Home » » โครงการประชุมมหาสังฆสันนิบาต ปี ๒๕๕๖ [คณะสงฆ์อำเภอโนนสูง]

โครงการประชุมมหาสังฆสันนิบาต ปี ๒๕๕๖ [คณะสงฆ์อำเภอโนนสูง]


โครงการประชุมมหาสังฆสันนิบาตของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง


แผนงาน   พัฒนาบุคลากร
งาน         ประชุมใหญ่ของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง
   
๑. ชื่อโครงการ  “โครงการประชุมมหาสังฆสันนิบาตของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง”


๒. หลักการและเหตุผล   
          นโยบายของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูงมุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรบุคคล และการจัดการปกครองคณะสงฆ์ให้สอดคล้องกับทิศทางของคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา โดยเน้นงานกลัก ๔ ประการ คือ ๑.งานการปกครอง ๒.งานการศึกษา ๓.งานการเผยแผ่ ๔.งานสาธารณูปการ และงานเสริม ๒ ประการ คือ ๑.งานศึกษาสงเคราะห์ ๒.งานสาธารณสงเคราะห์  ที่ผ่านมาคณะสงฆ์อำเภอโนสูงได้ให้ความสำคัญต่อบุคคลากรเป็นสำคัญ โดยการให้ได้รับการศึกษาตั้งแต่ชั้นนักธรรมตรี - โท - เอก จนถึงระดับอุดมศึกษา  เพื่อเป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพของคณะสงฆ์
          พระสังฆาธิการทุกระดับ พระภิกษุสามเณรทุกรูป และประชาชนทั่วไป  ควรได้รับผิดชอบร่วมกัน  และควรจะปรับปรุงให้มีคุณภาพมาตรฐาน  เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายงานคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา  อำเภอโนนสูงได้มองเห็นความสำคัญในเรื่องนี้  จึงจัดทำโครงการประชุมสงฆ์ใหญ่ทั้งพระภิกษุสามเณรทุกรูปในเขตอำเภอโนนสูง ประจำปี ๒๕๕๖ ประมาณ ๗๕๔ รูป โดยจัดทำเป็นโครงการสืบเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๒๒  จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา ๓๕ ปี  และให้โอกาสแก่พระสังฆาธิการทุกรูป ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนทั่วไป ได้ร่วมแสดงออกทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อหาทุนจัดตั้งกองทุนพัฒนาคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง โดยจัดทำเป็นโครงการสืบเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๓ จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา ๒๔ ปี


๓. วัตถุประสงค์
          ๑. เพื่อให้พระสังฆาธิการระดับตำบล ระดับวัด บุคลากรทางศาสนา เจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองประจำท้องถิ่น ได้ปฏิบัติถูกต้องตามนโยบายของคณะสงฆ์ และกฎมหาเถรสมาคม
          ๒. เพื่อจัดทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบกองทุนพัฒนางานการคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง
          ๓. เพื่อร่วมประชุมประจำเดือน เน้นทุกรูปรับรู้เห็น และทำกิจกรรมร่วมกันยิ่งขึ้น


๔. เป้าหมาย   
     ก. เป้าหมายบุคคล

          ๑) เจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส รักษาการเจ้าอาวาส ครูอาสา ครูโครงการ และพระภิกษุสามเณรทุกรูป
          ๒) ไวยาวัจกร กรรมการวัด มรรคนายก กรรมการหน่วย อ.ป.ต. และ ค.ว.ร.
          ๓) เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  คือ นายอำเภอ ศึกษาธิการ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโนนสูง  และหน่วยงานราชการอื่น ๆ ทั่วไป
          ๔) พ่อค้าและประชาชนทั่วไปที่สนใจและมีจิตศรัทธา

     ข. เป้าหมายวิชาการ
          ๑) บทสวดมนต์ ทำวัตรเช้า – เย็น  ทำวัตรพระเถระระดับอำเภอ
          ๒) ทอดผ้าป่าสามัคคี – พิธีมอบใบประกาศนียบัตร และกิจวัตร ๑๐ ประการ
          ๓) ถวายความรู้และข้อคิดเห็น จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองระดับอำเภอ
          ๔) ประชุมประจำเดือน
          ๕) นิเทศการศึกษาพระปริยัติธรรม


๕. สถานที่ดำเนินการ
          วัดหนองหว้า  เลขที่ ๑๓๓ หมู่ ๕ บ้านหนองสะแก ตำบลด่านคล้า  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา


๖. ระยะเวลาดำเนินการ
          วันเสาร์ ที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖
          เวลา ๐๘:๓๐ น. - เวลา ๑๕:๓๐ น.


๗. วิธีดำเนินการ
          ๑. จัดทำโครงการต่อเนื่อง
          ๒. ประชุมปรึกษาหารือเจ้าคณะตำบล วางแผนงาน กำหนดวัน เวลา สถานที่
          ๓. แจ้งพระสังฆาธิการ พระภิกษุสามเณรในเขตอำเภอโนนสูง
          ๔. จัดหาวิทยากร พิธีกร ผู้ถวายการต้อนรับ ถวายข้อคิดเห็น
          ๕. เตรียมจัดสำรองงบประมาณ เอกสาร อาหาร วัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการ
          ๖. ประชาสัมพันธ์ให้ทุกฝ่ายทราบ ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ถวายภัตตาหารเพล น้ำปานะ
          ๗. รายงานเพื่อรับทราบ และแก้ไขร่วมกันเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ


๘. วิทยากร
          ๑. เจ้าคณะอำเภอโนนสูง  - รองเจ้าคณะอำเภอโนนสูง
          ๒. พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดนครราชสีมา ประจำอำเภอโนนสูง
          ๓. พระครูอุดมอรุโณทัย : เจ้าคณะตำบลใหม่
          ๔. นายอำเภอโนนสูง, นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบล, ผู้กำกับการ สภ.โนนสูง

     พิธีกร
          ๑.พระครูปภากรพิสิฐ
          ๒.พระครูอุดมอรุโณทัย
          ๓.พระมหาสาคร  จิรวฑฺฒโน


๙. งบประมาณ   
     ก. รายรับ

          ๑) พระสังฆาธิการทุกระดับบริจาคเงินส่วนตัวตามที่ประชุมตกลงประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท
          ๒) รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาทั่วไปประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท
     ข. รายจ่าย
          ๑) ค่าอาหาร น้ำแข็ง น้ำปานะ น้ำเปล่า               ประมาณ    ๑๒,๐๐๐  บาท
          ๒) ค่ารถ ค่าเครื่องขยายเสียง น้ำประปา ไฟฟ้า     ประมาณ      ๓,๐๐๐  บาท
          ๓) ค่าฎีกา  เอกสาร  เบ็ดเตล็ด                         ประมาณ    ๑๕,๐๐๐ บาท
                                                       รวมรายจ่าย    ประมาณ    ๓๐,๐๐๐  บาท


๑๐. ประเมินผล
          ๑) ผู้รับผิดชอบโครงการสังเกตอย่างใกล้ชิด ในขณะดำเนินการ
          ๒) ดูจำนวนเงินที่ทอดผ้าป่าสามัคคีจัดตั้งกองทุนพัฒนางานการคณะสงฆ์ ภายหลังจากการทอดผ้าป่าสามัคคีเสร็จแล้ว
          ๓) วิทยากรสังเกตจากการบรรยายอบรมแนะนำชี้แจง


๑๑. ผลคาดว่าจะได้รับผล
          ๑. พระสังฆาธิการระดับตำบล ระดับวัด บุคลากรทางศาสนา เจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองประจำท้องถิ่น  ได้ปฏิบัติถูกต้องตามนโยบายของคณะสงฆ์ และกฎมหาเถรสมาคม
          ๒. ได้จัดทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบกองทุนพัฒนางานการคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง
          ๓. คณะสงฆ์ได้ร่วมประชุมประจำเดือน รับรู้เหตุผล และทำกิจกรรมร่วมกันยิ่งขึ้น


๑๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ    
          ๑. เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล และเจ้าอาวาส
          ๒. พระปริยัตินิเทศก์ ครูอาสา ครูโครงการ พระเผยแผ่ ครูสอนพระปริยัติธรรม
          ๓. ข้าราชการท้องถิ่น มรรคทายก กรรมการวัด
คำกล่าวรายงานการประชุมสังฆสันนิบาตครั้งที่ ๓๕ ประจำปี ๒๕๕๖
ณ  วัดหนองหว้า  ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
วันเสาร์ ที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖  เวลา ๐๙:๐๐ น. - ๑๕:๓๐ น.


กราบเรียน  เจ้าคณะอำเภอโนนสูง ประธานพิธีที่เคารพยิ่ง

กระผมในนามตัวแทนเจ้าคณะพระสังฆาธิการและคณะสงฆ์อำเภอโนนสูงทั้ง ๑๖ ตำบล  ขอขอบพระคุณที่พระเดชพระคุณเป็นประธานพิธี  ในการประชุมใหญ่มหาสังฆสันนิบาตของพระภิกษุสามเณรทุกรูป  ในเขตปกครองอำเภอโนนสูง ครั้งที่ ๓๔  จึงใคร่ขอถวายรายงานโดยสังเขปดังต่อไปนี้

          ด้วยคณะสงฆ์ทั้ง  ๑๖ ตำบล  มีเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกระดับ พระปริยัตินิเทศน์  ครูโครงการ  ครูสอนพระปริยัติธรรม และพระภิกษุสามเณรทั่วไป ประมาณ ๗๖๕ รูป กำหนดร่วมประชุมมหาสังฆสันนิบาต ณ วัดหนองหว้า ในวันเสาร์ ที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙:๐๐ น. เป็นต้นไป โดยมีวัตถุประสงค์หลักดังนี้
          ๑. เพื่อพระภิกษุสามเณรทุกรูปในอำเภอโนนสูงได้ทำกิจของสงฆ์ร่วมกัน
          ๒. เพื่อรับฟังโอวาทจากพระเถระ  และการบำเพ็ญบุญตามหลักของพระพุทธศาสนา
          ๓. เพื่อพระภิกษุสามเณรมีแนวคิดพัฒนาตนเองและผู้อื่น ในระยะกาลพรรษา
          ๔. เพื่อสนองนโยบายของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง คณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา และมหาเถรสมาคม
          ๕. เพื่อเปิดโอกาสให้สาธุชนทั่วไป ได้บำเพ็ญบุญกุศลกับคณะสงฆ์หมู่ใหญ่ในเขตอำเภอโนนสูง

          ในการนี้ ไม่มีงบประมาณการใช้จ่ายจากหน่วยงานราชการ  คณะสงฆ์และอุบาสก อุบาสิกา  ประชาชน  ทั่วไปถวายความอุปถัมภ์ โดยร่วมถวายภัตตาหาร บริจาคปัจจัยส่วนตัว และยังร่วมกันจัดผ้าป่าสามัคคีวัดละ ๑ กอง เพื่อเข้ากองทุนบริหารงานคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง เป็นครั้งที่ ๒๔ แล้วคณะสงฆ์อำเภอจะได้นำไปฝากไว้ที่ธนาคารออมสิน สาขาโนนสูง และนำดอกผลใช้กิจการงานคณะสงฆ์สืบไป
          ในการดำเนินการครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือด้วยดีทุกฝ่าย จึงทำให้งานสำเร็จลงด้วยดี ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมมือด้วยดีมา ณ โอกาสนี้ และผลที่คาดว่าจะได้รับดังนี้
          ๑. มีภาพพจน์อันดีเกิดแก่พระภิกษุสามเณร ในท้องที่อำเภอโนนสูง
          ๒. ได้ทำกิจสงฆ์ร่วมกันเช่นการบำเพ็ญบุญ  ทำวัตรอุปัชฌาย์อาจารย์
          ๓. ได้รับแนวคิดตามหลักธรรมวินัย  เพื่อนำประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน
          ๔. ได้สนับสนุนส่งเสริมกองทุนของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง
          ๕. พุทธศาสนิกชนได้บำเพ็ญบุญกุศลกับคณะสงฆ์หมู่ใหญ่ในเขตอำเภอโนนสูง
          บัดนี้  เป็นอุดมมงคล  จึงขออาราธนาประธานพิธี กล่าวให้โอวาทแก่พระภิกษุสามเณร  เพื่อเป็นแนวทางแห่งการประพฤติปฏิบัติ แล้วจึงกล่าวเปิดประชุมสังฆสันนิบาตของคณะสงฆ์หมู่ใหญ่สืบไป ด้วยความเคารพ

พระครูนันทประโชติ
รองเจ้าคณะอำเภอโนนสูง
แจ้งตามมติที่ประชุม ๐๖/๒๕๕๖
          คณะสงฆ์อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดโครงการมหาสังฆสันนิบาต ปีนี้เป็นปีที่ ๓๕/๒๕๕๖ และการจัดทอดผ้าป่าเพื่อสมทบกองทุนพัฒนางานคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง ปีที่ ๒๔/๒๕๕๖ ในวันเสาร์ ที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ตรงกับแรม ๕ ค่ำ เดือน ๘ เวลา ๐๙:๐๐-๑๕:๓๐ น. ณ วัดหนองหว้า ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
ในการนี้ ขอแจ้งให้ท่านเจ้าอาวาสทุวัดทราบและได้ดำเนินการดังต่อไปนี้
          ๑. บริจาคเงินส่วนตัวตามมติของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง เจ้าคณะอำเภอ ๒,๐๐๐ บาท รองเจ้าคณะอำเภอ  ๑,๕๐๐ บาท เจ้าคณะตำบลรูปละ ๑,๐๐๐ บาท รองเจ้าคณะตำบลและพระครูสัญญาบัตรรูปละ  ๗๐๐  บาท  และเจ้าอาวาส-รักษาการแทนเจ้าอาวาส-ผู้ดูแลที่พักสงฆ์ รูปละ ๕๐๐ บาท
          ๒. นำพระภิกษุสามเณรที่อยู่ในการปกครองเข้าร่วมประชุมมหาสังฆสันนิบาตและนำคณะอุบาสกอุบาสิการ่วมถวายภัตตาหารเพลในครั้งนี้
          ๓. จัดผ้าป่าสามัคคีร่วมทอดเพื่อสมทบกองทุนพัฒนาคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง วัดละ ๑ กอง

--------------------
สถานที่ : วัดหนองหว้า ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
รายงาน : S-HaTCoRE

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Support : Your Link | Your Link | Your Link
Copyright © 2013. S-HaTCORe-eVENT - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger