Home » » แต่งตั้งคณะกรรมการสอบนักธรรมชั้นตรีสนามหลวง ๒๕๕๖ [อำเภอโนนสูง]

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบนักธรรมชั้นตรีสนามหลวง ๒๕๕๖ [อำเภอโนนสูง]


คำสั่งคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง
ที่  ๒/๒๕๕๖
เรื่อง  การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบนักธรรมชั้นตรีสนามหลวง  ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๖


          ด้วยการสอบนักธรรมชั้นตรีสนามหลวง   ประจำปีพุทธศักราช   ๒๕๕๖  กำหนดสอบวันที่  ๑๓ - ๑๔ – ๑๕ – ๑๖  ตุลาคม   พุทธศักราช ๒๕๕๖   ตรงกับวันอาทิตย์ – จันทร์ – อังคาร – พุธ  ขึ้น   ๙ - ๑๐ – ๑๑ - ๑๒  ค่ำ    เดือน  ๑๑   รวมสอบ  ๔  วัน  วันละ  ๑ วิชา วิชาละ ๓ ชั่วโมง  โดยเริ่มสอบเวลา  ๑๓.๐๐  น.  เป็นต้นไป  ในการสอบนักธรรมชั้นตรีสนามหลวงครั้งนี้  จังหวัดได้มอบหมายให้อำเภอทุกอำเภอดำเนินการสอบ
          การสอบนักธรรมชั้นตรีสนามหลวงของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง  กำหนดสอบ  ณ  วัดโนนหมัน  ตำบลโนนสูง  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อให้การสอบดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ  ดังนี้
          ๑. พระครูวิสารวรกิจ  เจ้าคณะอำเภอโนนสูง  ประธานกรรมการ
          ๒. พระครูปทุมสารคุณ  ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโนนสูง  รองประธานฯ
          ๓. พระครูวิจิตรคุณวัตร  รองเจ้าคณะอำเภอโนนสูง  รองประธานฯ
          ๔. พระครูนันทประโชติ  รองเจ้าคณะอำเภอโนนสูง  รองประธานฯ

กรรมการกลาง – กรรมการอุปถัมภ์
          ๑.  พระครูถาวรวุฒิธรรม  เจ้าคณะตำบลลำคอหงษ์
          ๒.  พระครูสุธรรมประสิทธิ์  เจ้าคณะตำบลเมืองปราสาท
          ๓.  พระครูปัญญาวุฒิคุณ  เจ้าคณะตำบลด่านคล้า
          ๔.  พระครูสังวรประสาท  เจ้าคณะตำบลหลุมข้าว เขต ๒
          ๕.  พระครูสถิตธัญญารักษ์  เจ้าคณะตำบลหลุมข้าว เขต ๑
          ๖.  พระครูมนูญธรรมโสภิต  เจ้าคณะตำบลขามเฒ่า
          ๗.  พระครูนันทธรรมโกวิท  เจ้าคณะตำบลจันอัด
          ๘.  พระครูวิวัฒน์ชัยคุณ  เจ้าคณะตำบลโตนด
          ๙.  พระครูอุดมอรุโณทัย  เจ้าคณะตำบลใหม่
        ๑๐.  พระครูเกษมนวกิจ   เจ้าคณะตำบลธารปราสาท
        ๑๑.  พระครูประภาตธรรมรส  เจ้าคณะตำบลมะค่า เขต ๑
        ๑๒.  พระครูนันทธรรมนิวิฐ  เจ้าคณะตำบลมะค่า เขต ๒
        ๑๓.  พระครูปภากรพิสิฐ  เจ้าคณะตำบลบิง
        ๑๔.  พระครูสุนทรธรรมประสาท  เจ้าคณะตำบลดอนชมพู
        ๑๕.  พระครูปทุมขันติธรรม เจ้าคณะตำบลโนนสูง
        ๑๖.  พระครูปริยัติบุญญาภรณ์  รก.เจ้าคณะตำบลพลสงคราม
        ๑๗.  พระมหาประทีป กิตฺติภทฺโท   รองเจ้าคณะตำบลธารปราสาท
        ๑๘.  พระครูฉันทสังฆกิจ  เจ้าอาวาสวัดท่ากระสัง
        ๑๙.  พระครูสุนทรวรวิทย์  เจ้าอาวาสวัดดอนหวาย
        ๒๐.  พระครูปริยัติประภากร  เจ้าอาวาสวัดด่านติง
        ๒๑.  พระครูสุธรรมประภากร  เจ้าอาวาสวัดบ้านไพ
        ๑๑.  พระครูเกษมวิริยากร  เจ้าอาวาสวัดเหล่า
        ๒๓.  พระครูศีลสังวรารักษ์  เจ้าอาวาสวัดเสลา
        ๒๔.  พระครูโฆษิตธรรมภาณ  เจ้าอาวาสวัดซาด
        ๒๕.  พระครูฉันทกิจจาภิบาล  เจ้าอาวาสวัดกลึง
        ๒๖.  พระครูประโชติชัยคุณ  เจ้าอาวาสวัดมะรุม
        ๒๗.  พระครูประสิทธิโชติ  เจ้าอาวาสวัดหนองม้า
        ๒๘.  พระครูวาปีธรรมคุณ  เจ้าอาวาสวัดหนองโจด
        ๒๙.  พระครูวีรบุญญาทร  เจ้าอาวาสวัดสะพาน
        ๓๐.  พระครูสุคนธศีลวัฒน์  เจ้าอาวาสวัดโคกเปราะหอม
        ๓๑.  พระครูพิพิธขันติธรรม  เจ้าอาวาสวัดคอนน้อย
        ๓๒.  พระครูวิสุทธิมงคลธรรม  เจ้าอาวาสวัดสีสุก
        ๓๓.  พระครูสิริวัฒนรังษี  เจ้าอาวาสวัดคอหงษ์
        ๓๔.  พระครูนันทศีลคุณ  เจ้าอาวาสวัดเกรียม
        ๓๕.  พระครูอรุณธรรมวิภัช เจ้าอาวาสวัดเพิก
        ๓๖.  เจ้าอาวาสทุกวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง

กรรมการกองเลขานุการ
          ๑.  พระครูปัญญาวุฒิคุณ  เจ้าคณะตำบลด่านคล้า
          ๒.  พระครูปภากรพิสิฐ  เจ้าคณะตำบลบิง
          ๓.  พระปลัดสหัส  ปิติสาโร  เลขานุการเจ้าคณะอำเภอโนนสูง
          ๔.  พระชัยมงคล  อภิวํโส  เลขาฯ รองเจ้าคณะอำเภอโนนสูง
          ๕.  พระสมชาย  สมฺปนฺโน  เลขาฯ รองเจ้าคณะอำเภอโนนสูง
          ๖.  พระเสก  โชติปญฺโญ  เลขานุการเจ้าคณะตำบลขามเฒ่า
          ๗.  พระสมุห์เสนาะ  อนาลโย  เลขานุการเจ้าคณะตำบลด่านคล้า
          ๘.  พระเอกศักดิ์  อริยวํโส  เลขานุการเจ้าคณะตำบลโตนด
          ๙.  พระประเสริฐ  อภิปุญฺโญ  เลขานุการเจ้าคณะตำบลใหม่
        ๑๐.  พระสมจิตร สมจิตฺโต  เลขานุการเจ้าคณะตำบลจันอัด
        ๑๑. พระแสวง กวิสฺสามิ   เลขานุการเจ้าคณะตำบลบิง
        ๑๒.  พระกิตติศักดิ์ กิตฺติสกฺโก  เลขาฯเจ้าคณะตำบลเมืองปราสาท
        ๑๓. พระสนอง  อหึสโก  เลขานุการเจ้าคณะตำบลโนนสูง
        ๑๔.  พระมหาบุญช่วย  ปภสฺสโร  เลขานุการเจ้าคณะตำบลลำคอหงษ์
        ๑๕. พระประกอบ  ฐิตเปโม  เลขานุการเจ้าคณะตำบลหลุมข้าว เขต ๒
        ๑๖.  พระชุติมันต์ อริโย   เลขานุการเจ้าคณะตำบลดอนชมพู

กรรมการประชาสัมพันธ์
          ๑.  พระครูอุดมอรุโณทัย  เจ้าคณะตำบลใหม่
          ๒.  พระมหาสาคร  จิรวฑฺฒโน  เจ้าอาวาสวัดใหม่สุนทร
กรรมการประจำห้องสอบที่ ๑
          ๑.  พระครูสุธรรมประภากร   เจ้าอาวาสวัดไพ
          ๒.  พระครูสิทธิธรรมประคุณ  เจ้าอาวาสวัดโนนลาว
          ๓.  พระอธิการมงคล  คนฺธสาโร  เจ้าอาวาสวัดบ้านเพชร

กรรมการประจำห้องสอบที่ ๒
          ๑.  พระครูเกษมวิริยากร  เจ้าอาวาสวัดเหล่า
          ๒.  พระครูฉันทสังฆกิจ  เจ้าอาวาสวัดท่ากระสัง
          ๓.  พระอธิการสมศักดิ์ กิตฺติสทฺโท  เจ้าอาวาสวัดบ้านส้ม

กรรมการประจำห้องสอบที่ ๓
          ๑.  พระครูวิสุทธิมงคลธรรม  เจ้าอาวาสวัดสีสุก
          ๒.  พระครูประโชติชัยคุณ  เจ้าอาวาสวัดมะรุม
          ๓.  พระศรชัย  จกฺกวโร  เลขานุการเจ้าคณะตำบลมะค่า เขต ๒

กรรมการประจำห้องสอบที่ ๔
          ๑.  พระครูอรุณธรรมวิภัช  เจ้าอาวาสวัดเพิก
          ๒.  พระครูวีรบุญญาทร  เจ้าอาวาสวัดสะพาน
          ๓.  พระธนิต  สีลเตโช  เลขานุการเจ้าคณะตำบลมะค่า เขต ๑

กรรมการประจำห้องสอบที่ ๕
          ๑.  พระครูพิพิธขันติธรรม  เจ้าอาวาสวัดคอนน้อย
          ๒.  พระครูสุนทรวรวิทย์  เจ้าอาวาสวัดดอนหวาย
          ๓.  พระบัญลือ  สุปญฺโญ  เลขานุการเจ้าคณะตำบลธารปราสาท

กรรมการประจำห้องสอบที่ ๖
          ๑.  พระครูนันทศีลคุณ  เจ้าอาวาสวัดเกรียม
          ๒.  พระสมุห์ประทีป  กิตฺติปญฺโญ  วัดสะพาน
          ๓.  พระอธิการสมหวัง  โฆสคุโณ  เจ้าอาวาสวัดขี้เหล็ก

กรรมการประจำห้องสอบที่ ๗
          ๑.  พระครูศีลสังวรารักษ์ เจ้าอาวาสวัดเสลา
          ๒.  พระใบฎีกาถนอม  จนฺทวณฺโณ เลขานุการเจ้าคณะตำบลหลุมข้าว เขต ๑
          ๓.  พระอธิการเฉลียว  ชาคโร เจ้าอาวาสวัดปราสาท

กรรมการประจำห้องสอบที่ ๘
          ๑.  พระครูสุคนธศีลวัฒน์  เจ้าอาวาสวัดโคกเปราะหอม
          ๒.  พระใบฎีกาอยู่ดี  เขมสรโณ  เจ้าอาวาสวัดด่านคนคบ
          ๓.  พระอธิการสมร  ฐิตคุโณ  เจ้าอาวาสวัดสำโรง

กรรมการประจำห้องสอบที่ ๙
          ๑.  พระครูสิริวัฒนรังษี  เจ้าอาวาสวัดคอหงษ์
          ๒.  พระอธิการประกอบ ชิตมาโร  เจ้าอาวาสวัดดอนหวาย
          ๓.  พระอธิการวิโรจน์  จิตฺตกาโร  เจ้าอาวาสวัดหนองสรวง

กรรมการประจำห้องสอบที่ ๑๐
          ๑.  พระครูประสิทธโชติ  เจ้าอาวาสวัดหนองม้า
          ๒.  พระอธิการชรินทร์ ธมฺมทินฺโน  เจ้าอาวาสวัดดอนผวา
          ๓.  พระอธิการสำราญ  อชฺฌาจาโร  เจ้าอาวาสวัดโนนแต้ว

          ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบนักธรรมชั้นตรีสนามหลวงครั้งนี้  จงปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปโดยความยุติธรรม  และเรียบร้อยทุกประการ

สั่ง  ณ  วันที่  ๓๐  กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๕๖


(พระครูวิสารวรกิจ)
เจ้าคณะอำเภอโนนสูง
ประธานกรรมการ
ห้องสอบนักธรรมตรี / เลขที่ / จำนวน [ดาวน์โหลด]

---------------------------
สถานที่ : วัดโนนหมัน
รายงาน : S-HaTCoRE


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Support : Your Link | Your Link | Your Link
Copyright © 2013. S-HaTCORe-eVENT - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger