะตำบลธารปราสาท
         ๑๐. พระปลัดสหัส  ปิติสาโร    เลขานุการเจ้าคณะอำเภอโนนสูง
         ๑๑. พระชัยมงคล  อภิวํโส    เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอโนนสูง
         ๑๒. พระสมชาย  สมฺปนฺโน  เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอโนนสูง
         ๑๓. พระเสก  โชติปญฺโญ  เลขานุการเจ้าคณะตำบลขามเฒ่า
         ๑๔. พระสมจิตร  สมจิตฺโต  เลขานุการเจ้าคณะตำบลจันอัด
          ให้คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที่กำหนดแผนการจัดกิจกรรมงานวันวิสาขบูชาในส่วนต่างๆ ของงาน อำนวยความสะดวกในการประสานงานติดต่อ ให้เกิดประโยชน์และสอดคล้องกับสภาพของงาน

๔. คณะกรรมการการเงินและงบประมาณ
          ๑. พระครูสุธรรมประสิทธิ์  :  เจ้าคณะตำบลเมืองปราสาท    ประธาน
          ๒. พระครูสังวรประสาท  :  เจ้าคณะตำบลดอนชมพู     รองประธาน
          ๓. พระครูมนูญธรรมโสภิต  :  เจ้าคณะตำบลขามเฒ่า      รองประธาน
          ๔. พระครูปภากรพิสิฐ : เจ้าคณะตำบลบิง
          ๕. นายไพบูลย์  จำปาโพธิ์    ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)
          ๖. นายประเสริฐ  แดนจอหอ    ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)
          ๗. นายประเสริฐ  เลากลาง    กรรมการวัดหนองหว้า
          ให้คณะกรรมการการเงิน มีหน้าที่พิจารณางบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดงานของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ และจัดหางบประมาณ จัดเก็บ และรวบรวมยอดรายรับรายจ่าย เพื่อให้กิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

๕. คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม
          ๑. พระครูสุตวีรากร   เจ้าคณะตำบลพลสงคราม  ประธาน
          ๒. พระครูเกษมนวกิจ : เจ้าคณะตำบลธารปราสาท  รองประธาน
          ๓. พระสมชาย  สมฺปนฺโน  : เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอโนนสูง
          ๔. พระมหาสาคร  จิรวฑฺฒโน : เจ้าอาวาสวัดใหม่สุนทร
          ๕. พระประเสริฐ  อภิปุญฺโญ  :  เลขานุการเจ้าคณะตำบลใหม่
          ๖. พระประกอบ  ฐิตเปโม  :  เลขานุการเจ้าคณะตำบลหลุมข้าว เขต ๒
          ๗. พระเอกศักดิ์  อริยวํโส  : เลขานุการเจ้าคณะตำบลโตนด
          ให้คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม มีหน้าที่กำหนดการจัดนิทรรศการดานพระพุทธศาสนาและการแสดงทางวัฒนธรรม รวมทั้งจัดกิจกรรมที่หลากหลายและเหมาะสมต่อสภาพพื้นที่ และให้ประธานมีอำนาจแต่งตั้งอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ช่วยดำเนินการตามความจำเป็น

๖. พระวิปัสสนาจารย์
          ๑. พระครูสังวรประสาท  :  เจ้าคณะตำบลหลุทข้าว เขต ๒   ประธาน
          ๒. พระครูฉันทสังฆกิจ   :  เจ้าอาวาสวัดท่ากระสัง
          ๓. พระครูประสิทธิโชติ  : เจ้าอาวาสวัดหนองม้า
          ๔. พระครูศีลสังวรารักษ์  :  เจ้าอาวาสวัดเสลา
          ๕. พระครูเกษมวิริยากร  :  เจ้าอาวาสวัดเหล่า
          ๖. พระครูฉันทกิจจาภิบาล  :  เจ้าอาวาสวัดกลึง
          ๗. พระครูสุคนธศีลวัตร  :   เจ้าอาวาสวัดโคกเปราะหอม
          ๘. พระครูวิสุทธิมงคลธรรม  :  เจ้าอาวาสวัดศรีสุข
          ๙. พระอธิการสำราญ  ชนุตฺตโม  :  เจ้าอาวาสวัดหนองอ้อ
         ๑๐. พระบุญ  กนฺตสีโล       
          ให้คณะพระวิปัสสนาจารย์ มีหน้าที่อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติธรรมของพระภิกษุ สามเณร พุทธศาสนิกชน หน่วยงานราชการ นักเรียน ที่เข้าร่วมงาน นำทำวัตรเช้า – เย็น เจริญพระพุทธมนต์ อบรมกัมมัฏฐาน เวียนเทียน เพื่อให้กิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๗. ฝ่ายบันทึกกิจกรรม
          ๑. พระปลัดสหัส  ปิติสาโร  :  เลขานุการเจ้าคณะอำเภอโนนสูง
          ๒. พระบัวลอง  วรปญฺโญ  :  วัดหนองหว้า
          ๓. นายประเสริฐ  เลากลาง  :  คณะกรรมการวัดหนองหว้า
          ให้ฝ่ายบันทึกกิจกรรม มีหน้าที่เก็บรวมรวมภาพ เสียง ในทุกๆ กิจกรรม เพื่อเก็บรวบรวมเป็นข้อมูลนำเสนอในสื่อออนไลน์ และประกอบการทำรายงานโครงการต่อไป

๘. คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่
          ๑. พระครูปัญญาวุฒิคุณ  :   เจ้าคณะตำบลด่านคล้า   ประธาน
          ๒. พระครูปภากรพิสิฐ  : เจ้าคณะตำบลบิง   รองประธาน
          ๓. พระปลัดสหัส  ปิติสาโร   เลขานุการเจ้าคณะอำเภอโนนสูง
          ๔. พระชัยมงบคล  อภิวํโส  เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอโนนสูง
          ๕. พระสมชาย  สมฺปนฺโน  เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอโนนสูง
          ๖. พระมหาสาคร  จิรวฑฺฒโน   เจ้าอาวาสวัดใหม่สุนทร
          ๗. พระเสก  โชติปญฺโญ    เลขานุการเจ้าคณะตำบลขามเฒ่า
          ๘. พระประเสริฐ  อภิปุญฺโญ    เลขานุการเจ้าคณะตำบลใหม่
          ๙. พระแสวง  กวิสฺสามิ     เลขานุการเจ้าคณะตำบลบิง
         ๑๐. พระประกอบ  ฐิตเปโม    เลขานุการเจ้าคณะตำบลหลุมข้าว เขต ๒
         ๑๑. พระสมุห์เสนาะ  อนาลโย    เลขานุการเจ้าคณะตำบลด่านคล้า
         ๑๒. พระศุภวัฒน์  สีลเตโช    เลขานุการเจ้าคณะตำบลมะค่า เขต ๑
         ๑๓. พระสมเทียม  สจฺจวโร    วัดหนองหว้า
          ให้คระกรรมการจัดเตรียมสถานที่ มีหน้าที่จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการจัดเตรียมงาน ทำการติดตั้ง ตกแต่งสถานที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสวยงาม และทำการจัดเก็บกลังจากเสร็จสิ้นโครงการ

๙. กรรมการประชาสัมพันธ์
          ๑. พระครูสุตวีรากร   เจ้าคณะตำบลพลสงคราม   ประธาน
          ๒. พระครูอุดมอรุโณทัย  เจ้าคณะตำบลใหม่
          ๓. พระครูปภากรพิสิฐ  :  เจ้าคณะตำบลบิง
          ๔. พระมหาประทีป  กิตฺติภทฺโท : รองเจ้าคณะตำบลธารปราสาท
          ๕. พระอธิการเที่ยง  รกฺขิโต    เจ้าอาวาสวัดใหม่หนองบัว
          ให้คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ในการบอกกล่าว แจ้งข่าวสาร ชี้แจ้งกำหนดการกิจกรรมในงาน อำนวยความสะดวกด้านการติดต่อสื่อสารให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๑๐. กรรมการควบคุมเสียง
          ๑. พระครูสุนทรธรรมประสาท  :  เจ้าคณะตำบลดอนชมพู
          ๒. พระบัวลอง  วรปญฺโญ  :  วัดหนองหว้า
          ให้คณะกรรมการควบคุมเครื่องเสียง มีหน้าที่ในการดูแลติดตั้งเครื่องขยายเสียง ในจุดต่างๆ ภายในบริเวณของงาน และควบคุมดูแลการใช้ รวมถึงการบันทึกเสียงของแต่ละกิจกรรม

๑๑. คณะกรรมการกระแสไฟฟ้า
          ๑. พระสมเทียม  สจฺจวโร  : วัดหนองหว้า
          ๒. นายสุเมธ  เลากลาง   :  คณะกรรมการวัดหนองหว้า
          ให้คณะกรรมการกระแสไฟ มีหน้าที่เดินสายไฟฟ้า ติดหลอดไฟฟ้า บลั๊กไฟฟ้า ตามจุดต่างๆ ทั่วบริเวณของการจัดงาน ติดตามตรวจสอบให้ใช้งานเป็นไปด้วยดี

๑๒. คณะกรรมการน้ำประปา
          ๑. เทศบาลตำบลด่านคล้า
          ให้คณะกรรมน้ำประปา มีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับน้ำใช้ในการจัดงาน ติดตั้งท่อส่งน้ำ และปล่อยน้ำให้ใช้ได้ทั่วถึง

๑๓. คณะกรรมการอาหารและเครื่องดื่ม
          ๑. พระครูนันทธรรมนิวิฐ   :  เจ้าคณะตำบลมะค่า เขต ๒
          ๒. พระครูเกษมนวกิจ  :  เจ้าคณะตำบลธารปราสาท
          ๓. พระครูประภาตธรรมรส  :   เจ้าคณะตำบลมะค่า เขต ๑
          ๔. พระครูสุธรรมประภากร  : เจ้าอาวาสวัดไพ
          ๕. พระอธิการช่วย  ปชฺโชโต  :  เจ้าอาวาสวัดป่ารัง
          ๖. พระใบฎีกาถนอม จนฺทวณฺโณ  :  เลขานุการเจ้าคณะตำบลหลุมข้าว
          ๗. พระสมุห์เสนาะ  อนาลโย  :  เลขานุการเจ้าคณะตำบลด่านคล้า
          ๘. พระชม  จิตฺตปญฺโญ  :   วัดหนองหว้า
          ให้คณะกรรมการอาหารและเครื่องดื่ม มีหน้าที่อำนวยความสะดวกในการจัดสถานที่เพื่อเตรียมอาหาร เครื่องดื่ม แก่ผู้มาช่วยงาน และร่วมงาน จัดหาอาหาร เครื่องดื่มเป็นการสำรอง

          ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการจัดงานในครั้งนี้  จงปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปโดยความสามัคคีปรองดอง  และเรียบร้อยทุกประการ

สั่ง  ณ  วันที่  ๑๖ พฤษภาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๖


(พระครูวิสารวรกิจ)
เจ้าคณะอำเภอโนนสูง
ประธานกรรมการ

การจัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๖ พรรษา
เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา
คณะสงฆ์อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑
วันที่ ๒๒-๒๓-๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖
วัดหนองหว้า ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมารายรับ – รายจ่าย
โครงการปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชาเฉลิมพระเกียรติ ๘๖ พรรษา
เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ปีพุทธศักราช ๒๕๕๖

คณะสงฆ์อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑
วันที่ ๒๒-๒๓-๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖
วัดหนองหว้า ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
----------------------------
สถานที่ : วัดหนองหว้า
 รายงาน : S-HsTCoRE0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Support : Your Link | Your Link | Your Link
Copyright © 2013. S-HaTCORe-eVENT - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger