Home » » การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของนักธรรมตรี-โท-เอก [อำเภอโนนสูง]

การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของนักธรรมตรี-โท-เอก [อำเภอโนนสูง]
๑.ชื่อโครงการ "โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของนักธรรมชั้นตรี-โท-เอก ประจำปี ๒๕๕๖"

๒.หลักการและเหตุผล
          นโยบายของคณะสงฆ์อำเภอโนนสูงมุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรบุคคล และการจัดการปกครองคณะสงฆ์ให้สอดคล้องกับทิศทางของคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา โดยเน้นงานกลัก ๔ ประการ คือ ๑.งานการปกครอง ๒.งานการศึกษา ๓.งานการเผยแผ่ ๔.งานสาธารณูปการ และงานเสริม ๒ ประการ คือ ๑.งานศึกษาสงเคราะห์ ๒.งานสาธารณสงเคราะห์  ที่ผ่านมาคณะสงฆ์อำเภอโนสูงได้ให้ความสำคัญต่อบุคคลากรเป็นสำคัญ โดยการให้ได้รับการศึกษาตั้งแต่ชั้นนักธรรมตรี - โท - เอก จนถึงระดับอุดมศึกษา เพื่อเป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพของคณะสงฆ์  มีมโนสุจริต ตลอดจนมีสมรรถนะขีดความสามารถในการบริหารจัดการวัด และเพื่อเป็นการสนองต่อนโยบายของคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา
          ในการปฏิบัติ ซึ่งอนุมัติให้พระภิกษุในเขตอำเภอโนนสูงได้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม ถือเอาตั้งแต่พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส นอกจากนี้ยังมีพระเลขานุการของเจ้าคณะในระดับต่างๆ พร้อมด้วยพระภิกษุสามเณรที่สอบได้นักธรรมชั้นตรี - โท - เอก ดังนั้นคณะสงฆ์อำเภอโนนสูงจึงได้จัดทำโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของนักธรรมชั้นตรี-โท-เอกขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประโยชน์สุข และความสนิทสนมกลมเกลียวในหมู่คณะมากยิ่งขึ้น

๓.วัตถุประสงค์
          ๓.๑) เพื่อให้พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสมีแนวทางการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นแนวเดียวกัน
          ๓.๒) เพื่อให้พระที่สอบได้นักธรรมชั้นตรี - โท - เอก ได้รู้แนวทางปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่ถูกต้อง
          ๓.๓) เพื่อสนับสนุนโครงการธุดงค์สัญจรของคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา

๔.เป้าหมาย
          ๔.๑) พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส
          ๔.๒) ครูสอนพระปริยัติธรรม
          ๔.๓) นักธรรมชั้นตรี – โท – เอก

๕.ระยะเวลา
          ระยะเวลา ๓ วัน  ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ - ๑๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖

๖.สถานที่
          วัดจันอัด ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

๗.ขั้นตอนดำเนินโครงการ
          ๑.ประชุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
          ๒.จัดเตรียมสถานที่
          ๓.ประชาสัมพันธ์ และขอความอุปถัมภ์
          ๔.ประสานงานผู้นำในระดับหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ
          ๕. แจ้งตารางวัน เวลา สถานที่แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ
          ๖.ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องครั้งที่ ๒
          ๗.ดำเนินโครงการฯ ตามตารางที่กำหนดไว้
          ๘.สรุปโครงการฯ

๘.กำหนดการและตารางปฏิบัติธรรม
ลำดับ    ขั้นตอนการดำเนินงาน  
  ๑.      ประชุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง      
  ๒.      จัดเตรียมสถานที่      
  ๓.      ประชาสัมพันธ์ และขอความอุปถัมภ์  
  ๔.      ประสานงานผู้นำในระดับหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ      
  ๕.      แจ้งตารางวัน เวลา สถานที่แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ      
  ๖.      ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องครั้งที่ ๒      
  ๗.      ดำเนินโครงการฯ ตามตารางที่กำหนดไว้          
  ๘.      สรุปโครงการฯ

๙.งบประมาณ
     จำนวนเงิน ๖๔,๕๐๐ บาท
     จัดสถานที่  จำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท
     อาหาร น้ำปานะ จำนวนเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท
     จัดทำเอกสาร/ประชาสัมพันธ์    จำนวนเงิน   ๔,๕๐๐ บาท

๑๐.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
     ๑๐.๑) พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสมีแนวทางการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นแนวเดียวกัน
     ๑๐.๒) พระที่สอบได้นักธรรมชั้นตรี - โท - เอก ได้รู้แนวทางปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่ถูกต้อง
     ๑๐.๓) คณะสงฆ์อำเภอโนนสูงได้เข้าร่วมโครงการธุดงค์สัญจรของคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา

๑๑.การประเมินผล
     ๑๑.๑) สังเกตความกระตือรือร้น ความสนใจ และการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติธรรม
     ๑๑.๒) ใช้แบบสอบถามผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมหลังสิ้นโครงการ

๑๒.ผู้รับผิดชอบโครงการ
     พระครูวิสารวรกิจ   เจ้าคณะอำเภอโนนสูง
     พระครูปทุมสารคุณ    ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโนนสูง
     พระครูวิจิตรคุณวัตร    รองเจ้าคณะอำเภอโนนสูง
     พระครูนันทประโชติ    รองเจ้าคณะอำเภอโนนสูง
     เจ้าคณะตำบลทุกตำบล


**************************

คำกล่าวรายงานถวายการต้อนรับคณะพระธรรมทูตธุดงค์จังหวัดนครราชสีมา
   วัดจันอัด  ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๑๖:๐๐ น.

กราบเรียน  หัวหน้าพระธรรมทูตจังหวัดนครราชสีมา ที่เคารพ
          กระผมหัวหน้าพระธรรมทูตอำเภอโนนสูง พร้อมด้วยพระสังฆาธิการอำเภอโนนสูง  ขอขอบพระคุณที่พระเดชพระคุณมาเป็นประธานพิธี  ฐานะหัวหน้าพระธรรมทูตธุดงค์จังหวัดนครราชสีมา ในโครงการ  ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ ในครั้งนี้  และขอต้อนรับคณะพระธรรมทูตระดับอำเภอทุกรูปทุกอำเภอในจังหวัดนครราชสีมาด้วยความยินดีอย่างยิ่ง จึงใคร่ขอถวายรายงานโดยสังเขปดังต่อไปนี้
อำเภอโนนสูง  ตามหลักฐานเดิมเป็นชาวท้องถิ่นที่สืบเนื่องมาก่อนยุคประวัติศาสตร์  สืบเชื้อสายมาจากละว้าและขอม  มีคำขวัญประจำอำเภอโนนสูงว่า “ข้าวกล้าพันธ์ดี  แหล่งโบราณคดี  อารยธรรม ๓,๐๐๐  ปี  เหรียญเบญจภาคี  ชื่อสกุลศรีลงกลาง”
          มีขอบเขตการปกครองฝ่ายสงฆ์  ๑๖ ตำบล ฝ่ายบ้านเมือง  ๑๖  ตำบล  มีวัดทั้งหมด ๑๑๗/วัดแห่ง  แบ่งเป็นวัดชนิดพัทธสีมา ๗๕ วัด ชนิดสำนักสงฆ์ ๒๘ วัด  และ ที่พักสงฆ์ ๑๔ แห่ง ผู้บริหารระดับอำเภอ ๓ รูป  ระดับตำบล ๑๖ รูป  ระดับวัด ๘๒ รูป และอื่นๆ ตามข้อมูลของคณะสงฆ์โนนสูง ซึ่งจัดทำโดยสรุปเรียนถวายคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา ที่ได้ร่วมประชุมประจำเดือนสัญจรระดับจังหวัด ณ วัดหนองหว้า 
          บัดนี้  เป็นอุดมมงคล  ขอกราบพระเดชพระคุณเปิดการอบรม และเมตตาปฏิบัติงานตามประสงค์ กราบเรียนมาด้วยความเคารพอย่างสูง  ด้วยความเคารพ

พระครูวิสารวรกิจ  เจ้าคณะอำเภอโนนสูง
ลงทะเบียน พระธรรมฑูต [จำนวน ๒๑ รูป]

     พระธรรมวรนายก เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา
     พระเมธีรัตโนดม รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา
     พระอนุศาสน์  จิญฺณธมฺโม
     พระมล  อคฺคจิตฺโต
     พระสมไทร  ตปคุโณ
     พระสันติ  อภิปุญฺโญ
     พระจัน วณฺณธโร
     พระประจักษ์  จนฺทนนฺโท
     พระมนตรี  ขนฺติธมฺโม
     พระอธิการพุฒ ชจิตฺตกาโร
     พระยุทธพงษ์ อาภาธโร
     สามเณรพัลลพ คุงสูงเนิน
     พระสมศักดิ์ อคฺคปญฺโญ
     พระอธิการเริงศักดิ์ รกฺขิตสีโล
     พระสุรเดช อติกโร
     พระเพลิน สมจิตฺโต
     พระบุญเฮียง สุจิตฺโต
     พระครูโวทานธรรมคุณ
     พระลิขิต  จิรนาโถ
     พระครูอุดมสีลพรต
     พระครูไพโรจน์สีลคุณ


ลงทะเบียน พระภิกษุ-สามเณร [จำนวน ๖๓ รูป]

     พระครูวิสารวรกิจ  จอ.โนนสูง
     พระครูวิจิตรคุณวัตร  ร.จอ.โนนสูง
     พระครูนันทประโชติ  ร.จอ.โนนสูง
     พระครูปัญญาวุฒิคุณ  จต.ด่านคล้า
     พระบัวลอง วรปญฺโญ   
     พระครูนันทธรรมโกวิท  จต.จันอัด
     พระฤทธิศักดิ์ ปิยสีโล   
     พระอธิการศุภชัย สิริธโร  เจ้าอาวาสวัดโค้งกระชาย
     พระครูเกษมวิริยากร  เจ้าอาวาสวัดเหล่า
     พระสมจิตร สมจิตฺโต  เลขาฯ จต.จันอัด
     พระสมพงษ์ ติกฺขวีโร   
     พระปิยพงษ์ ปิยธมฺโม   
     พระบุญ  ปุญฺญกาโม   
     พระครูอุอมอรุโณทัย    จต.ใหม่
     พระประเสริฐ อภิปุญฺโญ    เลขาฯ จต.ใหม่
     พระดาว ฐานธมฺโม   
     พระมหาสาคร จิรวฑฺฒโณ  เจ้าอาวาสวัดใหม่สุนทร
     พระศรชัย จกฺกวโร    เลขาฯ จต.มะค่า
     พระวีรัตน์ สุธีโร   
     พระชัยมงคล อภิวํโส  เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอโนสูง
     พระครูวิสุทธิมงคลธรรม  เจ้าอาวาสวัดสีสุก
     พระสุชาติ เตชปญฺโญ   
     พระประเสริฐ อาสโภ   
     พระประสงค์ ปริชาโน   
     พระอธิการสมหวัง โฆสคุโณ
     พระครูปภากรพิสิฐ   จต.บิง
     พระแสวง กวิสฺสามิ   เลขาฯ จต.บิง
     พระอธิการมงคล คนฺธสาโร  เจ้าอาวาสวัดเพชร
     พระกาญจนะ อคฺควโร   
     พระสนั่น  คุณกโร   
     พระนฤพล ญาณลาภี   
     พระประสิทธิ์ อคฺคธมฺโม   
     พระนพพล  อตฺตวุญฺญู   
     พระครูฉันทสังฆกิจ  เจ้าอาวาสวัดท่ากระสัง
     พระครูเกษมนวกิจ  จต.ธารปราสาท
     พระปฐมพงษ์  ฐานวโร   
     พระมหาประทีป กิตฺติภทฺโท  ร.จต.ธารปราสาท
     พระศรชัย  ขนฺติธโร   
     พระครูมนูญธรรมโสภิต  จต.ขามเฒ่า
     พระครูนันทสีลคุณ  เจ้าอาวาสวัดเกรียม
     พระเสก  โชติปญฺโญ  เลขาฯ จต.ขามเฒ่า
     พระครูสุตวีรากร  จต.พลสงคราม
     พระครูสุคนธสีลวัฒน์  เจ้าอาวาสวัดโคกเปราะหอม
     พระครศีลสังวรารักษ์  เจ้าอาวาสวัดเสลา
     พระอธิการวิโรจน์ จิตฺตกาโร
     พระเกื้อ อคฺคธมฺโม   
     พระครูประโชติชัยคุณ  เจ้าอาวาสวัดมะรุม
     พระทศพล กิตฺติญาโณ   
     พระสมปอง    
     พระละมัย ตปปุญโญ   
     พระก้อง สติสมฺปนฺโน   
     พระกวีกานต์ กนโก   
     พระมหาบุญช่วย ปภสฺสโร  เลขาฯ จต.ลำคอหงษ์
     พระครูวีรบุญญาทร  เจ้าอาวาสวัดสะพาน
     พระอธิการชรินทร์ ธมฺมทินโน  เจ้าอาวาสวัดดอนผวา
     พระครูสิริวัฒนรังษี  เจ้าอาวาสวัดคอหงษ์
     พระครูประภาตธรรมรส  จต.มะค่า เขต ๑
     พระแพน ปภภาโส   
     พระครูประสิทธิโชติ  เจ้าอาวาสวัดหนองม้า
     พระอธิการจำปา กิตฺติปญฺโญ   เจ้าอาวาสวัดใหม่สามัคคีธรรม
     พระครูสุนทรธรรมประสาท    จต.ดอนชมพู
     พระครูสุธรรมประภากร   เจ้าอาวาสวัดไพ
     พระปลัดสหัส  ปิติสาโร  เลขาฯ จอ.โนนสูง


ลงทะเบียน อุบาสก - อุบาสิก [จำนวน ๒๐๒ คน]

นายณรงค์  ดอกจันกลาง
นายมงคง  กอหญ้ากลาง
นางจิรวรรณ  ชูชาติ
นายสำเภา  งามจันอัด
นายเสริม  แสนทวีสุข
นายแท้ง  ปลั่งกลาง
นายอำนวย  ปลั่งกลาง
นายใน  ซีกพุดซา
นางนวน  นามหมื่นไวย
นายชาตรี  แช่มพุดซา
นางสัมฤทธิ์  แช่มพุดซวา
นางสมร  อินทร์จำนงค์
นางมี  กรองกลาง
นางสาวกิติยา  กลีบจอหอ
นางสาวช่อทิพย์  ปลั่งกลาง
นางทองดี  กลีบจอหอ
นางสมจิต  ปลั่งกลาง
นางแม้น
นางเอ็น  บัวจันอัด
นางหทัยพร  พลบุรี
นายเสีรัตน์  ดงกลาง
นางบุญรอด  ดงกลาง
นายมูน  แก้วด่านจาก
นางทองมี  ชนากลาง
นางละเอียด  กอกกกลาง
นางบุญชอบ  กอไผ่กลาง
นางประนอม  เพชรกลาง
นางสมชิด  ถมจอหอ
นางแปว  ทานรัก
นางแตงอ่อน ปลั่งกลาง
นางสมคิด  กอหญ้ากลาง
นางนุกูล  แช่มพุดทรา
นางชิน  แสนทวีสุข
นางสาวสุชา  กอบัวกลาง
นางฉะอ้อน  กฃีบจอหอ
นางบุญรอด  กอเงินกลาง
นางสาวหน่อย  กอแจงกลาง
นางสาวมายนิตย์  จีบจอหอ
นายอำนาจ  แช่มพุดซา
นางฮวย  แช่มพุดซา
นายกลม  คุ้มจันอัด
นายจรุญ  ชนะภักดิ์
นายสนิท  แช่มพุธทรา
นางสมหมาย  สงนอก
นางกุล  กอไผ่กลาง
นางสำรวย  ก้างกลาง
นางบัวลอย  จงชิดกลาง
นางสมหมาย  แช่มพุธทรา
นายสมพงษ์  จงชิดกลาง
นางทัยวาท  ปลั่งกลลาง
นางสำลี  กอเงินกลาง
นางยวง  ศรีอภัย
นางแสงอินทร์  ถมจอหอ
นางะลิ  วรรณโก
นายสุทีป  ชนะภักดิ์
นายประยูร  ลือนาม
นายชม  เกรียบกลาง
นางทองพูน  เกรียบกลาง
นางทรัพย์  กอไผ่กลาง
นายอาทร  จงชิดกลาง
นางลิ้ม  บึงระงม
นางจิบ  กุดกลาง
นางจัน  กอขิงกลาง
นางจันทร์  ลือสันเทียะ
นางสิน  คุ้มจันอัด
นางปรานอม
นางสุข
นางทองมี
นางอ่อนตา  ฤทธิ์ไทสง
นายอะไหล่  กลมกลาง
นางสาคร  อุสันเทียะ
นางคูณ  หาดกลางดอน
นางทองแม้น  เกมกลาง
นางไสว  เกมกลาง
นายสนิท  ปลั่งกลาง
นางสมยร  อินทร์จำนงค์
นางสำหลาง  ดอกรักกลาง
นายสุข  ดอกรักกลาง
นางนวล  หงษ์จันอัด
นางพนม  ศรีโคกกรวด
นาชมพู่  กอคูณกลาง
นางแสง  อมฤทธิ์
นางสอน  บัวจันอัด
เด็กชายเสกสรร  รอดกลาง
เด็กหญิงสดศรี  เกาะกลาง
เด็กหญิงสมหมาย  เกาะกลาง
นางอังคณา  ปลั่งกลาง
นางใจเย็น  ปลั่งกลาง
นางเสาวรักษ์  สติล
นายอุดร  กุดกลาง
นายชิด  กอพลูกลา’
นางนิชนันท์  ดอกรักกลาง
นางพรม  คล้ายกลาง
นางเหลียว  เกรียบกลาง
นางภู  ปลั่งกลาง
นางเสิง  คุ้มจันอัด
นางแสง  คุ้มจันอัด
นายชัยณรงค์พล  คุ้มจันอัด
นางแจง  คุ้มจันอัด
นางสำเนาว์  ปลั่งกลาง
นางประกอบ  ปรีกลาง
นางเจียมจิตต์  ปรีกลาง
นายทัย  ปลั่งกลาง
นางแถม  กอไผ่กลาง
นางแป้น  กอกกกลาง
นายดำหริ  ทานรัก
นางทิพย์  ชิดโคกสูง
นางตุ่น  กอกกกลาง
นายสมาน  ปลั่งกลาง
นางดี  บัวจันอัด
นายถวิล  นันกลาง
นางชมพนุช  นันกลาง
เด็กชายอนุกูล  นันกลาง
เด็กหญิงณัฐพร  นันกลาง
เด็กชายณัพล  นันกลาง
นางสร้อย  เชื่อมด่านกลาง
นายถนอม  เชื่อมด่านกล่าง
นายยงยุทธ  เชื่อมด่านกลาง
นายสุวัฒน์  เดนงูเหลือม
นางประยูร  เดนงูเหลือม
นางบำเพ็ญ  ดอกจันกลาง
นางสาวอรชร  กอหญ้ากลาง
นางแช่ม  กอหญ้ากลาง
นางสาวทิพย์สุดา  คำมา 
นางเชื่อ  ธนากลาง
นางดำเนิน  ชะนากล่าง
นางละมัย  กกกลาง
นางชะลอ  ธนากลาง
นายบุญช่วย  กอแจงกลาง
นางจัด  สุวรรณปะโข 
นายประจักษ์  นันทวี
นางบังอร  ครุทาสาร
นายประจวบ  ครุทาสาร
นางกัญญาภัค  ศาลากลาง
นายสนิท  กอหญ้ากลาง
นางรัตนาพร  โกดหอม
นายสนิท  โกดหอม
นางสิริพร  กอหญ้ากลาง
นายองอาจ  รอดกันภัย
นายศักดิ์ศิลา  ดงกลาง
นายประยูร  ลือนาม
นางสมพร  กอไผ่กลาง
นางหรั่น  เอี้ยงกลาง
นายบุญชอบ  กอไผ่กลาง
นายชม  เกรียบกลาง
นางละเอียด  กอกกกลาง
นายแปว  ทานรัก
นายดำริห์  ทานรัก
นายสมพงษ์  ทานรัก
นางขวัญเรือน  ศรีโพธิ์
นางพิม  ศาลากลาง
นางสะอาด  อินอ่อน
เด็กหญิงชลิสา  อ่อนโคกสูง
นางนก  เกาะกลาง
นางแสงจันทร์  ถมจอหอ
นางอนงค์  จรัสพันธ์
นางสำฤทธิ์  แช่มพุธทรา
นางละมัย  ซึมกลาง
นางธิดาภา  กอหญ้ากลาง
นางมาลัย  รอดสันเทียะ
นางกรแก้ว  ตะสันเทียะ
นางเพ็ญพร  ชนะภักดิ์
นางมนต์  นากลาง
นางอุไรวรรณ  ชนะภักดิ์
นางเสนห์  ศรีวรรณา
นางบุญจันทร์  ศรีวรรณ
นางเรณู  สุขประสิทธิ์
นางประพันธ์  เกรียบกลาง
นายสมพร  ตอนจอหอ
นางศุภมาลี ขอกรดสำโรง
นางสำเภา  แช่มพุดซา
นางบุญเลี้ยง
นางการเกษ  วิชาญชัย
นางชุติกาญจน์  กอหญ้ากลาง
นางประนอม  แฝงจันอัด
 นางแดง  ขำนอก
นางจิต  บุญประสิทธิ์
นางเฉลียว  เกาะกลาง
นางกล่อม ดอกจันกลาง
นางประหยัด  ปลั่งกลาง
นางสำเภา  แฝงจันอัด
นายสมาน  กาบกลาง
นายมงคล  กอหญ้ากลาง
นายประมวล
นายฉลวย  กอหญ้ากลาง
นายจำรัส  เนินกลาง
นายเถิง  ขำนอก
นายบุญเลี้ยง  งัดสันเทียะ
นายหล่า  ชนากลาง
นายสายฝน  สอนโคกสูง
นางรัตน์  เลากลาง
นายอำนาจ  แช่มพุดทรา
นางสมหมาย  แช่มพุดทรา
นางอุบล  ปลั่งกลาง
นางประนอม  ขำทรัพย์
นางหลอด  เกียรติกลาง
นางละมัย  กกกลาง
นางสนิท  กอพลุกลาง
นางอร่าม  แหวนโคกสูง
นางงสำรวย  ไพลกลาง
นางวาสนา  ฆ้องนอก
นางปรานอม  กอกกกลาง
นางวรรณา  กอกกกลาง

---------------
สถานที่ : วัดจันอัด ตำบลจันอัด
s-hatcore : รายงาน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Support : Your Link | Your Link | Your Link
Copyright © 2013. S-HaTCORe-eVENT - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger