Home » » บันทึกการประชุมเดือนกันยายน ๒๕๕๖ [คณะสงฆ์อำเภอโนนสูง]

บันทึกการประชุมเดือนกันยายน ๒๕๕๖ [คณะสงฆ์อำเภอโนนสูง]


บันทึกการประชุมประจำเดือนกันยายน
ของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง
ณ  วัดโนนหมัน  ตำบลโนนสูง  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๑๖๐
วันจันทร์ ที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๖  เวลา  ๑๓:๐๐ น.

พระครูวิสารวรกิจ ประธานการประชุม  จุดธูปเทียน นำกราบพระรัตนตรัย
ตำบลมะค่า เขต ๑  อ่านบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๖
ตำบลดอนชมพู  บันทึกการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๖


วาระที่ ๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ
     ๑. ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
          ๑.๑ เรื่อง พระสังฆาธิการมรณภาพ
          ๑.พระอธิการพิมพ์ อรุโณ อายุ ๗๑ ปี พรรษา ๑๙ นักธรรมตรี อดีตเจ้าอาวาสวัดเพ็ดน้อย ตำบลหันห้วนทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา มรณภาพด้วนโรคนิ้วในไต เมื่อวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ ทำพิธีฌาปนกิจศพเมื่อ วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ ณ เมรุวัดเพ็ดน้อย
          ๒.พระครูรัตนญาณวิสุทธิ์ (นิยม กมโล) อายุ ๙๕ ปี พรรษา๗๕ นักธรรมโท อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๒ และเจ้าอาวาสวัดแจ้งนอก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มรณภาพด้วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ ณ โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา ทำพิธีเก็บศพเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ เพื่อขอรับพระราชทานเพลิงศพต่อไป
          ๓.พระครูชัยวัฒนากร (อัมพร ทีปงฺกโร) อายุ ๘๔ ปี พรรษา ๖๔ นักธรรมเอก อดีตเจ้าคณะตำบลตะคุ (กิตติมศักดิ์) และเจ้าอาวาสวัดใหญ่สุขัง ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา มรณภาพด้วยโรคปอดอักเสบติดเชื้อ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ทำพิธีเก็บศพ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ เพื่อขอรับพระราชทานเพลิงศพต่อไป

          ๑.๒ เรื่อง อนุมัติพระสังฆาธิการพ้นจากตำแหน่ง
          ๑.อนุมัติให้ พระอธิการจงกิจ กิตฺติปาโล อายุ ๔๗ ปี พรรษา ๑๓ นักธรรมเอก เจ้าอาวาสวัดถ้ำเพกา ตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา พ้นจากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดถ้ำเพกา ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖
          ๒.อนุมัติให้ พระครูศรีปริยัตยาพิพัฒน์ (วิวัฒน์ ปริชาโน) อายุ ๕๓ ปี พรรษา ๓๐ ป.ธ.๖, นักธรรมเอก เจ้าอาวาสวัดหนองกะจะ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พ้นจากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดหนองกะจะ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖

          ๑.๓ เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส
          ๑.แต่งตั้งให้ พระครูนินิตพัฒนาทร (นิ่ม นิมฺมิตฺโต) อายุ ๗๘ ปี พรรษา ๓๕ เป็น “ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดใหญ่สุขัง ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ เป็นต้นไป

     ๒. แจ้งจากสำนักงานเจ้าคณะตำบล
          -ไม่มี-
     ๓. แจ้งจากวัฒนธรรมอำเภอ
          -ไม่มี-
     ๔. แจ้งจากสำนักงานพุทธศาสนาฯ
          -ไม่มี-
     ๕. แจ้งจากศูนย์ประสานงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
          -ไม่มี-


วาระที่ ๒ เรื่องรับรองการประชุม ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๖
          
๑. เรื่อง โครงการอบรมพระภิกษุ เพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นพระสังฆาธิการระดับตำบลและวัด
          เริ่มอบรมระหว่างวันที่ ๒๕ กันยายน ถึง วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ รวม ๑๕ วัน  โดนแบ่งการอบรมเป็นสองช่วง คือ
          - ช่วงแรก อบรมภาควิชาการ (วันที่ ๒๕ กันยายน – ๖ ตุลาคม ๒๕๕๖) ณ วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร
          - ช่วงที่สอง ภาคปฏิบัติ เข้าปริวาสกรรม เจริญจิตภาวนา (วันที่ ๑-๙ ตุลาคม ๒๕๕๖) ณ วัดพระธรรมวรนายก ตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

          ๒. เรื่อง การจัดโครงการ “สังฆราชบูชา พระชันษา ๑๐๐ ปี
          มติที่ประชุมของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูง ให้ร่วมกันจัดที่วัดดอนหวาย ตำบลโตนด จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ๓. เรื่อง โครงการรวมใจภักดิ์ปลูกมเหสักข์-สักสยามมินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
          ได้รับต้นมเหสักข์-สักสยามมินทร์ มาจากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา ขณะนี้ส่งมอบให้วัดภายในเขตอำเภอโนนสูงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒๐๖ ต้น

          ๔. เรื่อง โครงการตรวจการคณะสงฆ์เยี่ยมเยียนวัดและประชาชนจังหวัดนครราชสีมา ปี ๒๕๕๖
วาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
          ๑. เรื่อง นโยบายคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา
          เพื่อให้การบริหารงานของคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอมอบนโยบายของคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา ปี ๒๕๕๖ ดังนี้
          ๑) โครงการส่งเสริมให้วัดเป็นอุทยานการศึกษาเพิ่มขึ้นทุกอำเภอ อย่างน้อยอำเภอละ ๑ วัด เพื่อขับเคลื่อนเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง และขับเคลื่อนต่อไปเป็นวัดพัฒนาดีเด่น
          ๒) ให้วัดทุกวัดพัฒนาวัดตนเองตามนโยบาย ๘ ส. (สงฆ์, สังฆาธิการกิจ, เสนาสนะ, สมบัติวัด, สัตบุรุษ, สมณธรรรม, สวัสดิการ, สาธารณสงเคราะห์) โดยเฉพาะการพัฒนาวัดจากวัดพัฒนาตนเองเป็นวัดอุทยานการศึกษา จากวัดอุทยานการศึกษาสู่ความเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง และจากวัดพัฒนาตัวอย่างสู่ความเป็นวัดพัฒนาดีเด่น ตามลำดับ
          ๓) ให้จัดทำโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน สำหรับพระภิกษุ สามเณร นักธรรมตรี โท เอก ทุกอำเภอ อำเภอละ ๓ วัน กำหนดวัน และสถานที่ ให้สอดคล้องกับการเดินธุดงค์เผยแผ่ธรรมของพระธรรมฑูตจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งกำหนดตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม ถึงวันที่ ๑ พฤษภาคม ของทุกปี
          ๔) ให้จัดทำโครงการอบรมพระนวกวุฑฒบรรพชิต กรรมการวัด มัคคนายกวัด ไวยาวัจกรวัด ศาสนพิธีกรวัด ทุกอำเภอ อำเภอละ ๑ ครั้ง/ปี โครงการละ ๑ วัน

          ๒. เรื่อง โครงการรณณรงค์วัดปลอดบุหรี่และอบายมุข


วาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
          ๑. เรื่อง อบรมก่อนสอบธรรมสนามหลวงชั้นตรี โท เอก ณ วัดดอนหวาย ตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ ๕-๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เริ่มเวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.
          จำนวนผู้เข้าอบรม
               - นักธรรมชั้นตรี ๒๗๔ รูป
               - นักธรรมชั้นโท   ๘๙ รูป
               - นักธรรมชั้นเอก  ๒๙ รูป

          ๒. เรื่อง กำหนดสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
          สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม กำหนดให้นักเรียนนักธรรมและธรรมศึกษา เข้าสอบวัดความรู้การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ตามหลักสูตรของคณะสงฆ์ พร้อมกันทั่วราชอาณาจักร ในวันและเวลา ดังนี้
          นักธรรมชั้นตรี
          สถานที่ วัดโนนหมัน ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
          วันอาทิตย์ ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ (ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๑๑)
               เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.  สอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม
          วันจันทร์ ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ (ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๑๑)
               เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.  สอบวิชาธรรม
          วันอังคาร ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ (ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๑๑)
               เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.  สอบวิชาพุทธ
          วันพุธ ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ (ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๑)
               เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.   สอบวิชาวินัย

          นักธรรมชั้นโท-เอก
          สถานที่ วัดสะแก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
          วันอังคาร ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ (แรม ๒ ค่ำ เดือน ๑๒)
               เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.  สอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม
          วันพุธ ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ (แรม ๓ ค่ำ เดือน ๑๒)
               เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.  สอบวิชาธรรม
          วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ (แรม ๔ ค่ำ เดือน ๑๒)
               เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.  สอบวิชาพุทธ
          วันศุกร์ ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ (แรม ๕ ค่ำ เดือน ๑๒)
               เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.  สอบวิชาวินัย
          ธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก
          สถานที่ วัดหนองหว้า ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
          วันอังคาร ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ (แรม ๙ ค่ำ เดือน ๑๒)
               เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๑.๓๐ น.  สอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม
               เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๓.๕๐ น.  สอบวิชาธรรม
               เวลา ๑๔.๐๐ น. - ๑๔.๕๐ น.  สอบวิชาพุทธ
               เวลา ๑๕.๐๐ น. - ๑๕.๕๐ น.  สอบวิชาวินัย

          ๓. เรื่อง จำหน่ายเข็มที่ระลึกงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระสังฆราช
          ด้วยสำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดทำเข็มที่ระลึกฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก โดยมอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑.๘๐๐ เข็ม และแจ้งให้จัดสรรเพื่อจำหน่าย เข็มละ ๓๐๐ บาท
          อำเภอโนนสูงได้รับจำนวน ๘๐ เข็ม บัดนี้ได้ส่งมอบเข็มไว้ที่เจ้าคณะตำบลเพื่อมอบแก่เจ้าอาวาสแต่ละวัดต่อไป

          ๔. เรื่อง การประชุมสัมมนาพระธรรมทูต พระเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา
          ด้วยศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา กำหนดจัดการประชุมสัมมนาพระธรรมฑูต พระเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในวันพฤหัสบดี ที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาโคราช (มมร.) วัดสุทธจินดา วรวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ผู้เข้าสัมมนามีดังนี้
          พระธรรมฑูตฝ่ายบริหาร จำนวน ๘๑ รูป
          พระธรรมฑูตฝ่ายปฏิบัติการ จำนวน ๑๓๔ รูป
          พระบัณฑิตเผยแผ่พระพุทธศาสนา

          ๕. เรื่อง สำรวจตรวจสอบทะเบียนวัดของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

          ๖. เรื่อง โครงการคลินิกจักษุศัลกรรมเคลื่อนที่ สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อตรวจรักษาและผ่าตัดให้กับพระภิกษุที่มีปัญหาทางด้านโรคตา
          สถานที่ อาคารพระเทพวิทยาคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
          วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖
          เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.


วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
          ๑. เรื่อง พิธีเจริญพระพุทธมนต์และจิตตภาวนาฯ
                    วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖
                    สถานที่ วัดดอนหวาย ตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

          ๒. เรื่อง ชี้แจงทำความเข้าใจงานสอบธรรมสนามหลวง ปี ๒๕๕๖ [ธรรมศึกษาตรี โท เอก]
          ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น. ณ วัดโนนหมัน ตำบลโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
          ผู้เข้าร่วม  - คณะกรรมการอำนวยการ
                          - กองงานเลขานุการ
                          - คณะกรรมการคุมสอบ


-ปิดประชุม-
--------------
สถานที่ : วัดโนนหมัน
รายงาน : S-HaTCoRE


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Support : Your Link | Your Link | Your Link
Copyright © 2013. S-HaTCORe-eVENT - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger