Home » » กำหนดการถวายโล่รางวัล “ศิษย์เก่าหลักสูตรขั้นพื้นฐาน ดีเด่น” ประเภทบุคคล

กำหนดการถวายโล่รางวัล “ศิษย์เก่าหลักสูตรขั้นพื้นฐาน ดีเด่น” ประเภทบุคคล


กำหนดการ
ณ วัดหนองหว้า ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
วันอังคาร ที่ ๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖
ข้อมูลรายชื่อผู้เข้ารับ
          "๔  มีนาคม" วันคล้ายวันสถาปนา สำนักงาน กศน."นายประเสริฐ บุญเรือง" เลขาธิการ กศน. ถือโอกาสนี้ ประกาศรายชื่อบุคลากร หน่วยงาน สถานศึกษา เครือข่าย ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๕ เพื่อสร้างแรงจูงใจ ขวัญกำลังใจแก่หน่วยงาน เครือข่าย และผู้ปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา และให้มีการมอบโล่รางวัล จาก "นายเสริมศักดิ์  พงษ์พานิช" รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

          กศน.ดีเด่น แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ ประเภทบุคคล และหน่วยงาน ดังต่อไปนี้
          ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สำนักงาน กศน. ดีเด่น ได้แก่ ดร.ทองอยู่ แก้วไทรฮะ
          ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านที่ปรึกษา ดร.รุ่ง แก้วแดง
          ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านองค์กรอิสระ ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์
          ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านองค์กรอิสระ รศ.ดร.สมพงษ์  จิตระดับ

ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านบุคคล
     ประเภทบุคคล  ได้แก่
          ๑.ศิษย์เก่า หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดีเด่น ได้แก่ พระครูวิสารวรกิจ กศน.อำเภอโนนสูง จ.นครราชสีมา
          ๒.ศิษย์เก่า หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง ดีเด่น ได้แก่ น.ส.จันทร์จิลา แสนกล้า กศน.อำเภอตาพระยา จ.สระแก้ว
          ๓.ศิษย์ปัจจุบัน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดีเด่น ได้แก่ น.ส.ศิริโสภา ทัศนพันธ์ กศน.อำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี
          ๔. ศิษย์ปัจจุบัน หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง ดีเด่น ได้แก่ นายทองย้อย โชฎก กศน.อำเภอประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
          ๕. อาสาสมัคร กศน. ดีเด่น ได้แก่ นายดม เลาหา กศน.อำเภอเนินขาม จ.ชัยนาท
          ๖. อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ดีเด่น ได้แก่ นายบุญชู ปวุฒิภัทรพงศ์ บริษัท เอ แอนด์ เจ ผลไม้ไทย จำกัด กศน.อำเภอดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
          ๗. กรรมการสถานศึกษาดีเด่น ได้แก่ นายสุนทร สุนันท์ชัย สถาบันการศึกษาทางไกล
          ๘. ภูมิปัญญาดีเด่น ได้แก่ นายสุชล สุขเกษม กศน.อำเภอบางคนที จ.สมุทรสงคราม
          ๙. พนักงานราชการที่ปฏิบัติงานในสำนักงาน กศน.จังหวัด/กทม./สถานศึกษาขึ้นตรง ดีเด่น ได้แก่ นายสุรศักดิ์ ใจคำ สำนักงาน กศน.จ.เพชรบูรณ์
         ๑๐. พนักงานจ้างเหมาบริการในส่วนภูมิภาค ดีเด่น ได้แก่ นายสนธยา ทิพย์โพธิ์สิงห์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น
          ๑๑. ลูกจ้างประจำ ในส่วนภูมิภาค ดีเด่น ได้แก่ นายโกศล เทียมสุวรรณ์ กศน.อำเภอชุมแสง จ.นครสวรรค์
          ๑๒. หัวหน้า กศน.ตำบล/แขวง ดีเด่น ได้แก่ นายโยธิน พรหมณี กศน.ตำบลท่าประดู่ อ.นาทวี จ.สงขลา
          ๑๓. พนักงานราชการ (ครูอาสาสมัคร) ดีเด่น ได้แก่ นางสุชานันท์  กลิ่นเมือง กศน.อำเภอเมือง จ.เพชรบุรี
          ๑๔. พนักงานราชการที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ครูปอเนาะ) ดีเด่น ได้แก่ นางอาแอเสาะ หลีจำเริญ กศน.อำเภอจะนะ จ.สงขลา
          ๑๕. พนักงานราชการที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ครู ศรช.) ดีเด่น ได้แก่ นายสุรชาติ มณีรัตน์ กศน.อำเภอกาบัง จ.ยะลา
          ๑๖. พนักงานราชการที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ครูอาสาสมัคร) ดีเด่น ได้แก่ นางจินดา คุณชล กศน.อำเภอโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
          ๑๗. พนักงานราชการที่ปฏิบัติงานในศูนย์ กศน.ตำบล/แขวง ดีเด่น ได้แก่ น.ส.พรชุลี ผ่านสำแดง กศน.อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
          ๑๘.ครูศูนย์การเรียนชุมชน (ครู ศรช.) ดีเด่น ได้แก่ น.ส.วาสนา เพ็งถมยา กศน.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
          ๑๙. ครูประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ครู ปวช.) ดีเด่น ได้แก่ นางวริษา ปัญญาวรเมธ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์
          ๒๐. ครูประจำกลุ่ม ดีเด่น ได้แก่ ว่าที่ ร.ต.หญิงธนินท์รัฐ คล้ายประยูร กศน.อำเภอเมือง จ.เพชรบุรี
          ๒๑. ครูสอนคนพิการ ดีเด่น ได้แก่ นางสุภาพร นะมามะกะ กศน.อำเภอพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
          ๒๒.ครูสอนเด็กเร่ร่อน ดีเด่น ได้แก่ นายชรินทร์ ใยยั่งยืน สำนักงาน กศน.จ.สมุทรปราการ
          ๒๓.ผู้บริหารสถานศึกษาในปอเนาะ ดีเด่น ได้แก่ นายตัยยีบีย์ บูยุโส๊ะ กศน.อำเภอจะนะ จ.สงขลา
          ๒๔. ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/กทม. ดีเด่น ได้แก่ น.ส.อัจฉรา สากระจาย สำนักงาน กศน.จ.หนองคาย
          ๒๕. ผู้อำนวยการสถานศึกษาขึ้นตรงสำนักงาน กศน. ดีเด่น ได้แก่ นายบัญญัติ ลายพยัคฆ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช
         ๒๖.รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/กทม. ดีเด่น ได้แก่ นายราเชนทร์ บูรณศาสตร์ สำนักงาน กศน.จ.เพชรบูรณ์
          ๒๗. รองผู้อำนวยการสถานศึกษาขึ้นตรงสำนักงาน กศน. ดีเด่น ได้แก่ นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์
          ๒๘. ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ/เขต ดีเด่น ได้แก่ นายพงษ์ศักดิ์ บุญเป็ง กศน.อำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
          ๒๙. ศึกษานิเทศก์ ดีเด่น ได้แก่ นางกัญญา ทวีเศรษฐ สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง
          ๓๐. ข้าราชการครู ประเภทจัดกิจกรรมด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดีเด่น ได้แก่ นางรุ่งอรุณ บุตรสิงห์ กศน.อำเภอเมือง จ.ฉะเชิงเทรา
          ๓๑. ข้าราชการครู ประเภทจัดกิจกรรมด้านการศึกษาตามอัธยาศัย ดีเด่น ได้แก่ นายสุวัฒน์ ธรรมสุนทร สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
          ๓๒. ข้าราชการครู ประเภทจัดกิจกรรมด้านทักษะชีวิต ดีเด่น ได้แก่ นายธนารักษ์ อุตรินทร์ กศน.อำเภอเมือง จ.มหาสารคาม
          ๓๓. ข้าราชการครู ประเภทจัดกิจกรรมด้านพัฒนาอาชีพ ดีเด่น ได้แก่ นางน้ำค้าง สีเดือน กศน.อำเภอบ้านแหลม จ.เพชรบุรี
          ๓๔. ข้าราชการครู ประเภท จัดกิจกรรมด้านพัฒนาชุมชนและสังคม ดีเด่น ได้แก่ นางจงรักษ์ เฉียงตะวัน กศน.อำเภอเมือง จ.ยะลา
          ๓๕. ครูจัดการเรียนรู้ภาษาไทยในพื้นที่พักพิงชั่วคราว (ครูศูนย์พักพิง) ดีเด่น ได้แก่ นายสราวุฒิ อาสาไพร กศน.อำเภอสบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
          ๓๖. พนักงานราชการที่ปฏิบัติงานในศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (พื้นที่ทรงงาน) ดีเด่น ได้แก่ น.ส.สุรีย์ ยิ่งตระกูลไพร กศน.อำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
          ๓๗. พนักงานราชการที่ปฏิบัติงานในศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (พื้นที่ปกติ) ดีเด่น

     ประเภทหน่วยงาน มีดังนี้
          ๓๘. หน่วยงานทหาร ดีเด่น ได้แก่ ค่ายวิภาวดีรังสิต จ.สุราษฎร์ธานี
          ๓๙. ทัณฑสถาน/เรือนจำ ดีเด่น ได้แก่ เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
          ๔๐. สถานพินิจฯ ดีเด่น ได้แก่ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๙ จ.สงขลา
          ๔๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ดีเด่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
          ๔๒. หน่วยงานเอกชน ดีเด่น ได้แก่ บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟจำกัด (มหาชน) สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จ.ลำปาง
          ๔๓. กศน.ตำบล/แขวง ดีเด่น ได้แก่ กศน.ตำบลกระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
          ๔๔. ศูนย์การเรียนชุมชน ดีเด่น ได้แก่ ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลแม่ขรี กศน.อำเภอตะโหมด จ.พัทลุง
          ๔๕. สำนักงาน กศน.จังหวัด/กทม.ดีเด่น ได้แก่ สำนักงาน กศน.จ.เชียงราย
          ๔๖. สถานศึกษาขึ้นตรงสำนักงาน กศน.ดีเด่น ได้แก่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช
          ๔๗. ศูนย์ กศน.อำเภอ/เขต ดีเด่น ได้แก่ กศน.อำเภอเพ็ญ จ.อุดรธานี
          ๔๘. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (พื้นที่ทรงงาน) ดีเด่น ได้แก่ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยเฮียะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
          ๔๙. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (พื้นที่ปกติ) ดีเด่น ได้แก่ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านแม่แพะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
          ๕๐. ศูนย์การเรียนชุมชนในเขตพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดีเด่น ได้แก่ ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลสะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา และ
          ๕๑. ศูนย์การเรียนชุมชนในต่างประเทศ ดีเด่น ได้แก่ วัดศรีนครินทรวราราม ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ทำบุญเลี้ยงพระ
---------------------------
สถานที่ : วัดหนองหว้า
S-HaTCoRE : รายงาน


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Support : Your Link | Your Link | Your Link
Copyright © 2013. S-HaTCORe-eVENT - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger