Home » » บันทึกการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖

บันทึกการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖
บันทึกการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน
ของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง
ณ  วัดโนนหมัน  ตำบลโนนสูง  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๑๖๐
วันศุกร์ ที่ ๒๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๖  เวลา  ๑๓:๐๐ น.


ประธาน พระครูวิสารวสรกิจ  เจ้าคณะอำเภอโนนสูง  จุดธูปเทียน นำกราบพระรัตนตรัย
     ตำบลมะค่า เขต ๒  อ่านบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖
     ตำบลโตนด   บันทึกการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖


วาระที่ ๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ

     ๑. ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
     ๒. แจ้งจากสำนักงานเจ้าคณะตำบล
          [ไม่มี]
     ๓. แจ้งจากวัฒนธรรมอำเภอ
          ๑. เรื่อง มอบใบประกาสวัดสะอาดระดับอำเภอ
          ๒. เรื่อง ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาต้นแบบอำเภอโนนสูง มี ๑ วัด คือ
                    ๑.วัดกระเพรา
         ๓. เรื่อง สวดสรภัญญะ
     ๔. แจ้งจากสำนักงานพุทธศาสนาฯ
          [ไม่มี]
     ๕. แจ้งจากศูนย์ประสานงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
          [ไม่มี]


วาระที่ ๒ เรื่องรับรองการประชุม ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๕๖
     ๑. เรื่อง มอบตราตั้งพระสังฆาธิการระดับตำบล วัด ปี ๒๕๕๖
          อำเภอโนนสูงเข้ารับ ๒ รูป คือ
               ๑. พระนิพนธ์  ปิยวณฺโณ : เป็นเจ้าอาวาสวัดอุดมธัญญาวาส
               ๒. พระภูดิษ  จารุวณฺโณ : เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดดอนชมพู
     ๒. เรื่อง สอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ในวันอังคาร ที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖ สนามสอบวัดหนองหว้า ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
     ๓. เรื่อง จ่ายเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ (ศพที่ ๒๑ พระถิน อายุวฑฺฒโก วัดใหม่กลอ)


วาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
     ๑. เรื่อง นโยบายคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา
          เพื่อให้การบริหารงานของคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอมอบนโยบายของคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา ปี ๒๕๕๖ ดังนี้
          ๑) โครงการส่งเสริมให้วัดเป็นอุทยานการศึกษาเพิ่มขึ้นทุกอำเภอ อย่างน้อยอำเภอละ ๑ วัด เพื่อขับเคลื่อนเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง และขับเคลื่อนต่อไปเป็นวัดพัฒนาดีเด่น
          ๒) ให้วัดทุกวัดพัฒนาวัดตนเองตามนโยบาย ๘ ส. (สงฆ์, สังฆาธิการกิจ, เสนาสนะ, สมบัติวัด, สัตบุรุษ, สมณธรรรม, สวัสดิการ, สาธารณสงเคราะห์) โดยเฉพาะการพัฒนาวัดจากวัดพัฒนาตนเองเป็นวัดอุทยานการศึกษา จากวัดอุทยานการศึกษาสู่ความเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง และจากวัดพัฒนาตัวอย่างสู่ความเป็นวัดพัฒนาดีเด่น ตามลำดับ
          ๓) ให้จัดทำโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน สำหรับพระภิกษุ สามเณร นักธรรมตรี โท เอก ทุกอำเภอ อำเภอละ ๓ วัน กำหนดวัน และสถานที่ ให้สอดคล้องกับการเดินธุดงค์เผยแผ่ธรรมของพระธรรมฑูตจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งกำหนดตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม ถึงวันที่ ๑ พฤษภาคม ของทุกปี
          ๔) ให้จัดทำโครงการอบรมพระนวกวุฑฒบรรพชิต กรรมการวัด มัคคนายกวัด ไวยาวัจกรวัด ศาสนพิธีกรวัด ทุกอำเภอ อำเภอละ ๑ ครั้ง/ปี โครงการละ ๑ วัน

     ๒. เรื่อง โครงการรณณรงค์วัดปลอดบุหรี่และอบายมุข


วาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
     ๑. เรื่อง ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว [วันที่ ๓-๗ ธันวาคม๒๕๕๖]
          ๑.พระอธิการวิโรจน์  จิตฺตกาโร เจ้าอาวาสวัดหนองสรวง
          ๒.พระประทีป ปญฺญาปโชโต วัดดอนมะเหลื่อม
          ๓.พระชม  จิตฺตปญโญ วัดหนองหว้า
          ๔.พระอนุศาสน์  อาจิณฺณธมฺโม  วัดดอนชมพู
          ๕.พระถนัด  ภทฺทโก วัดจันอัด
          ๖.พระสุวัฒน์  ผาสุโก  วัดใหม่เกษม

     ๒. เรื่อง โครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๗  ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กำหนดจัดโครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๗ ร่วมกับคณะสงฆ์ทั่งประเทศ และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในเขตอำเภอโนนสูงมีวัดที่เข้าร่วมโครงการ (เฉพาะที่แจ้งรายชื่อ) ดังนี้
          ๑.วัดโนนหมัน ตำบลโนนสูง
          ๒.วัดบัว ตำบลโนนสูง
          ๓.วัดดอนชมพู ตำบลดอนชมพู
          ๔.วัดหนองพลอง ตำบลขามเฒ่า
          ๕.วัดใหม่สุนทร ตำบลโนนสูง
          ๖.วัดใหม่เกษม ตำบลธารปราสาท
          ๗.วัดคอหงษ์ ตำบลลำคอหงษ์
          ๘.วัดหญ้าคา ตำบลพลสงคราม
          ๙.วัดดอนมะเหลื่อม ตำบลพลสงคราม
        ๑๐.วัดมะรุม ตำบลพลสงคราม

     ๓. เรื่อง โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต และปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ  ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ได้กำหนดจัดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต และปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๑-๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖ รวม ๑๐ และจะเดินทางเพื่อขอพัก ณ วัดตลาดแค ตำบลธารปราสาท ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖ นี้

     ๔. เรื่อง ประชุมพระสังฆาธิการระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ พระวิหาร วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่เวลา ๐๙:๐๐ น. – ๑๖:๐๐ น. ผู้เข้าร่วมประชุมคือ เจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล และเลขานุการเจ้าคณะอำเภอ

     ๕. เรื่อง วันเชิดชูเกียรติพ่อดีเด่น ๕ ธันวามหาราช ให้เจ้าคณะตำบลทุกตำบลส่งรายชื่อพ่อดีเด่น เพื่อเข้ารับใบประกาศเกียรติคุณพ่อดีเด่น ของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง ปี ๒๕๕๖ ณ อุโบสถวัดหนองหว้า ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ในวันพฤหัสบดี ที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖


วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
     ๑. เรื่อง พิธีเจริญพระพุทธมนต์และจิตตภาวนาฯ [วัดบัว ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ในวันพฤหัสบดี ที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เริ่มเวลา ๑๖:๐๐ น.-๑๘:๐๐ น.]

     ๒. เรื่อง ลงปาฏิโมกข์ ปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ ของคณะสงฆ์กลุ่ม ๑ กลุ่ม ๒ กลุ่ม ๓

     ๓. เรื่อง การประชุมประจำเดือนของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง ปี ๒๕๕๗     ๔. เรื่อง ตารางปฏิบัติธรรมเข้าอยู่ปริวาสกรรม อำเภอโนนสูง     ๕. เรื่อง อื่นๆ .......................................................................

-ปิดประชุม-

---------------
สถานที่ : วัดโนนหมัน
รายงาน : S-HaTCoRE

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Support : Your Link | Your Link | Your Link
Copyright © 2013. S-HaTCORe-eVENT - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger