Home » » ประชุมคณะสงฆ์เดือนพฤษภาคม-บันทึกการประชุมเดือนเมษายน

ประชุมคณะสงฆ์เดือนพฤษภาคม-บันทึกการประชุมเดือนเมษายนวาระที่ ๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ
     ๑. ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
          ๑) เรื่อง  มอบประกาศเกียรติคุณและวุฒิบัตรแก่พระสงฆ์ ไวยาวัจกร มัคนายก และกรรมการวัด   
          ๒) เรื่อง...............................................................................................................
          ๓) เรื่อง...............................................................................................................

     ๒. แจ้งจากสำนักงานเจ้าคณะตำบล
          ๑) เจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนาถวายพระพรฯ (วัดเหล่า วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗)
          ๒) งานปฏิบัติธรรมเข้าอยู่ปริวาสกรรม วัดบ้านส้ม (วันที่ ๒๔ มิถุนายน – ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗)
          ๓) งาน...............................................................................................................

     ๓. แจ้งจากวัฒนธรรมอำเภอ
          ๑) เรื่อง...............................................................................................................

     ๔. แจ้งจากศูนย์ประสานงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
          ๑) เรื่อง...............................................................................................................
          ๒) เรื่อง...............................................................................................................


วาระที่ ๒ เรื่อง รับรองการประชุม ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๗
          ๑. เรื่อง จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วิสาขบูชา (๑๑-๑๒-๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗)
          ๒. เรื่อง โครงการอบรมมัคนายก ไวยาวัจกร กรรมการวัด และศาสนพิธี


วาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
          ๑. เรื่อง พิธีเจริญพระพุทธมนต์และจิตตภาวนาถวายพระพรฯ

          ๒. เรื่อง การออกปฏิบัติงานพระธรรมฑูต (วันที่ ๒ – ๑๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗)


วาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
          ๑. เรื่อง การส่งประวัติเพื่อขอรับพระราชทานตั้ง และเลื่อนชั้นสมณศักดิ์ ประจำปี ๒๕๕๗ (ส่งจังหวัดภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗)
          ๒. เรื่อง โครงการตรวจการคณะสงฆ์ เยี่ยมเยียนวัดและประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี ๒๕๕๗ (เริ่มวันที่ ๑๙ กรกฎาคม – วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๗)
          ๓. เรื่อง กำหนดพระราชพิธีตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค และมอบใบประกาศนียบัตร ประโยค ๑-๒ (ณ วัดพายัพ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗)
          ๔. เรื่อง ประชุมมหาสังฆสันนิบาต ของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง (ณ วัดหนองหว้า วันพุธ ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗)


วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
          ๑. เรื่อง แจ้งการลงอุโบสถ (กลุ่ม ๑ / กุล่ม ๒ / กลุ่ม ๓)
                    กลุ่ม ๑...............................................................................................
                    กลุ่ม ๒...............................................................................................
                    กลุ่ม ๓...............................................................................................
          ๒. เรื่อง เก็บเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ศพที่ ๒๖ (พระอธิการพันธ์ วราโภ วัดสำโรง)
          ๓. เรื่อง อื่นๆ......................................................................................................
-------------------------------------------------------------

วาระที่ ๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ
     ๑. ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
          ๑.เรื่อง ประชุมพระวินยาธิการ ณวัดสะแก (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ คณะสงฆ์อำเภอโนนสูงส่งเข้าร่วม ๓ รูป คือ ๑.พระปริศนา  สิริปญฺโญ วัดมะรุม (อีก ๒ รูป ขาดประชุม คือ พระมหาสังวาลย์  ปญฺญาทีโป วัดใหม่สุนทร /พระสมุห์ประทีป กิตฺติปญฺโญ วัดสะพาน)

     ๒. แจ้งจากสำนักงานเจ้าคณะตำบล
          ๑.เรื่อง งานปฏิบัติธรรมเข้าอยู่ปริวาสกรรม วัดบ้านส้ม (วันที่ ๒๔ มิถุนายน – ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗)
          ๒.เรื่อง งานทำบุญอายุวัฒนะมงคล ๗๗ ปี “พระครูวิสารวรกิจ” วัดหนองหว้า (วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗)
          ๓.เรื่อง พระอธิการถั่ว จนฺทวโร : อดีตเจ้าอาวาสวัดห้วยน้อย มรณภาพ (ฌาปนกิจเมื่อ วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗)

     ๓. แจ้งจากวัฒนธรรมอำเภอ
          ๑. เรื่อง จัดแข่งขันมัคนายกน้อย และสมัครตอบปัญหาธรรมะ เทศกาลวันวิสาขบูชา

     ๔. แจ้งจากศูนย์ประสานงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
          - ไม่มี -

วาระที่ ๒ เรื่อง รับรองการประชุม ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๗
     ๑. เรื่อง แจ้งผลสอบนักธรรมชั้นโทปีการศึกษา ๒๕๕๖
     ๒. เรื่อง โครงการพระธรรมฑูตสัญจรเฉลิมพระเกียรติฯ [๑๑-๑๓ เมษายน ๒๕๕๗ ณ วัดหนองม้า]
     ๓. เรื่อง โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐานของนักธรรมชั้นตรี โท เอก
     ๔. เรื่อง สำรวจวัดที่มีฐานข้อมูลศาสนสมบัติของวัดฯ [ส่ง ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗]


วาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
          ๑. เรื่อง พิธีเจริญพระพุทธมนต์และจิตตภาวนาถวายพระพรฯ


วาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
          ๑. เรื่อง จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วิสาขบูชา ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒-๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ คณะสงฆ์ทั้ง ๓ กลุ่ม ร่วมกันจัด ณ วัดหนองหว้า ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
          ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ คณะสงฆ์อำเภอโนนสูงร่วมงานวิสาขบูชาที่ The Mall นครราชสีมา
          ๒. เรื่อง โครงการอบรมมัคนายก ไวยาวัจกร กรรมการวัด และศาสนพิธี ณ วัดใหม่เกษม ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘:๓๐ น. – ๑๖:๐๐ น. และเข้าร่วมโครงการฯ ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา (มอบให้ พระครูนันทประโชติ และพระครูเกษมนวกิจ เป็นผู้ประสานงาน)
          ๓. เรื่อง การปฏิบัติงานพระธรรมทูตเทิดพระเกียรติฯ ประจำปี ๒๕๕๗ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒ – ๑๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นต้นไป เพื่อให้การปฏิบัติงานพระธรรมฑูตเป็นไปโดยความเรียบร้อย ให้พระธรรมทูต/พระอนุจร เข้าร่วมประชุมในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ศาลาการเปรียญวัดหนองหว้า
          ๔. เรื่อง โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง วันที่ ๒๒-๒๓-๒๔-๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ วัดขี้เหล็ก ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา


วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
          ๑. เรื่อง แจ้งการลงอุโบสถ (กลุ่ม ๑ / กุล่ม ๒ / กลุ่ม ๓) วันอังคาร ที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ (วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖) ลงอุโบสถ ณ วัดหนองหว้า
          ๒. เรื่อง อื่นๆ ไม่มี--------------------------------------
สำนักงานเจ้าคณะอำเภอโนนสูง
     วัดหนองหว้า  โทร. ๐๘-๑๙๗๗-๑๒๖๙
                       E-mail : s-hathcore@hotmail.com
                       http://s-hatcore.blogspot.com

สถานที่ : วัดใหม่กลอ
รายงาน : S-HaTCoRE

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Support : Your Link | Your Link | Your Link
Copyright © 2013. S-HaTCORe-eVENT - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger